2014. augusztus 15., péntek

Nagyboldogasszony ki is nekünk valójában?
Nagyboldogasszony ki is nekünk valójában?


AKI ősi teremtő erejével megnyilvánította, és áthatja az egész világot.
Benne van a létezésben, a teremtő és áradó minőségben, minden ember lelkében, az egész Univerzumban. Ő a megnyilvánult, az életadó. 
Ő adja a létezés örömét, lágyságával, könnyedségével megteremti a BOLDOG LÉT elemét.
Ő a Mi mindent átfogó, mindenen túlmutató Égi Anyai Áradó Minőségünk.
Megnyilvánulási formájában Anyahitaként jelent meg a FÖLDÖN.
Ő a Mi Nagyboldogasszonyunk , az ősi anyai minőségünk.
Az örök létet hordozza MAGában, az ősi erőt, a megnyilvánultat és a megnyilvánulatlant, a mindent átfogó szépséget, a teljességet, a termékenységet, az újjászületést.
Ő a MI Égi Édesanyánk- NAGYBOLDOGASSZONYUNK.
Áldással:Feketéné Lendvai Katalin


Ez kép a MAGUNK VAGYUNK,- Az ŐSI ERŐ az Ő energia minőségét jeleníti meg.


                       
                 

FELTÁMADÁS- Boldogasszony Védelmező Palástja 
Boldogasszonyunk Óvó, védelmező palástjával betakarja Nagy Magyarországot, tudtunkra hozva, hogy Ő nem hagyott el minket. Nekünk kell szívünket, lelkünket felemelni hozzá. A kép küldetése, hogy bejárja a Kárpát- Hazát, áldást hozzon és kaput nyisson minden magyar ember szívében, emlékeztetve rá, hogy BOLDOGASSZONY ORSZÁGA vagyunk!                                

2014. augusztus 14., csütörtök

Mi Magunk,- Lajdi Péter : A Táltos

Ősvallásunk papjai, a táltosok, mindenben megfeleltek a jézusi elhívásnak: „Gyógyítsatok betegeket, támasszatok föl halottakat, tisztítsatok meg leprásokat, űzzetek ki ördögöket. Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok!” (Mt. 10./7-9.) Ők nemcsak mindenben megfeleltek Urunk parancsainak, de eleget is tettek nekik. Csak egy zsidókeresztény papot, pópát vagy lelkészt mutasson nekem manapság valaki, aki minden részletében komolyan vette e küldetést. Az illetőnek rendkívül nehéz dolga lesz. Csak nagyon kivételes esetben találkozunk egyházi emberek személyében olyanokkal, akik képesek e feladatok elvégzésére és végre is hajtják ezeket. Őket nevezzük szentnek. E tételt tovább vezetve pedig kijelenthetjük, hogy minden hiteles magyar táltos egyben szentéletű ember is.
   A gyógyító erejű szent helyekhez régen gyakorta, és még ma is elvétve, szorosan hozzátartozott a gyógyító ember, azaz a táltospap is, aki a rábízott embernyáj egészségének helyreállításáért is felelt az Istentől reátestált erő és bölcsesség adományával.

    Ide kívánkozik e téma nagy ismerőjétől, Molnár V. Józseftől egy fontos idézet, mely egy előadásából származik. Ha itt-ott túl egyszerűnek találnánk fogalmazásmódját, ne feledjük, hogy a leírt szöveg esetében mindenkinek van ideje mondandója pontos és szabatos, stilárisan fennkölt megszerkesztésére. Ha valaki papír nélkül előad, mint az ő esetében, akkor nyilvánvaló, hogy e kritériumoknak nem tud mindenben megfelelni, mégha virtuóz előadó is, mint ő. Az élő szóval előadott mondandót, ha szó szerint lejegyzi valaki, amit leírt, híjával van az előadó személyes kisugárzásának. Ezáltal is veszíthet az ily módon leírt szöveg hatásából. Molnár V. esetében azonban ez a fent ecsetelt jelenség csak elvétve fordul elő.  A továbbiakban még sokszor fordulunk hozzá és magvas megfogalmazásaihoz segítségért.

    Most pontokba szedve és a lényegre összpontosítva körbejárjuk a szkíta-magyar kereszténység papjának, a táltosnak alakját.


      Molnár V. József: „A Teremtő folyamatosan elhív papi szolgálatra embereket. Ők nagyon ritkán tartoznak az egyházhoz mint intézményhez. ... A magyarság a szkíta gyökerek óta keresztény, a Teremtő közénk születése előtt is keresztény volt, akármilyen furcsán hangzik is ez. Az a viselkedés, az a fajta magatartás, amit a szkítafajú népek, nem földreszállt angyalként (!), itt a földön valósítottak, az ószövetsége annak, amit Jézus hozott nekünk. Nem az az ószövetsége a jézusi tanításnak, ami a zsidóságból való. Annak semmi köze Jézus tanításához! Ne keressünk hát semmiféle ’pogánykodást’ táltosainknál, ami nem jellemzi őket! ...  Ezek a táltosok kivétel nélkül mind keresztények. Nem a judeokrisztiánizmus rabjai, hanem keresztények. Ezt hangsúlyozom. A kettő között lényegi különbség van. A judeokrisztiánizmusban elsősorban a judeo hangsúlyos, és az európai népek, amelyek kereszténynek tartják magukat, judeokereszténynek, azok a mózesi törvény szerint élnek és viselkednek a világban. Ezeket a táltosokat, akik valóban keresztények, üldözték a római egyház papjai. Ez két különböző dolog. Ettől még ők, a táltosok a keresztények! ”

    Ha valaki olvasta Wass Alberttől, a nagy erdélyi írófejedelemtől a „Hagyaték” című dokumentumértékű beszámolót, az ez alapján pontosan tudja, hogy Molnár V. e fejtegetésében nincsen se túlzás, se hamis állítás.

    Ha tehát ősvallásunk táltospapjairól beszélünk, hogy megközelíthessük miben- és kibenlétük lényegét, két különbségtételt kell tennünk. 

    Előszöris az ő papi hivatásukat kategórikusan el kell választanunk a hatalmi hierarchiára épülő és ennélfogva korrupt, politikai istenképpel rendelkező zsidókeresztény egyházak papságának félreértelmezett tevékenységi körétől. A judeokeresztény egyház csak nevében keresztény, reálhétköznapi működésében nem az. Jézus a zsidókkal összefüggésben idézi Izaiás prófétát, mely a zsidó gyökerű egyházak magatartására is világos fényt vet: „Ez a nép ajkával tisztel engem, de szíve távol marad tőlem. Hamisan tisztelnek engem, tanításuk csak emberi parancs.” „Ők nagyon ritkán tartoznak az egyházhoz mint intézményhez.” – mondja a táltosokról a szintén táltosi adottságokkal rendelkező Molnár V. József, mint ahogy fentebb olvashattuk már.

    A második különbségtétel, melynek elmulasztása nélkül csorbát szenvedne a táltosról kialakítandó pontos kép, a táltos és a sámán fogalmának tisztázása és éles szétválasztása.

    Az ún. természeti népek, mint Szibéria tajga- és tundralakó néptöredékei, az észak-amerikai préri vagy a dél-amerikai esőerdők őslakos indiánjai, de a fekete-afrikai néger törzsek körében is, világszerte élnek különleges képességekkel rendelkező, gyógyító és/vagy jóstehetségű emberek. Ezeket nevezi a szakirodalom sámánoknak. A magyarságnak is megvoltak és megvannak a maga „sámánjai”, ezeket azonban inkább javas vagy javós embernek, asszonynak hívnám, akik ráolvasással, imával és gyógyfüvekkel gyógyítanak. Akad köztük jósképességű is, de mindenképpen tudákos, a szó jobbik értelmében kuruzsló emberek.

    A sámán – mondjuk ki nyíltan – mélyen a magyar táltos alatt áll a ranglétrán. A sámán foglalkozásként űzi a gyógyítást és a jóslást, minden esetben ellenszolgáltatás fejében teszi ezt. A táltos a jézusi küldetés szellemében segít bajba jutott, beteg embertársain fizetség nélkül: „ingyen kaptátok, ingyen is adjátok”. Ha a megsegített természetbeni juttatásban részesíti őt, tehát ha élelmiszert ad neki, azt köszönettel elfogadja ugyan, de nem teszi a segítségnyújtás feltételévé.

    A sámán, hogy kapcsolatba léphessen nálánál hatalmasabb, anyagvilág feletti erőkkel, lényekkel, melyek gyakran válogatatlanul jönnek mind az angyali, mind a démoni világból, arra kényszerül, hogy saját elhatározásából, saját kezdeményezéséből különböző kábítószertartalmú magok, gombák, italok és fülsiketítő, zajszerű, vad zene hatására révüljön, egyfajta extatikus transzállapotba kerüljön. Ilyenkor előfordult már, hogy lelke más, testenkívüli szférákba távozott, és gyakran meg kellett küzdjön a hozzá segítségért forduló beteg embertársát fogva tartó hatalmakkal. Ez az utóbbi küzdelem-motívum, ha más-más szinten is érvényesül, rokon a sámán és a táltos között. A sámán lelke sokszor állatkülsőt, a totemős testi jegyeit ölti magára a küzdelem alatt.

(Kép következik)
Észak-amerikai indián sámán révülés közben (balra) és szibériai kollégája (jobbra).    A magyar táltos esetében a kezdeményezés mindig a Teremtő Istentől indul. Miután nyilvánvalóvá vált, hogy a táltos valóban ki van választva Isten által, az isteni megbízást úgy kapja meg, hogy az Isten, képi nyelven szólva, a tenyerére emeli. Ahogyan Molnár. V. fogalmaz: „A táltos égbe emelkedése szent időben és szent helyen történik.” És ami nagyon fontos: „A táltos a Jóistennel nem úgy bánik, mintha a kutyája lenne. Nem mondja neki, hogy: ’Lábhoz!’. A táltosnak soha nem jön le semmi. A táltos égbe emelkedik Isten tenyerére akkor, ha feladatot kap.”

    Hogy hiteles, valódi táltosról sem az interneten, sem egyebütt nem talál az ember authentikus fotót, akik pedig ma is jelen vannak hazánkban, egy pillanatra sem vesztve szem elől nemzet- és országvédő küldetésüket, annak nyomós oka van. Egyikük sem kérkedik vásári ripők módjára képességeivel, bölcsességével. A táltos viselkedését tekintve a remete lelki párja. Beszélnek táltos rejtezésről (hajj, rege rejtöm, hajj, rege rejtöm), melyet a táltos földi síkon Erdély babonás susogású fenyveseiben, kénköves kigőzölgésű mocsarak rejtekén megbújó kunyhókban, a hegyvidékek menedéket nyújtó, langyos levegőjű barlangjainak félhomályán, mély medrű, sötét tükrű tavak, folyók partjának csöndáztatta ártereiben félrevonultságban valósít meg a társadalom sürgés-forgásától távolmaradva a szent ember. A rejtezésnek azonban van egy másik formája, és ez a fontosabb: amikor előre nem tudott módon az Isten őt nem a táltos saját kezdeményezésére (!) időről-időre tenyerére emeli, hogy újabb megbízással és megújult erővel ajándékozza meg kiválasztottját. Ilyenkor „léte fölé emelkedik. Kiemeli őt a Teremtő a téridőből, mert fontos közlése van számára.” – mint lejjebb hosszabb szövegbe ágyazottan majd ismét olvashatjuk.

    A sámán sokszor transzállapotban képes fölemelkedni a földről. Ez történhet akár démonok segítségével is – mivel a sámánok világlátása animista, vallása természetvallás, a személyes Teremtő Istenig nem ér el sem a tudásuk, sem a tudatszintjük, és a jó és gonosz lelkek megkülönböztetésének szentléleki adományába sincsenek beavatva. A magyar táltost azonban, mint mondottuk, mindig a Teremtő emeli a mennyei szférába.

    Az ilyen égbeemelkedésnek, bárhol történjék is a világon, szinte azonosak a mozzanatai,  az élménybeszámolók leírásai alapján. A legrégibb írásban fennmaradt ilyen égbeemelkedés (nem égbeszállás!) leírása a sumér „Etana égbeemelkedése” című mítosz. Ez megtalálható Dr. Zakar András: A sumér hitvilág és a Biblia című könyvének 51-61. oldalain.

    Molnár V. József: „A világ minden táján, ha valakit Isten a tenyerére emel, ezt hasonlóképpen teszi, s ha ezt az ember tudja, akkor tudja, hogy szélhámossal van-e dolga, vagy valóban olyannal, aki égbe emelkedett. ... Léte fölé emelkedik (nem repül!). Kiemeli őt a Teremtő Úr a téridőből, mert fontos közlése van számára. Az emelkedésnél – nagyon, nagyon fontos dolog – rögtön nem jut a Teremtő Isten színe elé. Megütközik valamibe. Amikor az ember léte fölé emelkedik, akkor egy burokból kikerül. Ez a téridőnek a burka, és egy fényös, fényös villanás kíséri, mely után ő nem találkozik a ’kaporszakállú’ Istennel. Ezt ne várjuk, mert ha találkozik vele, akkor gond van.”

    A két különbségtétellel járó elválasztó vonalak meghúzása után két fogalmat, a táltos és a  mágus mibenlétét, azonosságát - ha nem is mindenben -  kell hangsúlyoznunk, aláhúznunk.

   Egy rendkívül fontos idézet Dion Chrysostomostól: „A mágusok olyan emberek, akik legméltóbbak az igazsághoz, az Istennel való érintkezésre képesek, és az istenség lényének szolgálatához értenek, míg a nép, nem tudván a név jelentését, a varázslókat nevezi így.”

    A Bécsi Kódex, vagy más néven Révai-kódex, egyik becses magyar nyelvemlékünk a XV. század elejéről, mely nem más, mint a Szent Hieronymus-féle latinnyelvű Vulgata korabeli magyar nyelvre történt fordítása. Fordítói két, a huszitizmus tanaitól megérintett ferences szerzetes, Pécsi Tamás és Újlaky Bálint lehettek a kutatás mai állása szerint, ezért Huszita Bibliaként is emlegetik a Müncheni és az Apor kódexszel együtt, melyek ugyancsak tartalmaznak hasonló szellemiségű magyar Bilblia-fordításokat.

    A Bécsi Kódex író-fordítója Dániel könyvének fordításában a híres királyi álomfejtés jelenetében a mágus szót következetesen TÁLTOS-ként fordítja a legnagyobb magátólértetődöttséggel: „ ... parancsola kedég királ, hog egybe hivattatnának az oltáron nézőc, a táltosoc, hogy királnac megjelentetnéc ő álmait. ... A titkot, mellet királ kérd, a bölcsec, táltosoc, oltáron nézőc ... nem jelenthetic.” 

    A korábbi fejezetekből ismerjük már, hogy az ősidők, a kőkorok mélyén létező Kárpát-medence a ragozó nyelveket beszélő, szkíta vagy proto-szkítafajú, írás- és kultúrateremtő, európai ősnép, vagyis eleink lakóhelye volt, ahonnan az Isteni Őskinyilatkoztatás Tudását magukkal víve felemelték a többi – főleg eurázsiai-északafrikai -  népcsoportot „a földlakók makogó és torzonborz” (Padányi) világából. Itt közbeszúrnék egy rövid idézetet Biblios Philótól, aki Egyiptommal és Phöníciával kapcsolatban említ írásaiban egy Tautos (tátos!) nevű kultúrhéroszt, (minden bizonnyal az egyiptomiasan Thotnak ejtett, a helyiek által istenként tisztelt táltosról van szó), „aki minden tudomány és művészet ősatyjának és az emberiség ősatyjának tartatott, s ez által mintegy közvetítve az istenek és halandók közt állott. Neki tulajdonítá a két nép nagyságát s gyarapodását, minden találmányát s előmenetelét”. (Ipolyi: Magy. Myth.; 447-448. o.) Mint neve is mutatja, a Kárpát-medencéből kirajzó tá(l)tos-mágusok egyikéről van szó.

    Nem minden magyar mágus volt táltos, mert a mágusokat hosszú novíciátus (próbaidő) után művi úton vetették alá beavatási szertartásnak, akárcsak a keresztény köntösbe öltöztetett mágusrend, a középkori magyar pálosok esetében. A táltos mágus is egyben, mégpedig a legeslegmagasabb beavatási fokozatot elnyert mágus, akit maga az Élő Isten avat adeptussá. Alexandriai Szent Kelemen, aki maga is az egyiptomi rítus szerint beavatott mágus volt keresztény hitre térése előtt, így ír a beavatás lényegéről: „Itt vége van minden tanításnak. Az ember LÁTJA a természetet és összes dolgait.” Remek, elmélkedésre indító gondolat!

    A középkori latinnyelvű táltos inkvizíciós jegyzőkönyvek (pl. Kassai Kódex; Fehér Mátyás Jenő) tanúsága szerint leggyakrabban a szintén magyar eredető magus, és ritkábban a magyar táltos megjelölést használják a vádlott foglalkozását megnevezendő.

    A magyarság, mint neve is mutatja, mindig is a táltos-mágusok, a MAG-TUDÁS népe volt. A méd (mat-madai) mágusok ugyanúgy, akárcsak a csillagvezérelte, Jézusnak születésekor a galileai Beth-Lahmiban (Beth-lehem) hódoló turáni pártus mágusok, ebből az Istentől reánktestált őskinyilatkozásból és hagyományból merítették tudásukat és erejüket.

    Nem árt tudni, hogy az átkozódó és szitkozódó zsidó rabbinikus hagyomány (Talmud, Sulhan aruch, Toledót Yeschu stb.) Jézust sokhelyütt „pártus mágus”-nak, majd pedig „Nimrud fiának”, a bábeli toronyépítő, a magyarság ősatyja, a mágikus művészetek szerzője fiának, sőt, „Rabbi ben Panther”-nek nevezi, ami annyit tesz, mint „Párducfia Mester”. Ez egyben utalás párducos Nimródra, és ne feledjük el, hogy Árpád apánknak is állandó epitheton ornansa, sokrétű jelentésű eposzi díszítőjelzője a „párducos” (párduckacagányos, a párducos Nimród és Gilgames leszármazotta stb.) jelző: párducos Árpád. Nimród a sumér ékiratokban NIB-UR-ként jelenik meg, ami annyit jelent: PÁRDUC-HŐS. NIB = PÁRDUC, UR = HŐS, URASÁG, BÁTOR.  A csángó és a székely néphagyomány Jézust Égi Táltosnak vagy Főtáltosnak nevezi. „Tessék Máté evangéliumát elolvasni! A táltosi gyógyításnak szinte minden módszere Máténál és Lukácsnál megtalálható.” (Molnár V.József) Népünk Bibliától független hagyománya őrizte meg Nimród apánkról azt az információt, hogy ő a bábeli torony építője. Erről nincs említés a zsidó iratokban. Ezt nagyon fontos tudnunk!

    c/3.

    Most néhány axiómaértékű kijelentést kell tennünk a táltosi jelenség leírásában:

    1.) „Táltosnak születni kell, kiképeztetés által senki táltos nem lehet.” (Ipolyi Arnold: Magyar Mythologia; 449. o.) 

    „A táltos a környezetéből soha semmit nem tanul. A táltos a tudását közvetlenül Istentől kapja.” (Molnár V. József)

   „A táltost kiiktatni nem lehet. A táltost kiiktatni soha nem is lehet majd, tehát a táltos az egy időtlen minőség. Mert nem iskolához, nem tételes valláshoz kötődik az ő személye. A táltosságra születni kell.” A táltos „tudományt” „iskolában, intézményi keretek között megtanulni nem lehet.” (Szántai Lajos)

    Részlet Bartha Andrásné táltosnő peréből:

    „ - Kitől tanulta az orvoslást, mikor és hol? Könnyen-é? 

    -  Az orvoslást bátyámtól, Balási Páltól, aki maga is táltos. Ersók leányom is úgy született, két foggal az ínye között.

    - Tanított-e másokat reá, kiket és mi módon?

    - A táltosságra nem tanítottam senkit, (ez lehetetlen), mert azt az Isten az anyja méhiben úgy formálja.

    - Micsoda erejek s tisztek van a táltosoknak?

    - Viaskodnak az égben a birodalomért.

    - Gyalog ment-e oda, vagy másképp.

    - Az Isten vitt a maga szárnyai alatt, és szárnyakat ad, mint a madárnak.”

    A sumér Etana királyfi is egy „sas” hátán emelkedett a téridőn kívülre.

    Eddig a vallatási jegyzőkönyv.

    Szerencse, hogy a varázslással megvádolt táltos saját szájából, tehát első kézből hallhatunk egy olyan rövid és tömör összefoglalást a táltosi minőségről, mely pregnánsan összegezi mindazt az ismeretanyagot, mely magyar földön ősvallásunk bölcs és Isten által beavatott papjairól régóta közszájon forog.

    Foglalkozzunk először az első általam kiemelt szövegszakasszal: „ ... mert azt az Isten az anyja méhiben úgy formálja.” A jövendő táltos tehát már megfoganása, zigótává válása előtt a Legfelsőbb Lény által eleve ki lett jelölve e magasztos táltosi szerepre. Ennélfogva fentről hozza magával, magában hordozza a földön elvégzendő feladatához szükséges erőt és tudást, mindazt a többletet, melyre őt maga az Isten tanította és beavatta. Ez a magyarázata annak, hogy iskolában, intézményes keretek között senkiből nem válik táltos. Mint tudjuk, erre születni kell. Tehát nem lehet más, csak szélhámos az a személy, aki táltosiskolának csinál reklámot.

    A második kiemelés a táltosnő vallomásából: „Viaskodnak az égben a birodalomért.” Egy biztos, hogy nem a Mennyei Birodalomról van itt szó. A menny angyali légiói Szent Mihály arkangyal vezetése alatt jó kezekben vannak, emberi segítségre nem szorulnak. A magyar táltosok a magyar földért, a magyar birodalmért viaskodnak az égben. A táltosság, akár a pilisi energiaközpont működtetése, ahogyan Szántai Lajos fogalmaz, szintén etnikumspecifikus. Tevékenységük kizárólag a magyar föld és a rajta élők védelmére a transzcendentális dimenziókban, a földi téreken pedig a beteg lakosság gyógyítására, tanítására a helyes istenismeretről irányul. A táltos nem istenhívő, hanem istentudó ember. A pálos rend is hasonló feladatokat látott el, hiszen az a mondás járta már a középkorban: Ha van pálos rend, akkor van Magyarország is. Ha nincs pálos rend, nincs Magyarország.

    2.)  A második kijelentés  is a táltos születésével van összefüggésben.

    Ha táltos születik, ezt mindig feltűnő, természetellenes testi jegyek kísérik. Leginkább csonttöbblet jelzi, hogy nem akárkivel van dolgunk: 6 ujj kézen vagy lábon, foggal való születés vagy pl. eggyel több csigolya, de ritkább esetben előfordult már ujjhiány is. Egyre azonban oda kell  figyelnünk, hogy e rendkívüli születési jegyek még korántsem jelentik azt, hogy minden egyes esetben, melyben fellépnek, később táltos lesz az újszülöttből. Akiből azonban valóban táltos lett, szinte kivétel nélkül rendelkezett e rendkívüli testi „rendellenességekkel”.

           
(Kép következik)
        Egy példa a hat ujjal való születésre    Nemzetünk táltosi úton megszentelt, beavatott nemzet. Ez a minőség alapvetően különbözik mindenféle kiválasztottságtól. Több annál! A hétköznapok alpári emberi megnyilatkozásai ellenére is. A csőcselék meglétéért, a lealjasodott chiméra-lét elkeserítő tüneteiért nem minden esetben az adott lezüllesztett nép a felelős. Hazánkban a Habsburg-megszállás eleje óta tervszerű és szándékos nemzetpusztítás folyik mindmáig mind a nemzet materiális vagyonában, mind szellemi kincseink pusztításában, különösen történelmünk minden mértéket meghaladó meghamisításának terén. 

    A minden történelmi korszakban köztünk élő, rejtőzködő táltosaink teremtésközeli erőket, az őskinyilatkoztatás és a szemtől-szembeni  istenlátás valóságát tartják ébren országunkban, azt az időtlen, eredendő szellemiséget, mely még legnagyobb szorongattatásaink idején is megvéd bennünket – nem a szenvedésektől (!) -, hanem a végső pusztulástól. Nincsen olyan időszaka történelmünknek, amikor táltos nélkül maradtunk volna. Azaz nem volt még oly idő, hogy teljesen magára hagyott volna bennünket a Teremtő s áldott Boldogasszony.

    Nekünk, magyaroknak táltos festőművészt is ajándékozott a Teremtő. Őt Csontváry Kosztka Tivadarnak hívják. Őt az égi elhívás már meglett férfi korában, okleveles gyógyszerészként éri. Erről a következőképpen fogalmaz önéletrajzában: „Hajnalban nap-nap után a lángoló Kárpátokat figyelem s egy délután csendesen bubiskoló tinós szekeren megakadt a szemem. Egy kifejezhetetlen mozdulat kezembe adja a rajzónt s egy vénypapírra  kezdem rajzolni a motívumot. A principálisom nesztelenül hátul sompolyog, a rajz elkészültével a vállamra ütött: ’Mit csinál: hisz maga festőnek született.’ Meglepődve álltunk, egymásra néztünk s csak ekkor tudtam és eszméltem, amikor magam is az eredményt láttam, hogy valami különös eset történt, amely kifejezhetetlen boldog érzésben nyilvánult meg. ... Ahogy a rajzban gyönyörködöm, egy háromszögletű kis fekete magot (a cédrusfának van háromszögletű magja!; LP) pillantok meg balkezemben, mely figyelmemet lekötötte. E lekötöttségben fejem fölött hátulról hallom: ’Te leszel a világ legnagyobb napút (plein air; LP) festője, nagyobb Raffaelnél.’”(Csontváry-emlékkönyv; Csontváry kiadatlan önéletrajza; 73. o.)

    Megszívlelendő, hogy Csontváry mi módon értekezik a táltos (az ő szótárában „zseni”-nek neveztetik) születéséről és kibenlétéről. Minden szava egy-egy  gyöngyszem: „Zseni lehet, aki soron van, akit a sors keze kiválasztott, akinek ősei akaraterővel, lelkiműveltséggel, a művészi tehetséggel voltak felruházva, aki telivérrel – szerelemmel – jött a világra, aki szerelmes volt a dajkájába, aki szerelmes volt a napba, szerelmes volt az üstökös csillagba; a ki a szabadba kívánkozott s pille után futkosott, aki szerette az igazságot, magában soha nem unatkozott, aki a munkát szeretettel végzé – a gondolattal a jövőt keresé, aki szakított a jelennel s útrakelt a sejtelemmel, aki mindenütt és mindenben szívét használta a küzdelemben ... aki első szerelmét Plátóilag nézte, közelebbről a csalódás kísérte, aki szerelmes volt a hazájába s szeretettel gondolt a nagyvilágra, aki le tudott mondani mindenről – gazdagságot, hatalmat nem irigyelt senkitől ... aki folyton küzdött önmagával s küzdelmét nem tudatta a világgal, aki álmában is nyugtalankodott – s önmagával megelégedve nem volt, aki a szépben gyönyörködött s a naplementében ábrándozott; akit a küzdelem közepette az ihlettség meglepte; aki az ihlettség örömére új világ jöttét érezte, aki láthatatlan ihlettől minden ismeretnek az ismeretét – minden tudásnak a tudását sejtette, aki a láthatatlan hangot felfogta és megértette ... .”  (Csontváry-emlékkönyv; A lángész – Ki lehet és ki nem lehet zseni; 61-62. o.; Corvina Kiadó, Kner Nyomda, Gyoma, 1976.) Ezek a magvas szavak, azt hiszem, nem igényelnek alaposabb magyarázatot.    Az utóbbi háromszáz év a démoniság teljes eluralkodásának az ideje volt az emberi élettérben. Ez az időszak két apokaliptikus tényező és erő sikertörténetével egyenlő: a Habsburgok és a titkos társaságokba szerveződő, hatalmi tébolytól megszállott zsidóság előrenyomulásával. Ha e két tényező csak Magyarországgal kapcsolatos ténykedését vesszük szemügyre, megfagy az ember ereiben a vér az anyagi és szellemi-erkölcsi rombolás láttán, amit elkövettek ellenünk. 

    A technomágia csillogó vívmányai lidércfényeinek elhatalmasodása arányában lett egyre pislákolóbb az ember belső, lelki fénye, mely ma már a teljes kihúnyás határán van. A külső, mesterséges fény és zaj növekedése a lélek belső, természetes világának és hangjainak elhomályosodását, elnémulását eredményezte.

    A Habsburg Mária Teréziáig semmilyen törvény nem korlátozta vagy tiltotta e születési csonttöbbletek megtartását. E császárnő hozta meg azt a rendeletet, hogy a több, mint öt ujjal világra jött újszülöttek „fölösleges” ujját a szülők megkérdezése nélkül le kell metélni, ennyire féltek a táltos nemzetmentő erejétől. És ezt a gonosz rendeletet máig nem vonták még vissza! Ady Endre, táltosköltőnk is ennek köszönheti hatodik ujjának elvesztését.

    3.)

    „Nem véletlen az, hogy a táltoselhívásnak az általános ideje a hétéves kor, ugyanis hétesztendős koráig minden kisgyermek eleink tudásában Isten tenyerén él. Ami nem kevesebbet jelent, mint azt, hogy minden lényegi tudást a kisgyerek közvetlenül a Teremtőtől kap. Téridőn kívüli, ha hagyjuk, a kisgyerek cselekvése. Révületben teszi a dolgát. A gyereknek mi a dolga: hogy játsszon.” (Molnár V. József)

    Ipolyi Arnold másfélszáz évvel ezelőtt ugyanezt gyűjtötte fel kutatásai során: „A tátos gyermek, ki fogakkal jő a világra, bölcs és tudákos, a nélkül, hogy taníták, tud könyvből (azaz olvasni), sok rejtett dolgokat ismer és megjövendöl, tudja minden házban mit hol főznek, de csak hetedik évig él meg, azután egyszerre eltűnik, sohasem tudják meg hollétét. ... Általánosan kiemelve áll elől a nézet a fogakkal születő gyermek érettsége s bölcseségéről, lehet tehát, hogy az ily gyermekek választattak ki a táltosi hivatalra.  Kik már hét éves korukban elvitetve az atyai házból a táltosok körébe neveltetésül. ... Talán a sok tekintetben vallási hét szám volt itt is a mérv, valamint általában a gyermek neveltetése kezdetére alkalmas idő, melyben ezek kiválasztattak a családi életből.” (Ipolyi: Magy. Myth. 451. o.)


(Kép következik)
Táltos-„korona”; feltűnő a Szent Koronával azonos szerkezete. Ez azonban nem véletlen, mert koronánk táltoskirályoknak készült.    Ma már közhelyszámba megy, hogy Turul-házi királyaink túlnyomó többsége a táltosi beavatáson átesett szakrális uralkodó, táltoskirály volt, akik álomlátásokban, víziók, éber sejtelmek és megérzések formájában előre látták a jövőt, és külső veszély esetén időben megelőző intézkedéseket tudtak hozni az ország népének védelmében. Szentségük is többek között táltosi mivoltukban gyökerezik. Erre a legjobb példa, amit Szent István királyról jegyeztek fel a nagy besenyő betörés kapcsán: Egy vadászat során álló délben egy fa tövében elszenderedett és álomlátásban volt része. Látta, hogy keletről nagyszámú ellenséges csapatok közelednek az erdélyi végekhez. Felébredvén azonnal intézkedéseket foganatosított, és megerősíttette a keleti gyepürendszert, valamint csapatokat küldött arra a részre. Így hiúsult meg a besenyők támadása. A legjellegzetesebb táltos vonásokat magán viselő szent királyunk Szent László volt, a nagy lovagkirály. Följegyezték róla, – mintha csak népmeséink világa elevenedne meg –, hogy táltoslova volt, akit Szögnek hívtak. Szent István táltoslovának Holdas volt a neve.

    Arról is maradtak fenn írásos tudósítások, hogy nem egy királyunk csonttöblettel született, ezzel a Teremtő által látható módon előre jelezve, hogy a világrajött újszülött trónvárományos rendkívüli, természetfeletti adottságokkal bír majd. IV. Béláról, a második honalapítóról pontosan tudjuk, hogy egyik kezén hat ujja volt.

    Királyaink mindig is bensőséges viszonyban állottak a táltosokkal. És itt most nem egy I. Endrére vagy jellemtelen fiára, Salamon királyra, nem egy I. Habsburg Albertre, nem egy Jagelló III. Lászlóra, a várnai csata lefejezettjére, nem egy V. Lászlóra, egy „Dobzse” Lászlóra vagy egy II. Lajosra kell gondolnunk, hanem kizárólag a Turul-ház azon tagjaira (Mátyás király is mint Luxemburgi Zsigmond király  vérszerinti unokája ide tartozik!), akik véresen komolyan vették apostol-királyi, táltos-királyi szakrális szerepkörüket népük és az ország védelmében és megszentelésében.

    A magyar királyok udvarában szinte mindegyik uralkodónk regnálása alatt ott a táltos a király tanácsadója szerepkörében. IV. Béla (maga is táltos!), V. István és IV. Kun László mellett ott áll a híres Csák nemzetségbeli Csák Péter, Luxemburgi Zsigmond mellett Tar Lőrinc (vö. Tar Lőrinc pokoljárása), aki a király fősáfárja és híres vitéz is volt, és még tovább sorolhatnánk. Mátyás királyról többen is följegyezték, hogy különösen intenzív és bensőséges viszonyt alakított ki mind egynémely táltossal, mind a pálos mágusrenddel. Galeotto Marzio, nagy királyunk olasz származású  udvari történetírója följegyezte, hogy a királyi tanácsban nem egy embernek volt hat ujja, köztük még egy főpapnak is.

    Ipolyi Arnold is beszámol egy fennmaradt történetről Mátyás királlyal kapcsolatban: 

    „Érdekesben tüntetik fel még a táltosróli képzetet egyes regék. Ilyen különösen élénken szól egy Kampó nevű táltosról (gy. 290 Debrecenitől): a jégtestű (?), alacsony termetű, vastag lábszárú Kampó táltos Temesvárott lakott, honnét Budára a királyhoz szokott volt járni ebédre. Mátyás király mindig igen megsüvegölte őtet; miért is a királyné igen átallá a dolgot, és sokszor kérdezte urát, valjon micsoda oknál fogva tartja oly nagy tiszteletben e hitvány embert? A király megunta már, s végre egyszer felelet helyett felszólítá Kampót, mutatná meg emberségét a királyné előtt. Másnap eljővén Kampó táltos ebédre, a palota ajtó kinyitásakor felső állkapcáját az ajtó felső részébe, alsó állkapcáját pedig a küszöbbe akasztá, s a királyi palotába tüzet okáda. A királyné rémültében székébe hanyatlott, de csak hamar Kampó ölében termett. ... Ekkép táltos-embernek neveztetik egyenesen azon Göncöl is, ki a kocsit feltalálta, igen tudákos ember volt, mindennemű dolgokról tudott, beszélt a madarakkal, fákkal, növényekkel, értette a csillagok jelentését, sok csodákat tett, halálát nem látták; úgy vélték, hogy az égbe tűnt el. Valamint a földön görbe rúdu kocsin járt, úgy most az égen utaz éjenként a csillagzatban.” (Ipolyi Arnold: Magy. Myth.; 450. o.) 

    Innen a Nagy Medve magyar elnevezése, a Göncöl szekere. Szántai Lajos említette egyik előadásában, hogy a középkori pálos kolostorok mellett nincs temető. A szentéletű atyák Göncöl táltoshoz hasonlóan az égbe ragadtattak haláluk pillanatában, nem rothadtak el. Mert akinek a teste halála után rothadásnak indul, ott bajok voltak az élet során. (Szántai)


    Boldog Özséb, a pálos rend alapítója. Botrány, hogy még mindig csak „boldog” és nem szent. Ez a Vatikán szándékos és magyargyűlöletből fakadó, gonosz mulasztása.


    Hogy táltosaink bizonyíthatóan jelen vannak történelmünknek jelenlegi sosem megtapasztalt mélypontján is, arra bizonyítékot szolgáltat egy lánglelkű néprajz- és magyarságkutatónk, Molnár V. József által készített dokumentumfilm a Csíksomlyóval kapcsolatban már említett oroszhegyi táltosról, Bálint Lászlóról, aki az 1990-es évek vége felé, több, mint 90 éves korában távozott a mennyei fénybe.

    Mialatt a Teremtő a tenyerére emelte, a nagy „fényös, fényös villanás” után, amikor lelke áttörte a téridő burkát, csupa L-alakra, az ő szavával élve: „vinklire” lett figyelmes. „Nagyon sokan vannak, s rajoznak, mint a méhek.” – mondotta.

    Molnár V. József: „A téridőn kívüli létben csupa-csupa L-alakok vannak. ... Az ember a kőkortól kezdve folyamatosan használ egy alapjelet, mely életcsíraként használtatik a természetes műveltségben. ... Ez az életcsíra nem más, mint az L-alak. Isten terve a világról. Ez ősképként veleszületik minden emberrel, és a természetes környezetben élő ember, az Élő Isten törvényét tiszteletben tartó ember alapjelként, alapformaként használja. Az egész élő szervezetünk ilyen L-alakokból áll, épül fel.” Bálint László 300 ilyen életcsírát kapott a téridőn kívüli szférában, mely erőt, tudást és hatalmat kölcsönzött neki Istentől reárótt feladatának elvégzéséhez.

    „Amikor lefelé jöttek, egy lépcsőn,  csigalépcsőn haladtak lefelé.” (A lépcső, képzeljük magunk elé, csupa L-alakokból épül fel. LP) „Amikor leérkezik, akkor a  m i n ő s í t e t t   t e- r e t  kapja. Elmondja, mit lát keletre, elmondja, mit lát délre, mit lát nyugatra és mit lát északra. És amikor elindul a küldetését teljesíteni, akkor ez a minősített tér személyekkel telik meg. Ez ősképi, bizonyítottan ősképi. Kelet felől is, nyugat felől is ott van valaki: két magyar szent király a jelenésnél”. (Szent István és Szent László; LP) „Előtte (délen; LP) is ott van valaki: ez maga Szent Péter, aki annak a vidéknek az erejét adja, ahol a jelenés történik. Ő pedig hátul áll. A minősített térben középen ott van Boldogasszony, Babba Mária. Itt kezdődik küldetésének a második szakasza. Első szakasza az, hogy neki, megkapván a három csapatot (300 életcsírát; LP) el kell mennie Csíksomlyóra. Nem akármikor, hanem búcsú idején.” 1962-ben történt mindez. 1949 és 1962 között, mint már egyszer írtam, a román néphadsereg a pünkösdi búcsú idején éleslövészetet tartott Csíksomlyón, hogy elriassza a híveket a búcsún való részvételtől. „Bálint László azért kapta ezt a többlet erőt, hogyha ő elmegy Csíksomlyóra, akkor attól kezdve oda román katonát nem vezényelnek többé. Pünkösd előtti pénteken érkezik. Elmondja az ottani szerzetesnek, hogy mi járatban van. Az azt hitte, hogy a székely atyafi bepálinkázott. Másnap, szombaton lesi a szerzetes vele együtt, hogy jön-e a katonaság. Nem jött. Csak egy magányos repülőgép tett néhány kört a környék fölött, aztán az is eltűnt. És többet nem ment katonaság oda pünkösdi búcsú idején.! ... Isten, amikor nagy baj van, mindig elhív szolgálatra embereket. ... Csíksomlyón van egy Péter-Pál kápolna. Itt a szentpéteri erők érvényesülnek. Babba Mária is Szent Péter erejében valósítja azt a feladatot, amit az Isten rászabott. Maga Mária a Kárpáthaza örökös Királynőasszonya. De Babba Mária is tiszteletben kell tartsa Szent Péter erejét ott, azon a helyen. Ez az ország tele van ilyen szent helyekkel. Tele van szentlászlói, szentmártoni, szentgyörgyi (szentmihályi, szentandrási, szentistváni; LP) szentpéteri szent helyekkel. E környéknek az ereje a péteri erő. Ott Szent Péter van otthon. A régi ember ezt tudja. Attól függően, hogy miben akar megerősödni, mi az, amiben rendeződnie kell, választja ki magának a szenthelyet.”

    Fölbecsülhetetlen értéket képvisel, hogy mozgóképes dokumentummal rendelkezünk Molnár V. József és filmes stábja jóvoltából egy kortárs és abszolút hiteles, élő táltos, oroszhegyi Bálint László történetéről. Első kézből, élménybeszámolószerűen kapjuk az információkat a táltosi beavatás részleteiről a személyes átéltség megrázó beszámolójának formájában. Bálint László amit mond, semmit sem talált ki, beszámolója egybecseng ősidők áthagyományozott tapasztalataival, története csak úgy hemzseg az ősképektől, melyek hitelesítik. Amiről ő tudósít, minden a Teremtőtől kapott hiteles élményből és tudásból fakad.

    Még egy érdekesség: Amit Bálint László a minősített térben látott, nem egyéb, mint a híres Magyar Oltár képi rendje. A Magyar Oltáron bal oldalon Szent István király, a jobb oldalon Szent László király, míg középen a Boldogasszony Mária foglalnak helyet. Az oltár előtt imádkozó hívő Bálint László alakjával helyettesíthető be, vele egészül ki, lesz teljessé a kép. A Magyar Oltár képi rendjében tehát  a minősített tér van jelen!

    Nem lenne teljes a képünk a magyar üdvtörténet egyik kulcsfigurájáról, a táltosról, ha nem tennénk említést a táltosság harcos jellegéről. A legtöbb esetben ott áll régi királyaink mellett egy-egy vitéz dalia, aki egyben táltosi képességekkel is rendelkezik részlegesen. Említettük már Luxemburgi Zsigmonddal kapcsolatban Tar Lőrincet. Nagy Lajos mellett ott áll a verhetetlen, Arany János által halhatatlanná tett Toldi Miklós, Hunyadi Mátyást pedig a kenyérmezei hős (1479), Kinizsi Pál támogatja.

    Ipolyi Arnold, a nagytudású nagyváradi püspök erről így értekezik: „A hősre is táltosi vonások mehettek át abban, hogy csodás lova azonosul az istentiszteleti jós tátoslóval, hogy ő is fensőbb bűvös erővel viszi véghez hős tetteit, kezében fegyverei, mint bűvszerek állnak, testét sérthetetlenné tudja tenni, felsőbb tudománnyal bír, hogy érti szinte az állatok beszédét, a növények erejét, mint Csaba és László. (Csaba, Attila király Hadak Útján, „csillagösvényen” harcoló fia; László, azaz Szent László táltoskirály; LP) ... Az őskor nálunk nehezen választá meg a papi hivatalt annyira, hogy annak istentiszteleti köre mellett, szinte ne lett volna egyik foglalatossága az általános harcias vitézi élet, sőt utóbbi nyomok arra fognak mutatni, hogy papbírói kormányzó hivatalaiknál fogva, ezekben különösen előkelő hadvezéri hatósággal is bírtak.” (Ipolyi Arnold: Magyar Mythologia; 451. o.)

    Szántai Lajos pálosokról szóló előadásából tudom, hogy a fehérruhás középkori magyar mágusrend tagjai közé kizárólag testileg hibátlan, legalább 180 cm magas, a magyarság legkiválóbb nemesi családjaiból származó fiatalembereket vett csak föl, akik nemcsak beavatva, hanem a harci tudományokban is magas fokon ki lettek képezve. A középkori pálosoknak semmi, de semmi köze sincs a mai, azonos néven emlegetett zsidókeresztény rendhez! A visegrádi várat közel 250 pálos szerzetes védte meg a török ostrom idején, éspedig sikerrel.

    A fennmaradt ókori írásos hagyomány arról számol be, hogy a mezopotámiai mágusok  földig érő fehér köpenyt hordtak, akárcsak a görög pythagoreusok, akik a káld-babiloni mágusoktól kapták bölcsességüket és tanaikat. Nem véletlen tehát, hogy a pálosok ugyancsak fehér szerzetesi ruhát viseltek, ellentétben az akkor legnagyobb befolyással bíró zsidókeresztény renddel, a fekete ruhás bencésekkel. A színek ebben az esetben is beszédesek. 

    Arról is hírt adnak e források, hogy a mágusok semmilyen ékszert vagy testen hordható dísztárgyat nem viseltek. Ez szigorúan tilos volt számukra. A még a középkor évszázadaiban is elevenen élő ősi hagyomány elemei félreérthetetlen módon a jézusi mágusi örökséghez kapcsolják nemzetünket. 

    Senki félre ne értsen! Az eredendő mágus, vagy mágusi kifejezések egyáltalán nem hordoznak pejoratív vagy gonosz jelentést. A judeokrisztiánus egyház ragasztotta a mágus alakjára a gonosz varázslóval összefüggő asszociációkat a zsidó hagyománynak megfelelően, mely a káld-sumér mágusokban mind tudásban, mind életszentségben óriási fölénnyel rendelkező konkurrenciát látott, és kígyót-békát kiabált rájuk. A mi mágusainknak semmi köze sem volt a fekete mágiához.  Nemzetünk gyógyítói és az ősi hit titkainak féltő őrei voltak, akárcsak a régi pálosok és Isten kiválasztottai a nemzet szolgálatára, a hiteles magyar táltosok, akik rejtőzve ma is itt vannak közöttünk. Ez a tény is reményünk záloga.

mariaorszaga.hu

2014. augusztus 5., kedd

MI nekünk magyaroknak a feladatunk óriási, ez a magyar küldetés!


"MI nekünk magyaroknak a feladatunk óriási, ez a magyar küldetés!
Ugyanis Mi kaptuk azt a kegyelmet, hogy annak a módszernek a birtokában vagyunk, ...." Dr. Halász József
Kérem végighallgatni a videót, nagyon fontos információt tartalmaz!


Hírelemző 2014. Új Kenyér havának 4. napján

Minden napom azzal kezdődik, hogy elolvasom a híreket, majd rendszerezem azokat, és miközben ezt teszem, egy-egy témacsoportot összevetek a két szembenálló gondolkodási mód mintával (paradigmával), a föderatívval és a konföderatívval.
Most két összefüggő témacsoport a legfontosabb: Izrael és a hidegháború, így erre összpontosítok – természetesen megjegyezve más témacsoportok eseményeit is.

A nekem címzett levelek és a Facebook bejegyzések a föderatív paradigma egy-egy következményéről szóló hírt emelnek ki.
Ezen a módszeren változtatok azzal, hogy közzéteszem két témacsoport napi híreit az azokhoz fűzött – rendszerszemléletű - véleményemmel együtt.

Képességeim határán belül az ősi civilizáció iránymutatását és irányelveit közvetítettem. Ennek legfontosabb anyagai a Gondoskodó Magyarország honlapon vannak, ahol elemző és ismertető anyagok is találhatóak.
Rendszerezést ad „A nemzetstratégiától a nemzettaktika teljesítéséig” c. írásom és az abban hivatkozott anyagok.
Általános paradigma-összehasonlítást tartalmaz

-    „Paradigmaváltás” c. tanulmányom,
-    „A globalizmust szolgáló Európai Unió alternatívája a Szent Korona értékrenden alapuló természetes rendszer” c. 2003-ban írt, majd az Európai Unió Alkotmányának Lisszaboni Szerződéssé válása után 2007-ben módosított tanulmány és

Megpróbáltam túllépni küldetésemet, de törvényszerűen kudarcot vallottam.
Sokszor türelmetlen voltam, de Pataki Antal ráébresztett arra, hogy mit jelent Zétényi Zsolt véleménye: „Nagyon gyors vagy te nekem, Józsikám.”
Köszönöm Antinak, hogy tanítóját egy nagyon fontos dologra megtanította.

Tudomásul veszem, hogy volt osztályfőnököm, Ésik Zoli bácsi ötvenegynéhány éve elhangzott intése szerint kell élnem: „Adj időt az időnek!”

Természetesnek veszem, hogy sokan nem mernek, vagy nem akarnak tenni a rendszerváltást jelentő paradigmaváltásért, mert az túl radikális.
Egy példa: Izrael terrorakciójának megakadályozását néhány határozott diplomáciai lépést követően fegyverrel látom lehetségesnek. Online aláírásgyűjtést indítottam ennek támogatására. Néhány nappal később két online aláírásgyűjtést indítottak, kizárólag diplomáciai lépést javasolva.
Radikális javaslatomat alig 70-en támogatják, a „visszafogottabb” két javaslatot közel 2000-en.
Nagyot hibáznék, ha ez kedvemet szegné.
Éppígy hibáznék, ha feladnám az országon belüli konföderativitást (települések és társadalmi csoportok érdekérvényesítésének összehangolását) megvalósító rendszer alkalmazásának szándékát, amely előkészítéseként minden magyar településre létrehoztam egy adatbankot, amely alapján akár az őszi önkormányzati választásokon el lehet kezdeni az alulról épülő társadalomszervezési munkát.
______________________________________________

A legutóbbi néhány nap hírei azokat a következtetéseket támasztják alá, amelyeket írásaimban korábban részleteztem.

1.  A gázai népirtás megfékezésének és az ismételt népirtásnak egyedüli módja Izrael móresre tanítása fegyverrel, mert - Lieberman egy szavát átértelmezve: "normális fejlett világ nem működhet egy terrorszervezet döntéseinek függvényében".

Azonnali teendő:
-    Irán példájának követése, a Gázában – és az 1967-ben elrabolt többi területen - önvédelmi harcot folytatók felfegyverzésével, és Izrael USA által felfegyverzésének megakadályozása,
-    Izrael fegyverrel történő rákényszerítése a terrorháború befejezésére a nemzetközi szervezetek (elsőként az EU) részéről, az aztkiváltó ok végleges megszüntetésére olyan paradigmával, amely biztosítja az államok és nemzetek társadalmi, nemzetiségi, gazdasági és védelmi érdekérvényesítések összehangolását.

Jövőt biztosító teendő:    
Megfékezni a Cionista Világ-gyarmatbirodalom kialakulását a konfödeartív paradigma alkalmazásával, vagy azzal, hogy az államokban az államalapító és államalkotó őshonos nemzetek gyakorolják kizárólagosan a hatalmat, valamint az élettér tulajdonlási- és a birtoklási jogát.

2.  A hidegháború mindkét pólusa igyekszik gazdasági alapot biztosítani a másik pólustól megszerzett lehetőségekkel, az emberek legalapvetőbb joga, az élethez való jog semmibevételével.
A megszerzett lehetőségek megtartásának feltételei is lényeges szempontot képeznek a gazdasági alapokat biztosító tárgyalásokon. A diktatúra jellegéből adódóan a felek most sem beszélnek nyíltan, titkos tárgyalásokat folytatnak azok mögött és azok érdekeinek semmibe vételével, akiknek a sorsáról döntenek.  
A „fölülről döntésnek” természetes következménye az államok és nemzetek érdekeinek összehangolására irányuló törekvés, aminek jelei nemcsak Ukrajnában, hanem az USA-ban, Németországban és Oroszországban is mutatkoznak, a föderatív államszerkezetet megszüntető folyamat elindulásával, aminek eredménye nyilvánvalóan a föderatív állam szétesése és/vagy konföderációvá alakulása. Ennek törvényszerű következményeként az EU-ban is elindult ugyanez a folyamat,egyelőre az európai polgárok akaratnyilvánításával, amit a bürokratikus szervezet még nem követ.
A föderációból konföderációvá átalakulást elősegíti a BRICS országok szövetsége, amely a pénzalapú kereskedelem értékalapú cserévé változtatását jelenti. A paradigmaváltás a liberális-kapitalista gazdasági rendszer átalakulását jelenti, ezért kemény választás előtt állnak azok a BRICS államok (Brazília, Oroszország, India és Dél-Afrika), amelyek vagy tagjai a másik pólus gazdasági alapját képező TTIP-nek (Transzatlanti kereskedelmi és befektetési partnerség), vagy kezdeményezték csatlakozásukat.

3.  Orbán Viktor politikája egy országon belül mutatja meg az átalakulás folyamatát.
Az „illiberális” fogalom értelmezésének a hiánya nem véletlen. Orbán Viktor ugyanazon dilemma előtt áll, mint azok a BRICS államok, amelyek a TTIP felé is közelednek. Úgy akarja a föderatív paradigma által kiváltott válság következményét megszüntetni, hogy az okot változatlanul hagyja.

Ez a politika a két világháború közötti időszak gazdaságpolitikájának restaurációja.
Ezt jelenti a magyar gazdaság „idegenektől mentesítése” úgy, hogy fenntartja a multinacionális cégek „stratégiai partnerségét”, a földbirtoklásban a nagybirtokrendszert, a kínálat-monopóliumot támogató bankrendszert, így az „illiberális” politika társadalmi hatása is ugyanaz lesz, mint 1921-től a Horthy-rendszerben volt.
Horthy Miklós meggátolta, hogy Trianon hatására a magyarság elvérezzen, az 1920-ban hozott törvények megalapozták a magyarság Géza előtti hagyományaihoz visszatérését. A következő években – elsősorban az ezeregyszáz éves társadalmi megosztottság következményeként és a megosztottság fenntartásában érdekelt csoportok hatására – letért az önmaga által kijelölt útról. Ennek következtében „másfél millió koldus országa lettünk”, „kitántorgott kétmillió hazánkfia”.
Orbán Viktor Horthy Miklóssal ellentétes tevékenységet folytatott mindaddig, amíg az általa is okozott helyzet folytathatatlanná nem vált (megismétlődött a Trianin-szindróma), majd ekkor veszi át Horthy 1921-től mutatott szerepét.
Orbán Viktor támogatta Magyarország kifosztását, közreműködött abban, hogy a négy liberális alapelvvel kiszolgáltatottá vált Hazánk. Két és fél millió koldus országa lettünk, kitántorgott közel egymillió hazánkfia. Ebben a helyzetben hirdeti meg a legyengült Horthy-politikát, ami kárainkat nem enyhíti, hanem fokozza.
Fenntartja a „kínálat által manipulált kereslet” szemléletet, de a kínálat-monopóliumot magyar állampolgárságú emberekkezébe adja, ezzel a magyar társadalom 92 %-a kiszolgáltatott marad. Nem „idegeneknek” leszünk kiszolgáltatottjai, hanem a Haza - jelenlegi állampolgársági törvény szerinti - fiainak. Óriási különbség! Vagy nem?  

Azt akarom elérni az Orbán Viktorral folytatott, államszerveződési minta kialakítására szolgáló érvütköztetésen, hogy a felülről leosztó, föderális „kínálat által manipulált kereslet” és az alulról felépülő, konföderális „igények és lehetőségek összehangolása” paradigma közötti különbség mindenki számára egyértelmű legyen és érthetővé váljon mindennapjainkra életünkre gyakorolt hatása.

Mivel Miniszterelnök úr nem szorgalmazza ennek a vitának a létrejöttét, kérem azokat, akik ezzel egyetértenek, aláírásukkaltámogassanak.
______________________________________________

A fentieket alátámasztó hírek:
   
Izrael

Izrael csak abban az esetben gondolkodik el a tűzszünetről, ha „visszatartó rendszereket” helyeznek el a Gázai-övezetből érkező támadások ellen.

"A hadsereg teljes erővel tovább cselekszik, hogy végrehajtsa a hadjárat céljait, biztosítsa a nyugalom és a biztonság hosszútávra szóló visszaállítását Izrael polgárai számára, jelentős csapást mérve a terror infrastruktúrájára"

Avigdor Liberman izraeli külügyminiszter: "normális fejlett ország nem működhet egy terrorszervezet döntéseinek függvényében" - "Meg kell gondolni az ENSZ-mandátumot. - Avigdor Liberman személyesen most először vetette fel ezt a lehetőséget

az izraeli hadsereg megpróbált kiszabadítani egy izraeli tisztet. Amikor azonban az elrablók nem akarták átadni, a tüzérség és a légi egységek egész kerületeket kezdtek megsemmisíteni.
A „humanitárius szünet” 3 napról szólt, azonban 2 óráig sem tartott.

Vasárnap este az izraeli hadsereg beismerte, hogy valóban lőtt egy célpontra, amely az iskola közelében volt.
több száz, izraeli légitámadások elől menedéket kereső palesztin tartózkodott. A légitámadásnak tűnő csapás élelemért sorban álló embereket talált el.
Cipi Livni igazságügyi miniszter: "még nem érték el a gázai hadjárat céljait"

A halottak száma legkevesebb 1822-re nőtt.
„az Izrael meghirdette fegyvernyugvás egyoldalú, s arra szolgál, hogy elterelje a figyelmet az általa elkövetett mészárlásról. Nem bízunk ebben a tűzszünetben, és óvatosságra intjük az embereket”
az izraeliek több mint fele, 56 százaléka ellenzi a katonák kivonulását az övezetből, amit 35 százalék támogat.

Hidegháború

The Wall Street Journal: világszerte csorbát szenvedett a politikai és gazdasági szabadság eszméje, annak egyik következménye, hogy az Egyesült Államok visszavonult globális vezető szerepéből. 
"Magyarország lassított felvételben történő átalakulása puha autoriter állammá provinciális problémának tűnhet Washington vagy Brüsszel számára Európa perifériáján, de Orbán Viktor csodálattal tekint Vlagyimir Putyinra és hozzá hasonló vágyakat dédelget"
"Orbán Viktor illiberális őszintesége figyelmeztetés, hogy a szabad piacok és a szabad társadalmak erőteljesebb védelmet igényelnek"
A cikk végül felszólítja Nyugat-Európát, hogy a gazdaság beindításával bizonyítsa be, mire képes a szabadság, valamint az amerikai elnökhöz is, hogy emeljen szót a liberális eszme védelmében.
The Washington Post: Magyarország az 1989-es forradalmakban betöltött szerepe után most ismét iránymeghatározó, az első európai ország, amely elítéli a liberális demokráciát, és elhatárolódik tőle. Olyan új rendszert vezet be, és olyan értékeket állít a középpontba, amelyekre példaként Vlagyimir Putyin Oroszországát szokták felhozni, de amelyek visszhangra találnak más országokban is
Ennek a rendszernek a legfőbb elemei a nacionalizmus, a vallás, a konzervatív társadalomszemlélet, az államkapitalizmus és kormánynak a média feletti uralma.
    Putyin sikere nagyrészt magának az orosz elnöknek és az általa vezetett országnak a sikerén fog múlni. Ha diadalmaskodik Ukrajnában, és Oroszország szomszédja végül Moszkvának fog könyörögni, akkor úgy tűnik majd, hogy Putyin győzött. De ha Ukrajna Oroszország érdekszféráján kívül is megállja a helyét, és az orosz gazdaság tovább gyengül, akkor Putyin egy globálisan elszigetelt, szibériai olajtermelő állam élén találhatja magát

Financial Times: a beszéd Orbán Viktor politikai filozófiájának eddigi legmerészebb ismertetése volt, amely ellenzői szerint szembehelyezi őt az Európai Unió elveivel
La Libre Belgique: „Bármi legyen is, a dolgok felgyorsulnak Magyarországon, és senkinek nincs hatalma ahhoz, hogy megfékezze az ország erős emberének ambícióit" - a Fideszben nem hallani a miniszterelnöknek ellentmondó hangokat, az ellenzék pedig egyszerre megosztott és népszerűtlen.
Die Zeit: Orbán Viktor "befejezettnek nyilvánította országában a nyugati liberális demokráciát", s Oroszország, Kína és Törökország "példáját akarja követni". - "nem szeretne több külföldit megtűrni országában"
ZDF heute.de: Magyarország az energiapolitikában "teljes mértékben Moszkvára támaszkodik", s miközben más tagállamok az Oroszországtól való függés csökkentésére törekszenek, "a problémás gyerek Magyarország szemmel láthatóan gondtalanul rohan az orosz medve karjaiba".
Rzeczpospolita: Orbán Viktor „Egy konzervatív párt elnökeként egyszerre liberális és szocialista.” - „Orbán majdnem háborúba ment a nagy nemzetközi cégekkel, ugyanakkor a kedvezmények révén a kisvállalkozókból álló hazai középréteg kialakítására törekszik”.

Az európai szakemberek számításai szerint, az új szankciók gazdasági veszteségei Oroszország számára mintegy 100 milliárd eurót tesznek majd ki két év alatt. Azonban nem lesz kevesebb a vesztesége az EU gazdaságának sem.
Azok az orosz ellenes intézkedések, amelyekbe Washington belesodorja az EU-t, és néhány másik országot, az egész világot sújtják. Ezen a héten az IMF már előre vetítette, hogy a szankciók negatív hatással lesznek az oroszországi külföldi vállalatokra.

A Krím szuverenitásáért cserébe az ukrán energiaellátás biztonságát garantálná az a megállapodás, amelyről titokban Vlagyimir Putyin orosz elnök és Angela Merkel német kancellár tárgyalt a hónapok óta húzódó ukrán válság békés megoldása érdekében - írta a titkos alkut ismerő forrásokra hivatkozva a The Independent című brit napilap. Ugyanakkor a német helyettes kormányszóvivő a beszámolóra reagálva cáfolta, hogy Merkel és Putyin titkos tárgyalásokat folytatna, és közölte, hogy a brit lap cikkének nincsen valóságalapja.
a stabilizációs terv első részeként Oroszországnak le kell állítania a Kelet-Ukrajnában működő különböző szakadár csoportok pénzügyi és katonai támogatását. Az ukrán államfőnek eközben bele kell egyeznie abba, hogy országa nem csatlakozik a NATO-hoz, cserébe viszont Putyin nem hátráltatja majd az Európai Unió (EU) és Ukrajna között néhány hete aláírt szabadkereskedelmi megállapodás megvalósulását.

Németország nem fogja felvetni Krím kérdését az Európai Bíróságon és nem szándékozik benyújtani keresetet Oroszországgal szemben, amiért a félsziget hozzá csatlakozott.
Németországnak nincs joga perelni az Európai Bíróságon.

„Oroszország ellenségként tekint a NATO-ra”. Ezzel összefüggésben a brit miniszterelnök javasolja új katonai hadgyakorlat tervének aláírását, új infrastrukturális létesítmények megépítését és a NATO katonák számának növelését.

A két vezető továbbá megerősítette a harcok mielőbbi megszüntetésének és a békés tárgyalási folyamat megkezdésének a fontosságát.

"Az Egyesült Államok a világ legerősebb hatalmaként sem tart mindent az ellenőrzése alatt. Több olyan konfliktus van, amelyet egyelőre nem voltunk képesek megoldani, de ez nem jelenti azt, hogy csökkent volna a befolyásunk. A diplomáciai erőfeszítések időt igényelnek"
Putyin semmibe veszi Oroszország hosszú távú érdekeit, amelyek megvalósításáért diplomáciai megoldásra, a szankciók feloldására és gazdasági növekedésre kellene törekednie.
összhangot kell teremteni Izraelnek az önvédelemhez való joga és a gázai polgári lakosság életének megkímélése között, ami nehéz feladat, de megvalósítása egy újabb fegyvernyugvás közepette könnyebben menne.
az Egyesült Államok a biztonsági szervezetei által alkalmazott kínzással és kémkedéssel hibákat követett el a 2001. szeptember 11-i terrortámadásokat követő időszakban.

Levonva következtetéseket és az orosz műhold-ellenőrző rendszer adatait alapul véve, megállapíthatjuk, hogy a közzétett fotóanyag tulajdonosa egyértelműen nem Ukrajna.
Ugyanakkor azok minősége és az Oroszországgal kapcsolatos vádaskodások, amelyeket az UBSZ fogalmaz meg, nem állják meg a helyüket.
Úgy tűnik, az eredeti tulajdonosok éppen azért nem közlik ezeket a képeket saját nevük alatt, hogy ne ássák alá a jelenlegi mítoszt a mindenható űrkutatásukról.

Kijev szerint a felkelők okozták a gép katasztrófáját, azok pedig mondják, hogy nem rendelkeznek olyan fegyverrel, amivel le tudnák lőni az utasszállítót.


Kelt Szegeden, 2014. Új Kenyér havának 4. napján
dr. Halász József
Ui.: Két tevékenységet kell továbbvinnem, amihez támogatást kérek online aláírás formában:
PeticioGaza.jpgPeticioOrban.jpg 

Az államszerveződési minta kialakítására szolgáló érvütköztetésre hívó nyílt levél Orbán Viktornak

Felszólítás Magyarország EP-képviselőihez - http://www.peticiok.com/az_eurocorps_fekezze_meg_izraelt

Szeretettel, Halász József
Európai Unió vagy Magyarország
Konföderatív levelezőlista Készíti: dr. Halász József (30/6163894gm@gondoskodomagyarorszag.com)
  Hírelemző 2014. Új Kenyér havának 5. napján

Ceterum censeo Charthaginem delendam esse (Továbbá, véleményem szerint, Karthágót el kell pusztítani) – mondta Cato, hogy a rómaiak mindig éberek legyenek az idegen uralom megelőzésére.   
Az a három pont, amelyeket a napi hírek megerősítenek, Cato intelmének mai változata.

Az alábbi hírekből egyet emelek ki, amely az ENSZ javaslata a „terrorizmus” értelmezésére: „terroristának tekint olyan személyt, aki bármilyen eszköz alkalmazásával, jogellenesen és szándékosan halált vagy súlyos testi sérülést okoz egy másik személynek, aki súlyos károkat okoz az állami vagy magántulajdonnak, a tömegközlekedési rendszernek, az infrastrukturális létesítményeknek, és így tovább.
A dokumentum hangsúlyozza annak fontosságát, hogy különbséget tegyünk a terrorcselekmények és a népek igazságos harca között, amelyet az önrendelkezésre való jogukért folytatnak.”   
Nem kell nagy észtorna annak megállapítására, hogy az önrendelkezési jogért folytatott harc a terrorizmus felszámolására irányul.
______________________________________________

Ceterum censeo …. Továbbá, véleményem szerint, a terrorizmus minden megnyilvánulását el kell pusztítani.

1.  A gázai népirtás megfékezésének és az ismételt népirtásnak egyedüli módja Izrael móresre tanítása fegyverrel, mert - Lieberman egy szavát átértelmezve: "normális fejlett világ nem működhet egy terrorszervezet döntéseinek függvényében".

Azonnali teendő:
-    Irán példájának követése, a Gázában – és az 1967-ben elrabolt többi területen - önvédelmi harcot folytatók felfegyverzésével, és Izrael USA által felfegyverzésének megakadályozása,
-    Izrael fegyverrel történő rákényszerítése a terrorháború befejezésére a nemzetközi szervezetek (elsőként az EU) részéről, az aztkiváltó ok végleges megszüntetésére olyan paradigmával, amely biztosítja az államok és nemzetek társadalmi, nemzetiségi, gazdasági és védelmi érdekérvényesítések összehangolását.

Jövőt biztosító teendő:    
Megfékezni a Cionista Világ-gyarmatbirodalom kialakulását a konfödeartív paradigma alkalmazásával, vagy azzal, hogy az államokban az államalapító és államalkotó őshonos nemzetek gyakorolják kizárólagosan a hatalmat, valamint az élettér tulajdonlási- és a birtoklási jogát.

2.  A hidegháború mindkét pólusa igyekszik gazdasági alapot biztosítani a másik pólustól megszerzett lehetőségekkel, az emberek legalapvetőbb joga, az élethez való jog semmibevételével.
A megszerzett lehetőségek megtartásának feltételei is lényeges szempontot képeznek a gazdasági alapokat biztosító tárgyalásokon. A diktatúra jellegéből adódóan a felek most sem beszélnek nyíltan, titkos tárgyalásokat folytatnak azok mögött és azok érdekeinek semmibe vételével, akiknek a sorsáról döntenek.  
A „fölülről döntésnek” természetes következménye az államok és nemzetek érdekeinek összehangolására irányuló törekvés, aminek jelei nemcsak Ukrajnában, hanem az USA-ban, Németországban és Oroszországban is mutatkoznak, a föderatív államszerkezetet megszüntető folyamat elindulásával, aminek eredménye nyilvánvalóan a föderatív állam szétesése és/vagy konföderációvá alakulása. Ennek törvényszerű következményeként az EU-ban is elindult ugyanez a folyamat,egyelőre az európai polgárok akaratnyilvánításával, amit a bürokratikus szervezet még nem követ.
A föderációból konföderációvá átalakulást elősegíti a BRICS országok szövetsége, amely a pénzalapú kereskedelem értékalapú cserévé változtatását jelenti. A paradigmaváltás a liberális-kapitalista gazdasági rendszer átalakulását jelenti, ezért kemény választás előtt állnak azok a BRICS államok (Brazília, Oroszország, India és Dél-Afrika), amelyek vagy tagjai a másik pólus gazdasági alapját képező TTIP-nek (Transzatlanti kereskedelmi és befektetési partnerség), vagy kezdeményezték csatlakozásukat.

3.  Orbán Viktor politikája egy országon belül mutatja meg az átalakulás folyamatát.
Az „illiberális” fogalom értelmezésének a hiánya nem véletlen. Orbán Viktor ugyanazon dilemma előtt áll, mint azok a BRICS államok, amelyek a TTIP felé is közelednek. Úgy akarja a föderatív paradigma által kiváltott válság következményét megszüntetni, hogy az okot változatlanul hagyja.

Ez a politika a két világháború közötti időszak gazdaságpolitikájának restaurációja.
Ezt jelenti a magyar gazdaság „idegenektől mentesítése” úgy, hogy fenntartja a multinacionális cégek „stratégiai partnerségét”, a földbirtoklásban a nagybirtokrendszert, a kínálat-monopóliumot támogató bankrendszert, így az „illiberális” politika társadalmi hatása is ugyanaz lesz, mint 1921-től a Horthy-rendszerben volt.
Horthy Miklós meggátolta, hogy Trianon hatására a magyarság elvérezzen, az 1920-ban hozott törvények megalapozták a magyarság Géza előtti hagyományaihoz visszatérését. A következő években – elsősorban az ezeregyszáz éves társadalmi megosztottság következményeként és a megosztottság fenntartásában érdekelt csoportok hatására – letért az önmaga által kijelölt útról. Ennek következtében „másfél millió koldus országa lettünk”, „kitántorgott kétmillió hazánkfia”.
Orbán Viktor Horthy Miklóssal ellentétes tevékenységet folytatott mindaddig, amíg az általa is okozott helyzet folytathatatlanná nem vált (megismétlődött a Trianin-szindróma), majd ekkor veszi át Horthy 1921-től mutatott szerepét.
Orbán Viktor támogatta Magyarország kifosztását, közreműködött abban, hogy a négy liberális alapelvvel kiszolgáltatottá vált Hazánk. Két és fél millió koldus országa lettünk, kitántorgott közel egymillió hazánkfia. Ebben a helyzetben hirdeti meg a legyengült Horthy-politikát, ami kárainkat nem enyhíti, hanem fokozza.
Fenntartja a „kínálat által manipulált kereslet” szemléletet, de a kínálat-monopóliumot magyar állampolgárságú emberekkezébe adja, ezzel a magyar társadalom 92 %-a kiszolgáltatott marad. Nem „idegeneknek” leszünk kiszolgáltatottjai, hanem a Haza - jelenlegi állampolgársági törvény szerinti - fiainak. Óriási különbség! Vagy nem?  

Azt akarom elérni az Orbán Viktorral folytatott, államszerveződési minta kialakítására szolgáló érvütköztetésen, hogy a felülről leosztó, föderális „kínálat által manipulált kereslet” és az alulról felépülő, konföderális „igények és lehetőségek összehangolása” paradigma közötti különbség mindenki számára egyértelmű legyen és érthetővé váljon mindennapjainkra életünkre gyakorolt hatása.

Mivel Miniszterelnök úr nem szorgalmazza ennek a vitának a létrejöttét, kérem azokat, akik ezzel egyetértenek, aláírásukkaltámogassanak.
______________________________________________

A fentieket alátámasztó hírek:
   
Izrael

a hadjárat csak akkor ér véget, ha helyreáll a nyugalom és a biztonság Izrael polgárai számára egy hosszabb időszakra.
„Nagyon súlyos csapást mérünk a Hamászra és a többi terrorszervezetre" - közölte a kormányfő, hangsúlyozva: nem áll szándékukban a Gázai övezet lakóit támadni.

"Gáza tűrhetetlen erőszaktól szenved immár több mint három hete. Elítéljük a szörnyűséget, hogy annyi embernek, köztük sok ártatlan nőnek és gyereknek kellett meghalnia. Sokan megsérültek, sokak megélhetése és tulajdona veszett oda. Ennek azonnal véget kell vetni"
"Izraelnek jogában áll, hogy elismert határai között biztonságban élhessen. A jogos védelem tiszteletben kell tartsa az arányosság elvét.
a palesztin és izraeli vezetőket egyaránt felszólítja, hogy "legyenek bátrak, s vessenek véget az értelmetlen erőszaknak".

Az Izrael lakosságának háromnegyedét olykor óvóhelyekre kényszerítő rakétatámadások nyomán júliusban jelentősen csökkent a vásárlások száma.
Igencsak megcsappantak a szórakozásra, sportra és kultúrára kiadott pénzek, ezekre a szokásosnál huszonhét százalékkal kevesebbet költöttek idén júliusban Izraelben

Hidegháború

Porosenko kérte az amerikai Kongresszust is, hogy ismerje el „terroristáknak” a felkelőket és mindazokat, akik támogatják őket. Azaz a Don-medence egész négymilliós lakosságát.
A nemzetközi jog szempontjából ostobaság beszélni arról, hogy 4 millió ember egyszerre terroristává vált.
Jelenleg az ENSZ szintjén a terrorizmusnak nincsen formális, közös meghatározása. Viszont van egy átfogó egyezménytervezet
terroristának tekint olyan személyt, aki bármilyen eszköz alkalmazásával, jogellenesen és szándékosan halált vagy súlyos testi sérülést okoz egy másik személynek, aki súlyos károkat okoz az állami vagy magántulajdonnak, a tömegközlekedési rendszernek, az infrastrukturális létesítményeknek, és így tovább.
A dokumentum hangsúlyozza annak fontosságát, hogy különbséget tegyünk a terrorcselekmények és a népek igazságos harca között, amelyet az önrendelkezésre való jogukért folytatnak.
Világos és figyelemre méltó meghatározások ezek.
Kik a terroristák? – Oroszország Hangja

középpontjában egyebek között a kereskedelmi és beruházási lehetőségek kiterjesztése, a fenntartható fejlődés és a biztonsági együttműködés áll.
Amerikai globális vetélytársai közül Peking 2000 óta már öt csúcstalálkozót rendezett Afrika vezetőivel, és hogy a Kína már öt évvel ezelőtt kiszorította az Egyesült Államokat Afrika elsőszámú kereskedelmi partnerének pozíciójából.
A következő nagy növekvő piac és a 21. század lehetősége Afrika lesz és Kína nem fog lemaradni erről... Amerikának sem kellene

Az Egyesült Államok egészségügyi és civil programok részvevőinek álcázott latin-amerikai fiatalokat küldött Kubába, hogy azok ott megpróbálják elősegíteni a politikai változást
A beutazók a szigetet turistaként körbeutazva próbáltak meg potenciális politikai aktivistákat felkutatni.
a USAID egy "kubai Twittert" üzemeltetett titokban két éven át azzal a céllal, hogy politikai nyugtalanságot keltsen a karibi kommunista szigetországban.
a projekt mögött valójában az amerikai kormány áll, mint ahogy azt is, hogy annak egyik célja a felhasználók személyes adatainak begyűjtése volt. 

a humanitárius katasztrófa Ukrajnában hasonló a Gázai övezetéhez.
„a nemzetközi közösség nem feledkezik meg az ukrajnai válságról, amelyet még mindig próbálnak elhallgatni”.

a mostani mozgósításkor mintegy százezer tartalékos kapott behívót, de ezek mindegyikére sem lesz szüksége a terrorellenes erőknek.
"a katonák és békés lakosok halálát okozó terrorizmus kelet-ukrajnai terjedése" miatt van szükség
Oroszország jelentős csapatokat csoportosít át Ukrajna határaihoz, ami "külső támadás veszélyét jelenti, és fenyegeti az ukrán állam függetlenségét".
a részleges mozgósítás mostani, harmadik szakaszában Kárpátalján 2500 ember, arányaiban körülbelül 250 magyar nemzetiségű férfi behívásával lehet számolni.

John Kerry államtitkár elmondta: a kijevi hatóságok készen állnak a tűzszünetre a Don-medencében „nem a jövőben, hanem most”.
amerikai tisztviselő a „független” Ukrajna nevében nyilatkozik.
ez a nyilatkozat csak megerősítette azt a tényt, hogy az ukrán földön Washington vezényel.
a kijevi vezetés egyre inkább esik a nemzetközi elszigeteltségbe. Ezért az USA kénytelen Kijev helyett tárgyalni.
Egész független Európában csak Svájc mert ellentmondani az amerikaiaknak. Bern nem volt hajlandó bevezetni szankciókat Oroszország ellen, bevallotta: ez a „dominó hatást” idézi elő, és ennek következtében kárt szenved a svájci gazdaság.

A német kormány az ukrán válság miatt leállított egy 100 millió euró értékű oroszországi hadiipari beruházást, annak ellenére, hogy az üzletre nem vonatkozik az uniós fegyverembargó
az eset precedensértékű és túlmutat az Oroszország elleni uniós gazdasági szankciókon, hiszen azok nem vonatkoznak az idén augusztus 1. előtt megkötött hadiipari szerződésekre.
fel kell tartóztatni az előző kormány idején kibontakozott trendet, az úgynevezett harmadik országokba - nem uniós tagországokba és nem NATO- tagállamokba - irányuló fegyverexport növekedését, és a hadiipari ügyeket nem gazdaságpolitikai, hanem kül- és biztonságpolitikai kérdésként kell kezelni.

a NATO állítólag rendelkezik olyan információval, amely bebizonyítja, hogy a felkelők okozták a gép lezuhanását. De hozzátette, hogy „nem kommentálja a hírszerzési adatokat”.
Rasmussennek nincs meggyőző bizonyítéka a felkelők bűnösségére, különben közölte volna azt. Amit mondott, az csak retorika.

Kelt Szegeden, 2014. Új Kenyér havának 5. napján
dr. Halász József
Ui.: Két tevékenységet kell továbbvinnem, amihez támogatást kérek online aláírás formában:
PeticioGaza.jpgPeticioOrban.jpg 

Az államszerveződési minta kialakítására szolgáló érvütköztetésre hívó nyílt levél Orbán Viktornak

Felszólítás Magyarország EP-képviselőihez - http://www.peticiok.com/az_eurocorps_fekezze_meg_izraelt

Szeretettel, Halász József
Európai Unió vagy Magyarország
Konföderatív levelezőlista Készíti: dr. Halász József (30/6163894gm@gondoskodomagyarorszag.com)