2012. december 6., csütörtök

DOBOGÓKŐ
Dobogókő a szívbéli teremtés formája. A Maria(őstengeri) vallásban őshonos Földanyai termékenység,amely az Atya ősi  egyesülése Istenakaratában szentelt nőben,- az emberi természet és az Isteni lényeg teremtő maghelye.Isten fia az Atya Isten nemében,-és  Máriában, a Földi emberi természeti formájában, magyar testi vérvonalú,tehát nemzettestű, nemes:- nemzetes anya szűzföldi Máriában, az anyaméhben kihordásra,születésre rendeltetett .
Éppúgy Krisztus frígye a szkítául ihti:én-te/testvér,magyarul tengeri Ichtus Magdalai Máriában,a meny alanyiságban, az embert szeretően őrző,másszóval érzékelő és érző, ősi érzelmi életminőségi(elevenszülői) elementaritásban keletkezett.Az egyesülés a totemvonású,választott arai  vonzalom Istenfiúi kötődésében,annak legerősebb vízelemi erő minőségében nyert megtermékenyítést.
Ősi,teremtő energia,az anyag és forma testet öltése a világmindenségben.
Magyar  beszéddel:a"fehér- népéről"van szó, és "tojásdad", vagyis "tisztán termékenyített anyag:éjjeli vízdagály fölé hajoló hajnali Napfény, testkikeltető,aki az érző anyag párjáról:tehát a "férje"-fehérjéről".

Mind a görög, föníciai és perzsiai rokonságunk éjfélkor való  szentségszületési időmedialitásával összhangban fejezi ki a szkítiai újjászületés autentikusságát és  cáfolhatatlanságát az indiai adaptált meghatározással szemben.
Vízcseppalakot őrző őslétforma(szív):"déd-dad"-tojás alakú ősforma,a legmagasabb(mennyei) és legmélyebb(tengeri) régiót összekötő akarat, Krisztus emberi ösztön-vágyából a mennybéli ideával egyesülő   frígye. A női:Magdalai:Ichtus/sellő embertársa(lélek és víz,vagyis a vér csonttá sűrűsödő oldalbordája,felesége:-"feles- ége"). Nem más,mint Emese álmának szülési tartalma :Eme(asszony)-se/mese(esedékessége).
A szív:- a Víz-Süt, hullám fölött formailag megjelenő párolgás történését jelentő létigét jeleníti meg. Nem más, mint az ív betűjele:a "V "S". Az S betű ösztönjel a földi sík megtermékenyített valóságába rajzolt életet ontó élő forma. Ez nem más,mint a "MELL-MELL-ETTE , víz-anyaggyulladású Te-je "a gejzírben lüktető szív" élő működése.
A Férfi alkotó termékenyítéssel meghódított szűzföldje,maga az eredetileg Dévénynél beáramló Duna folyó a Magyar Táltos- Ady Endre Góg és Magóg-jában: "Szabad-e Dévénynél betörnöm új időknek új dalaival..."( az érzelem hangjának metrikus rajzképe),tehát nem más, mint a Dunakanyar, egy kanyargós köldökzsinór.
Az egyész Dunakanyar visegrádi földfelszínének lélegző imperioritása az a gyönyörű női test, amit az európai és világcentrum hódítói Magyarországnak hívnak.
A magyarok természeti intelligenciája e táj kiszolgáltatott női prioritásának,-  sóhajtást nyeldeső önkéntes rab egének jelenését  érzékelhetik bármely világpolgárában akit spiritualitásánál fogva törvény szerint megérint e mágikus csoda  végletesen meglepő új érzése.Szerelem.
Lehet látogató,üdülő,szakrális eminencia,vagy kíváncsi honpolgár,- Dobogókő mindig az elvárásoknak megfelelően üzen a kérőknek.
A magyar észlel, az ember hall,a szerető a szerelem alázatos méltóságában osztozik bármely zászló közösségének képviselete alatt.
Tibet a magyarok életének szerves része.Népmeséink őrző kútjainak vízadásért váltságot követelő sárkánya a sziknomád törvény rítusvívmányaként települési közösségünk létfeltételének éltet adó nedűjét vigyázza a kútvízért áldozatot követelő mesei kígyószörny cerberuszának alakjában. A "világ közepének tartott tibeti zászlóerdő" élő világi együttlétezésének törvényszerűség mágikuma  vonzza valójában a misztériumunkkal igazán tisztában lévő bön vallásoriginalitású tibeti lámákat is Magyarországra, Dobogókőre. 
Tanításaink gyönyörűek és elhanyagolhatatlanok az ő számukra is.Tisztában vannak Meséink Tisztelt Törvényével és a bölcsesség várakozásának alázatában és  magasságában járó örökségünkkel.
Dobogóő titka azon reprodukciós ösztöntényezője evilágnak, amely az emberiség fennmaradásának biológiai feltételét,- Népünk fejedelmi szerepében a teremtés céljának becsbentartásával őrzi.
Dobogókő a világ biológiai ösztönköre.A Mennyasszony szenvedélyének ingerpontja,az érzelmi érzékelés intelligenciája.Az a vágykeltésben formailag csodálatos  csikló-szenvedélycentruma az emberiségnek, amelynek termékeny gyulladási pontjában keletkező szülési folyamatának senki és semmi nem lehet akadálya,aki a kozmikus törvényszerűség valóságában teremtményként létezik.Nem véletlenül vulkanikus helyszínről beszélünk, amely a Sion hegyi tűzmisztérium  történelmi kópiájának valós magyar szövetségkötési helyszínét realizálja. Ugyanis ezen csatorna-alagút nem csupán Attila szkítiai birodalmi felségjogú és több fémkoporsós temetkezésének(folyók összefolyásának) föld alatti, hungáriai, szakrális temetkezési helyét példázza.Energetikai értelmezésével ugyanakkor az ész-lelés helye,mert a magyar "FEJED-ELEM"-ek víz alatti, félvilági, és szárazföldre kivezető földrajzi régiójának szent, territoriális bázisát is bizonyítja.A Hét Magyar Fejedelem Völgyében található  Koppányföldi félvilághelyi(innen Magdalai Mária "félvilági"=elvileg helytelenül könnyűvérű elnevezése a bibliában) tecchalotti temetkezési lovagbázissal van összekötve MM=fordított W-alakban. Ennek mélykék kamrájában az eltemetett hét  feltámadó fejedelem erőpulzusa élő és ható valósága,a morfogenetikailag visszavezethető nemzettest és ellenállásának eredője. Mindemellett a Nagy Szkíta Király sírja középponti kamrájában lelhető, a Fejedelemre hajoló Máriával egységet képező,fekvő  uralkodói nemesfém szarkofág,valamint az asszonyok  Szentlélekisten áldását kérő szólamának közössége-energetikailag mind vertikálisan megnagyobbodott  szakrális erőhatékonysággal ruházza föl az un "hétpróbásokat". Ez egyuttal azt is jelenti, hogy Földünk kozmikus csatornájaként működik az a köldökzsinór, amely a Föld és nevezetesen Mária anyaméhében minden világok és népek közös centrumának,hivatalos,nemzetközi jogi értelemben is az egyes nemzetek közös (földközépponti) határának neveztetik Föld méhe=Mária méhe.
"Az első hét király élete végén visszament az Égbe, ezért nincs sírjuk, de a nyolcadik királynál már elszakadt a kötél, és akkor a gonosz szétterjed a világban. A kötelet az Égígérő Fa tibeti megfelelőjének tartják a tibeti vallástörténészek, amely egy nagyon régi pusztai nomád örökség, amely jelen volt más magas civilizációjú népek, mint a hunok, türkök, kínaiak között."(id.szakirod.)
Amennyiben tehát megjelenünk Földünk eme szent helyén, akkor az arra méltó Test-Lélek az Élet folyamának ösztönáramlásába csatlakozva teremtményi létének tudatára ébred úgy, hogy jelen élete, mint  múltja, létének hömpölygésével süllyedő szakasza megáll és megítéltetik.Felszínre kerül a következő húsz évre vonatkozó hitvallásának vezérképe,mint Isten szent akarata.A megítéltetéssel/Ítélettel a Lélek jelképes temetéseként koporsóba kerül, de ez a koporsó felemeltetik az Úr Szövetségének Ládájaként,mint az újjászületett Lélek küldetése. Az álomban eltemetett  Lélek(egyén) a Teremtés titkos beszédhangú dobogásában ekkor ösztönös létélményében az éberség állapotába újraeszmél, és húsz évre szóló látomás jelenik meg előtte, amelynek hitvallását a dobogás élénk ütemű hangjában érti meg. Ilyenkor az ember, a Lélek találkozik önmaga múltjával és jövőjével egy titkos határt jelentő hídon.Ezt tulajdonképpen nem éber tudatban észlelhető, 20-24 órás jelenlétében él meg,és Isten ítéletét megtudva saját akarata szerint új életre születhet.Csakis Istenfélő, és hétpróbás lélek méltó arra, hogy bűnbánata hitelességével ilyen rövid,20-24 órás időtartam alatt átkeljen a jelen és-jövő hídján és életének  minden lényeges dolga elégnek bizonyuljon az ítélet igazságára és a bűnbocsánat felhajtó erejére,a megmenekedésére. Az élet-ösztön-vágy már telítődött ereje adhat elég lelkierőt egy új küldetés akarásához,ami az Atya vágyálmával azonos.
Nagy Emberek,akik éltükben nagyra képesek, és tőlük nagy váratik,így ATILLA,-méltán tartotta nagy becsben e Szentföldet,amelyet felkeresett, óvott,és tartózkodási helyül a közvetlen Isteni elhívás szerinti cselekvésében, uralkodásában az Atyai akarat és az Anya.Föld vonatkozásában tisztelt  Élővilágként. 
Evilág Utasai tehát nem az egymással összhangba konvergáló energia-vonalak és töltekezés miatt keresik föl Szent Földünket:Dobogókőt, hanem emberi minőségük Isten törvényének vezérlőmesteri objektivitása, és a Lélekjelenlétű Emberség önismereti próbája és önzetlen bátorságkihívása miatt.
Fentiek a "Három a Magyar Igazság", a Magyar Népmesék Metafizikája, a FEJEDELEMEK és a JóIsten gondviselése alapján vetettetek betűkre.

A Lélekét- Életért-és a Zászlóért: Ferenczi Zsuzsánna

UI.:A Ferenczi szikla nem Ferencz József-és Sissi hajózásáról kapta a nevet, hanem az régen, az első, Gömörnél bejött ferencesek természeti-szakrális helyére utal alapvetőenNincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése