2012. december 6., csütörtök

Boldogok, Akik részt vesznek a Teremtésben
Boldogok, Akik részt vesznek a Teremtésben

A Történelmii Magyarország,magyarságunk genezis gyökereinek általunk való tudatosítása nem más, mint a Nimbuszos,életfakoronás,azaz agancsos Apánk,szarvasnyomainak megfejtése,rátalálás. 
Szarvas:Koronás Ősünk-fétis Istenkirály-a Napból való,Tűzkeresztségű:Isteni rangú királyi,nimbuszos:agancskoronás.Ugyanakkor a teljesség fétise,mert gyökere,tehát helye létező,teste nemes vadé:a nemzet,agancsa az égig érő fa ágai:koronánk.Férfi,atyai princípiuma befogadva hordja a benne felolvadó  Hold érzékenységét,az emberi természetet őrző, fénylő lelkületét.Példa erre a Pieta:Mária Jézust tartva karjában,reá omolva fogta Őt.Igen,a Nő mindig a Férfi Koronája.Hunorban és Magorban,az utódokban eggyé, vérrokonná vált a két szülő.
A Magor fajta,szkítiai eredetű.Jelük:tölgyfalevél, vagyis az erő jele.(így a magyar kutacsos tölgy erdőben:Magyarországon az őriszentpéteri erdő őrzőin előforduló).Koppány és Tar Serind kapcsolatát tisztázza a vérvonal,amely szerint
Tar serind -etimológiai jelentése: fekete (erős)vérű.Innen a kékvérű nemesség fajtaeredete.
Naphitűek között szerepel a magor nép.Nap-Tűz-Kos,Atya-Fiú-Szentlélek,vagyis isteni férfi princípiumi,atyai származtatásúak.Nimród fiai.A tölgy vagy a magyal jelét viselik a magorok és a druidok,tehát kelták(Ezt erősíti meg a viking rokonságunk is,gondoljunk  Tumman hősiségére,vagyis jelentvén a"Te" személyt a másik személy nélkül,mint test-vér hiányt nyelvben is megtestesítő népi hős alakjára!).
A szarvas és a szárnyas sas fejdíszű hun vezérjelek(jelen feltárás realitású)  hun temetőink fejfajelölésein vannak(Közép-dunántúl).
.
Másrészt szarvasősünk a női szülői ágú törzse:hun,tehát hon-otthon teste lévén,emberi természetű és hazatérő,ősiség hivatású.
.
Sába(etimológiailag éber tudású,hatodik) királynő, "a Fekete királynő" .Az ő anyai ágú királyságának  fia "Menelik",azaz neve jelentése szerint a "Kiteljesedett" joga volt,hogy elhozza a frígyládát,tehát a fekete királynő fia hozta el,mivel az ő népe Isten szövétneke(szövetségese).

A "Fekete Madonna":"Ihtus Santa Maria" Népe a magor magyar.
Jézus,tehát az Úr tartózkodási akarata szerinti, szkítiai, a magor -és hun magyarhoni helyre jöttek:Koppány Somogy megyéjébe.
Somogy megyében, tehát Koppány földjén kezdettől él mindvégig a magdal-magdalai:"ihtus"-szkítául:ihti,tehátTestvéri, páros hagyomány.
Másrészt,egyben a
Magdala:halat jelent,a Szentlélek jelképét:a Történelmi Magyarország területi formáját.
A szarajevói magyar nőket ezért hívják delfineknek most is.
Az ő küldetésük:vegyes házasságok esetén is a magyar vérszerinti kötelék fenntartása.
Vissza az eredőhöz:erdőbe:Nimródhoz.

Hunor és Magor a Nap -Hold:ősi fogantatásában már élő,de a csodaszarvast utókövető ifjak,utódok.Világra jöttük a hordozás(horda) időbeli fázisokon átmenő követését mutatja,a nyomásokon(nyomokon)keresztül a születésig,vagyis a fény szülőcsatornáján át haladnak.A szülőtől a teremtőig,vagyis deduktíve,az eredetig mennek vissza,hogy onnan együtt bocsátassanak ki-egyuttal származáseredetük visszaigazolásával.Az egyéb nyelvészeti feltárás révén ihtus jelenti a:bocsátót is.Hunor és Magor útja igazolja,hogy ők még születésre várók,MAGZATOK.

Messiás királyunk:Csaba:az éjt nappalig őrző pásztor,az el nem alvó ifjúkirály,az aranyalma megtartója(Mária kezében az almája/szimbolikusan a gyermekükkel egésszé váló családot jelképezi,vagyis Csaba őrzi a Családját, házaNépét).

A Nap-Hold fölkelése:az az ősi fogantatás,szerelem,mint a világok násza.E Mennyből Lélekszárnyszimbolikus alászállással  földre szállt királyság pedig a mi Otthonunk.
Az egyik legnagyobb misztérium az ÉJFÉLI születés,világra jött megjelenés:a Föld alatti,legmélyebb régió,a víz,Hold,a nő és anya ,és a Föld fölötti,legmagasabb régió,a tűz,Nap,a férfi és apa mennyei (menyének,víz asszonynak)szent árnyékolódása révén észlelt jelenés.A Felkelő Nap Háza: csángo-magyar népballada mítikus igazságában tetten érhető a mennyei ház formát kirajzoló, hajnalban megjelenő alaki azonossága.
Mindez az őskersztyény eredet világban azt a természeti törvényt igazolja, hogy az őskeresztyények éjfélt követően, hajnalban találkoznak,kötődnek,teljes egész egységgé válnak.A kultikus tartalom a nappal és az éj találkozásának örökre beigazolódó párbéli teremtésbeli igazságra  utal.Ugyanakkor mint felvilágosodás,az ősiségből,mint eredetből függőleges mozgástörvényünkkel,felhajtó erejű REGENERÁCIÓT.
A magyar nemzett/nemzet nemesít.A koppányi "vas-tag" nyakúság a magyar nemzet testében reagáló erő,reform és nemzet,erő és haza minőségi egybetartozás fogalmi lényegét jelenti történelmünkben.

A felkelő Nap ébredéséhez az új élet születése kapcsolódik,vagyis azt is jelenti, hogy egy ősi lélek tér vissza.

Az égi tejút: Régi magyar neve: Hadak útja, Csaba útja, szarvasok járása (régi magyar, ugor-ungar megnevezés).

Csaba:a magyar messiás király,a Krisztusban feltámadt Jézus alakjával azonosságot takar.Ennek alapján a büblosz:szakrális bibliai teremtésmítoszunknak, mint lineáris és előre mutató kiindulópontunknak a megelőző,felfelé törő,függőleges eredetének ősiségére visszahatóan bizonyít realitást.Ezt pontosan a beazonosíthatóság személyhez fűződő közvetlen körülményei folytán láthatjuk.
Akár, mint a szarvasok járása:koronás Atya(állat) nyomdoka,a tejút:Jézus születésének körülményeire vezet vissza, mégpedig a körülmények,mint paraméterek, koordináták meghatározó személynév azonosíthatóságával.
Lényeges kérdés a magyar tér-idő dimenzióegységének megfelelő körülmény,vagyis ez olyan szegmens kérdés,amely az égi jegyességből származás és az Atya felé feltörő,vagyis  a Földről a Menny felé való világra jövésen keresztül a körforgás egésze,a gyűrű formájában szentelt.Így a kör/és a körülmény fordítása a segment szóban definiált,és konkrétan az emberi alanyt megjelölő koordinátákkal minősítik azt,akit és amit megjelölhetnek.Ez bizonyos célra mutató kérdést fogalmaz meg,mégpedig,egyrészt azt,hogy: ki volt jelen Jézus születésénél?
Jézus születésénél jelen voltak azon bibliai személyek,akiknek névbeli jelentései pontosan és szépen meghatározzák a tér-idő dimenzióegységünk tartalmi valóságát.
Jelen van tehát Mária,az Asszony:nyelvi fordításban :"eme",és Jézus,etimológiailag:az Úr sátora,a templom, mint hajlék.
Megjelennek továbbá a születés eseményekor a                                                           -pásztor(ok):a Csaba név pásztort jelent,Csaba a Magyar Messiás Király
 a magyar fiú születés-testvérközösség jelölésében és a Népre utalva többes számú.
                                                                 a  -napkeleti bölcsek, vagyis a nevek utalnak a bölcsőre, tehát -magára a születési és rendeltetési helyszínre utalnak a megjelenő személyi körülmények nevei:
                                                                                              Gáspár-jelentése:megváltó
                                                                                              Menyhért -jelentése:üdvözítő(glóriás király)
                                                                                              Boldizsár-jelentése:megtartó.
A Boldizsár név
s a másik kettő is Napkeleti:Felkelő Nap házából való(Az Úr sátorából való) erdélyi szász illetve asszír, a föníciáig behatárolt ,mai Jemen, és attól (Sába királynő országától)észak-keletre nyúló terület.
Nem más,mint az emberiség bölcsőjéig is kiterjedő territóriuma,a területi rokonságú,egy családot mutató "TEJUTASOK"(az anya tején nevelkedett lemenő családtagok) .

Mint bibliai helyszín:Bethlehem:a Bene-Tele-Eme,tehát jelentésében:a Boldogasszony Meséje,vagyis Emese Álma(leszármazási eredetet jelöli).

Az egész Jézusi születés egyértelműen Csaba, a Magyar Messiás Király újjászületési históriája,amelynek pontos személyi és földrajzi meghatározottságát maga a Biblia is kifejti.Mondhatjuk, hogy a Biblia a magyarság Isteni eredetének kópia atrófiája.
Jézus mondta:"Én vagyok Dávidnak ama gyökere, ama fényes, hajnali csillag",-tehát jelenti azt, hogy Krisztus,mint Esthajnal csillag-ból,és mint a gyökéren keresztül, ugyanakkor Jézus Krisztusnak az emberiséggel kötött Újszövetségéből kiindulva az emberi lényegben újjászülető,visszaható jelentőségű Nép és fiai Dávid házáig benne foglaltathatnak abban.Ez az emberiség.
Krisztus Úrvacsorai test-és vér szétosztásával, tehát az Úr halálának hirdetési,megváltás kitrjedési sakramentuma által a bűnbocsánat révén az emberiség testvérközösségi hovatartozását határozza meg,amely a Feltámadásban kap minőséget. Az ősiség értelmében tehát Krisztus a gyökér:"Dávidnak ama gyökere"(sacra biblos): magyarul Dávid csak Jézus Krisztusságán,mint emberség gyökerén keresztül elnyert emberségű,őrajta keresztül megváltott ember.Dávid etimológiai megfejtésével azt a "belátás" alapú bizonyságot igazolja az emberiségben,hogy az Úr kiterjeszti sátorát az emberi teremtményekre,vagyis a magukat Krisztus megváltottjainak belátók emberek.

A teremtésbeli természetvallás ősiségében az emberi teremtmény alábbi jegyei érhetőek tetten:

Sajátos magyar temperamentum:Kolerikus/Tüzes-Szangvinikus/Vizes--Melankolikus/ködös Merkuri,Neptuni=sajátos magyar temperamentum háromszög/lsd.Ferenczi Zs.Grafológia kutatás/
Ennek érdekessége,hogy amennyiben e három együtt fönnáll,akkor életképes a Földön,tehát a Föld nélkül létező Úristen,mint Teremtő termékenyíti meg a Földet.
A Föld flegmatikus temperamentumjegyűsége kiegészül a teremtmény temperamentum jegyeivel:ezáltal földi emberek vagyunk. 
Ehhez képest az emberi hivatás Istentől örökölt:visszaható erő:Ősiséghez,eredethez visszataláló teremtő, tehát ALKOTÓERŐ.
A magyar művészet éppen ezért,nem véletlenül  említi azt az egyetemes lényeget ,amely a művet "a szellemharcok tiszta sugaránál oly magasra teszi,mint lehet"(Vörösmarty:Gondolatok a könyvtárban).
A világosság a hajnalt jelenti,amely mögött sötét,éj létezik a határon túl(sacra biblos:"annak okáéért a férfiú elhagyja anyját és apját, s lesznek egy lélekké,egy testté").

További temperamentum jegyek:

Élő:zöld,érzékelő,érzékiség.
Érző:kék,érzés,Lélek,amely fölötte van,társul a földihez,az érzékhez.
Ez utóbbi kettő:zöld-kék/érzék-érzelem,Föld-Víz-atrófia,leképeződött reproduktív megtermékenyítésben a megtermékenyítendő.
Visszavivő/elhagyó erő-forrás=kívánó,visszahívó érzék,visszafelé ható vonzerő.
E kettő passzív erő.

Nyomon lenni:előre vivő,célratörő erő-lelés,találás:"talál célmozdulata" :megtalál-racionális eredmény/reproduktív leképeződés,megvalósítás:szellemi erő.
Vadat ejteni:lefelé vivő:ejtő,lesújtó,célbaérő erő-forrás mellett,érzelem ösztöne által hajtva/vágy,akarat reproduktív leképeződés,átélés:érzékelni és érezni,mint szerelmi erő.
E kettő aktív erő.

A fölmenő vertikális,megújuló,reprodukáló erő,mert magához vonzásával felhajtóerőként működik, és működtet..

A passzív és az aktív és felhajtó erők összessége az ösztön,lélek és idea egysége,amely a győzedelmes vezérképet jelenti(lsd.:gestaltistáknál megf.vezérkép:(leitbild teoria))/Lsd.Ferenczi Zs.Grafológia kutatás:Ősiség és aktualitás/

CSABA MESSIÁSKIRÁLY:ősi magyar vezérkép,amely az ősi magyar temperamentum háromszög függvényben vizsgált humán esztétika fogalomkörben meghatározott/Lsd.Ferenczi Zs. Graf,kut.:Ady/

Erdőbe predesztinált célbaérés,tehát az ősök visszaküldik:küldetéssel jön,és fel kell kelnie,ébren lennie,és napkeltéig fennmaradnia,így a létfennmaradás a regében a próbatételen túl esni.
("hétszer szűljön meg az anyád..."J.A.:A hetedik)

A hagyományokat,eredményeket nem becsülve azokat lecserélni,semmivé tenni,és ha nem őrzik meg,mindez rámutat a hibára,vagyis Ady szavaival a "BŰNÖS MAGYAR MÁRA", ANNAK TÉVMOZDULATÁRA UTAL:AZ EREDET HELYETT A KIINDULÓPONTBÓL FÁZISKÉSÉSSEL INDÍT,TEHÁT SIETSÉGÉBEN NEM A NYOMON HALAD.

Jelenti:FÖLFELÉ VETIKÁLIS MOZGÁSTÖRVÉNYT BONT! AZ ÁLDÁS ÉLETRE KELTÉSE NÉLKÜL,A FÖLFELÉ HALADÁST KIHAGYVA,ELŐRE-HANYATLÓ-HÁTRAHŐKÖLŐ MOZGÁSSAL ELVESZÍTI AZ ŐSEI PRODUKTUMAIT,NEM TUD REPRODUKÁLÓDNI! NEM ALKOT,KEBELEZ(erre utal az árasztás,rejtés,lövés,törés,foglalás).ERŐ HELYETT ERŐSZAKOT ALKALMAZ.Ilyenkor NEM MŰKÖDIK A FELHAJTÓ EREJE.
Ha a mozgás terét nem tölti be egészen, akkor maximuma van, de maximája nincs, önmagát,s egyben a fölöttes elvet megszüntet(Hegel:A Szellem fenomenológiája,Kant:Az erkölcsi metafizikájának trilogiája)

ENNÉLFOGVA A MAGYAR:"MAGYAR MESSIÁS"LESZ,KRISZTUSSORSÚ(Ady:A magyar Messiások:("Sósabbak itt a könnyek és a fájdalmak is mások,... és ..üdve nincs a keresztnek, mert semmit se tehettek,ó semmit sem tehettek...")

MIVEL ÖRÖK MOZGÁSTÖRVÉNYÜNK FÜGGŐLEGES, HA HIBÁZUNK,
AKKOR LEFELÉ INDULUNK,ÉS ÍGY CSAK ILLÚZIÓ LESZ AZ ELŐRŐL KEZDÉS ŐSISÉG NÉLKÜL,AMELYNEK KÖVETKEZTÉBEN HANYATLUNK,SZENVEDÜNK ÉS NEM VÁLTOZTATHATUNK.

A TÜZET meg kell ugyan gyújtani,de csak úgy lehet,hogy meg is kell áldani azzal, ami-aki táplálja,érdem alapján kap nimbuszt,dicsőséget, őrző hírnevet és örömteli országot a hétpróbás"hétszer szüljön meg az anyád"(József A.Hetedik)

Maraton fáklyája,staféta átadásának rítusa,vagy lakodalomkor:HÁZTŰZNÉZÉS mutatja ezt. Ekkor kéri a vőlegény a tüzet és a kancsót.Szeretetből, csak a Lélek tud újjá születni:VÁGY  ÉRZÉSSEL.A TŰZUGRÁS:az akadály legyőzése,a Tűz életben tartása,Szerelem és az Otthon melegének őrzése=LÉLEK MEGTESTESÜLÉSÉNEK MISZTIKUMÁHOZ VEZET, AVAT BE=MEGVALÓSÍTÁS,

A TŰZBEN az elemek közül CSAK AZ ÉRZÉS MARAD MEG, MERT AZ A LEGERŐSEBB(folyadék, gőz-pára/köd,lecsapódás).

Az ezüstkorsó:HOLD-VÍZ-ANYA-MÚLT-HAGYOMÁNY-HÁZ-ASSZONY-NŐ-ÉRZÉS jelképe.

A fonat:SZENTHÁROMSÁG,AZ ÚT MAGYARSÁG TÖRVÉNYE:"TESTVÉRREL MENNI EGYÜTT AZ ÚTON"=hamuban(hagyományból,otthonról hozott) sült pogácsa és bor:test és vér=a TESTVÉR,akivel az úton kell együtt menni,magunkkal kell vinni,el nem szabad hagyni.

A meglelt boldogság sátora:Boldogasszony meséje=Emese álma(sacra biblos:"Betlehem") újjászületés, gyermekáldás,reprodukció.

Szomszéddokkal barátság:kapcsolat,testvérség,kötődés,bővülés, bővelkedés,BŐSÉG jelentés tartalommal teljesedik ki,és a vendégség örömével,a magyar család igaz vacsorájával:

A tejjel vendégelés,a jelharapás,jelfogadás,a földi anyai ágú otthonban mindig méltósággal kínált és átadott étel,a testvérré fogadás szimbóluma: a vendégek családba fogadása a jel elfogadása által,rászorulás helyett az" ÍZ LELÉS KÖZÖS ÖRÖMÉBEN ÁTÉLT MÉLTÓSÁG"=MEGÉRTÉS:MEGTÉRÉS RITUÁLÉJA (Hiába fürösztöd önmagadban, csak másban moshatod meg arcodat..."József A.)

Tanúságtétel a házasodás esetén is a vérszerinti családi kötelékek megőrzésének kötelme és kiterjesztése. Másrészt a szülő minden pozícióban alárendelt az utód szeretetének.Az erő pedig mindig a származás és az Otthon ösztönkör értelmezésében a házasodás az Úr sátorának kiterjesztése,vagyis a befogadó szeretet embersége.
A felkelő Nap háza Krisztus teste,Magyarhon,Akinek vérei vagyunk,mi magyarok.
Napunk nyelvi meghatározása(mustármag) hitünket jelenti,a hő/hűséget, a magyarok létfennmaradását,és
CSABA VEZÉRÜNKET,lüktető erünket,hazavezetőnket.
Isten Áldd meg a Magyart!

Szeged,2012.december 3.
                                                                                    Az Életért-a Lélekért-és a Zászlóért!                  Ferenczi ZsuzsánnaNincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése