2018. november 12., hétfő

November hava – megbocsátás és újrakezdés

November hava – megbocsátás és újrakezdés

A november a kilencedik hónap volt a rómaiaknál (nove=kilenc).
A november hava az őszi hónapok közül talán a legszomorúbb hónap. Hívják őszutónak, enyészet havának, disznótor havának, de Szent András havának is. 
Enyészet.
Mit jelent az enyészet?
Bizonyos fajta pusztulást, a rothadás, a korhadás folyamatát.

A természet lassan levedli októberi színpompás színeit, november elején még elkápráztatnak minket az ősz csodálatos képei, a lehulló levelek nemsokára betakarják a földet.
A simogató őszi napfényt lassan felváltja a fagyos hajnal, szürkébe hajlik az időjárás, a ködös, csapadékos reggeleken alig süt a nap, a nappalok egyre rövidebbek, s a hónap vége felé néhol már a hó is szállingózik, vagy akár teljes valójában megmutatja magát, megérkezik a tél.
Ez már a Nyilas csillagászati hónap kezdete.
November utolsó napjaira esik advent első vasárnapja, meggyújtjuk az adventi koszorún az első gyertyát, készülünk a szeretet ünnepére.
A falun élő gazdálkodók ez idő tájt már csak a ház körül foglalatoskodnak. A gondos gazdák előkészítik a kertet télire, összegyűjtik a lehullott faleveleket, biztonságba helyezik a növényeket.
Hamarosan minden az enyészeté lesz.
A november hava a számvetés ideje, túl vagyunk a szüreten, a betakarításon, a mezei munkáknak vége, az állatokat behajtják a legelőről és kezdődik a mulatság, az év zárása.
Ilyenkor nem csak gazdasági számvetést készítünk, a karácsonyi ünnep közeledtével visszahúzódunk a meleg szobába, kitakarítjuk és feldíszítjük otthonainkat.
Ekkortájt belső világunkat is rendbe tesszük és felöltöztetjük. Az évzáráshoz belül is leltárt készítünk, hogy tiszta lappal indulhasson egy új kör, az új év.
Az enyészet hava arra szólít, hogy rendezd a régi dolgaidat, készíts számvetést belül is, dolgozd fel, amit lehet, és ha nem sikerül úgy, ahogy szeretnéd, akkor se bántsd magad érte. Hiszen mindig azt teszed, amire képes vagy.
Ahogy november havában a pusztulás, a korhadás, a rothadás egy természetes folyamat, ugyanígy a halálra ítélt dolgok, kapcsolatok elengedésének, rendezésének is az ideje ez a hónap. Azért, hogy ami megmarad, abból születhessen valami új.
Ehhez szükség lesz a bűnbánatra, az elengedésre, a megbocsátásra.
Mit kell elengedni? Talán a bűntudatot, a félelmeket, egy elképzelést, és nem baj, ha veszteségként éled meg.
Az elengedés nem azt jelenti, hogy már nem szeretsz, vagy hogy valaki vagy valami már nem a tiéd – hiszen sosem volt -, vagy nem tartozik hozzád. Az összetartozás érzése nem múlik el. Ahogy a szeretet is megmarad.
Ami már nem működik, ami nem válik hasznunkra, azt hagyni kell az enyészetnek. Hiszen ennek a helyére tud megérkezni valami új.
Ne hagyj elvarratlan szálakat, ne maradjon benned értelmetlen bűntudat, ami miatt vezekelsz. Nem kell örökké vezekelned, bocsáss meg magadnak is!
Engedd el az összes haragodat, a bűntudatot, a szégyent, a bosszúállás vágyát, a neheztelést, az önbántást, önbüntetést, oldozd fel magad, értsd meg magad és bocsáss meg magadnak!
E nélkül ugyanis nem fogsz tudni továbblépni, sem újrakezdeni. Így lesz erőd a továbbvezető útra, s így készülsz fel az újjászületésre. Engedd, hogy hadd szülessen benned valami vagy valaki újjá! Készítsd elő a lelked az ünnepre, találd meg a lelki békédet!
Hagyd, hogy az ünnepre megérkezzen a lelki béke! Ez csak akkor lehetséges, ha a lélek jelen van. Engedd, hogy megvalósuljon a lélekjelenlét. Engedd, hogy megérkezzen a béke és legyél jelen!
Pehl Ildikó
pszichoblogger
http://tulaszemelyesen.hu/

2018. november 6., kedd

Wass Albert: A Teremtés történeteMagosan fönt, az égkékjén is túl, napsugár-sátrából uralkodott ÚR-ISTEN a világ fölött, két édes testvérével, a napsugárba öltözött BOLDOGASSZONNYAL és az éjszaka sötétjébe öltözött Ördöngasszonnyal együtt. Mikor a föld teremtésére került a sor, a sivár pusztaság szépítését két testvérére bízta az ÚR. Boldogasszony kioldotta hajának hét aranyos tincsét, s ahol megérintette velök a földet, hét hatalmas folyó támadt ott nyomban. Ugyanakkor Ördöngasszony is megérintette hajával a földet, de az érintés nyomán ingoványos mocsarak keletkeztek. Míg Boldogasszony megteremtette a szorgalmas és hasznos méhecskét, az alatt Ördöngasszony rászabadította a földre a mérges és haszontalan darazsat. Boldogasszony beültette a földet, jó gyümölcsöt termő
fákkal és bokrokkal, hasznos növényekkel, jóízű gombákkal, de alig végzett vele, Ördöngasszony nyomban odaültette közéjük a mérges gombákat, mérges gyomokat és
mérges gyümölcsöket termő fákat és bokrokat. Mikor ÚR-ISTEN meglátta, hogy mit cselekedett Ördöngasszony, eltiltotta a teremtés további munkájától. Haragjában
Ördöngasszony leereszkedett a tenger fenekére, hogy onnan hozzon föl szájában agyagot, amiből megalkothatná saját szobrát a földön. De abban a szempillantásban,
amikor szájában az agyaggal felszínre bukkant, odafönt a nap-sátrában ÚR-ISTEN parancsot adott, hogy minden, ami a földön van, növekedni kezdjen. Így aztán
Ördöngasszony szájában nagy hirtelen elkezdett növekedni az agyag is, de olyan gyorsan, hogy majdnem megfulladt tőle szegény feje. Szép arca eltorzult és majdnem
feketévé kékült a kíntól. De utolsó pillanatban még ki tudta köpni szájából az agyagot, s ahol földre esett az Ördöngasszony szájából kiköpött agyag, ott azon nyomban csúnya, sziklás hegyekké változott. Mert mindaddig szép lapos volt ám a föld felszíne, akár ÚRISTEN
tenyere. Így keletkeztek rajta a hegyek, ahol lábát töri a ló, szakadékba zuhan a birka, és vadállatok leselkednek a legelésző jószágra. ÚR-ISTEN úgy megharagudott
ettől, hogy arany kopjájával mély likat ütött a föld felszínén, s annak mélységes mélyére száműzte gonosz testvérét, Ördöngöt. Miután a föld így szépen elkészült volt,
ÚR-ISTEN fölnyúlt az égbolt tetejébe, s letört egy kis darabot a napból. Ebből formálta az első embert és az első asszonyt. S mivel még maradt a kezében egy kis törmelék a
napdarabkákból, ebből a törmelékből teremtette meg az ember és az asszony két hűséges szolgáját: a lovat és a kutyát. Egy reggel az első asszony szépséges
aranyvirágot talált a sátra előtt. Fölvette, kendőjébe takarta, és vitte nagy örömmel, hogy megmutassa az urának. Ahogy az ember és az asszony együtt kibontották a kendőt, az aranyvirág helyett egy szép kis fiúgyermeket találtak benne, aki rájok mosolygott kedvesen s az asszonynak azt mondta “édesanyám”, az embernek pedig azt, hogy ”édesapám". Az ÚR-ISTEN elrendelte, hogy az első ember-fia neve Világügyelő legyen s mesterségévé tette, hogy tanítójává váljon az emberiségnek, a kezdet kezdetétől mind a világ végezetéig. Világügyelő hozzá is fogott nyomban a munkához,
s megtanította az embert, az asszonyt s minden leszármazottúkat, hogy miképpen készítsenek maguknak íjat, halfogó hálót, megtanította őket a pásztorkodás sokféle
titkára, de legfőképpen pedig arra, hogy miképpen engedelmeskedjenek a Teremtő törvényeinek. Amikor ÚR-ISTEN látta, hogy Világügyelő irányítása alatt minden
rendben haladt a maga kitűzött útján, visszatért napsugár-sátrába aludni, s rábízta az embert saját erejére és leleményességére. Hogy még gazdagabbá tegye az ember
számára a földet, Világügyelő lehozta az égi mezőkről a tündéreket meg a törpéket, azok pedig magukkal hozták saját kincseiket: éneklő madarakat, pillangókat, illatozó,
színes virágokat, szitakötőket és csigákat és mindenféle egyéb holmit. Mélyen lent, a föld alatt, ahova ÚR-ISTEN haragja száműzte volt, Ördöngasszony megszülte gonosz
leányát, Kincset. Kincs hamarosan csábítani kezdte a föld felszínén élő embereket a maga rejtett aranyával, ezüstjével, drágaköveivel és vakon engedve a csábításnak az
emberek elkezdtek bányákat ásni a föld mélye felé, hogy megleljék a sötét sziklaüregeket, ahova Kincs rejtette el a maga föld alatti ajándékait. De ahogy ezeket, a
sötét üregeket rendre feltárták, az arannyal, ezüsttel és drágakövekkel együtt Ördöng gonosz lidércei is sorra kiszabadultak a föld alól, és terjeszteni kezdték az emberek
között a betegségeket, viszálykodásokat és rászabadították az emberre Ördöng bűneit, a gyilkolást, lopást, hazudozást s végül a legnagyobb Gonoszt is: a háborút. Úgy
megrontották ezek a földi életet, úgy megtöltötték gyűlölettel, hogy Boldogasszony éjjel-nappal sírt odafent az égben s könnyei megtöltötték sóval a tengereket. Hiába
igyekezett Világügyelő tanítani az embereket, hogy miképpen legyenek jók, szerető szívűek, becsületesek és boldogok, csak nagyon kevesen hallgattak reá. Ezek voltak a
Választottak: a magyar pásztornépek, akik széles, szabad mezőkön legeltették a maguk nyájait. Éjszaka fölnéztek a csillagos égre, és tudták, hogy ott fönt a magasban valahol
ÚR-ISTEN vigyázza a világot, Igazsággal a jobb kezében és Szeretettel a balban. Ragyogó-tiszta éjszakákon látták odafönt a Hét Küszöböt, mely az ÚR sátrához vezet.
Látták a csillogó Küszöb-őrét s az ÚR sátra körül a csillogó Szérűskertet, ahol Kaszás aratta a csillag-gabonát, míg mögötte asszonya, Sánta Kata cipelte a kosarat. Láthatták a
Hadak Útját, melyen égbe lovagolnak a hősi halottak, s a Nagy Göncöl szekerét, melyen olykor-olykor ÚR-ISTEN maga szekerezte be az égi mezőket. Ilyenkor dörögtek a szekér kerekei odafönt, és amikor a lovak patkója csillagot ért, villám
szikrázott keresztül az ég boltozatán. Olykor megharagudván Ördöng gonoszságain, Isten-nyilát hajított alá az ÚR a földre. Máskor meg csillagba ütközött az égi szekér
kereke, s a szekér derekából aláhullott hatalmas dördüléssel egy Mennykő.
Békés, szelíd nyári éjszakákon Boldogasszony alászállott a földre a maga saját szekerén, a Kis Göncölön, s hozott az emberiség számára gyógyító növényeket és jó
gondolatokat. Mióta Ördöng leánya, Kincs rászabadította a földre a maga gonosz szolgáit, Gyűlöletet, Irigységet, Háborúságot és a sokféle betegségeket, az emberiség
nagy tanítómestere, Világügyelő kénytelen volt bujdosásba menni. Senki sem tudja, hogy hol rejtőzködik. Senki, kivéve a legöregebb pásztor, a táltos maga. Ő az egyetlen
titoktudó, s amikor ő eltávozik a földi életből, utolsó leheletével megsúgja utódjának a titkot. Így aztán nemzedékről nemzedékre száll a titok tudása, hogy az emberiség
egyetlen reménye soha el ne vesszen. Magányos éjszakán, kint a végtelen pusztán egy öreg pásztor megsúgta nekem is a szent titkot. A búvóhely, ahol Világügyelő, a nagy
tanítómester várakozik türelemmel, amíg az emberiség megleli végre a hozzá vezető utat, ez a titokzatos búvóhely nem egyéb, mint az emberi szív maga.

Tedd meg amitől félsz!

Női belső utak
A csenden keresztül Isten szól hozzád és rávilágít azokra a dolgokra, amelyek még akadályok, amelyek még hiányosságok az életedben.
Ő nem tesz semmit, csak halkan felhívja a figyelmet arra a szóra, hogy engedj el, engedd el a körülötted lévő akadályozó dolgokat. 
Engedd el, amelyek már nem pozitív dolgokként vannak jelen az életedben. 
Engedd el azokat a dolgokat amelyek megkötnek, amelyek mardossák a lelkedet, amelyek egy olyan világba helyeznek, hogy általa nem tudsz boldog lenni, nem tudsz felszabadult lenni. Nem tudod megélni azt az erőt aki benned lakozik.
A nőiesség egy különös erőtér ezt már többször említettem. 
És hogy miből fakad ez az erőtér?
A benned lévő szépségből, jóságból, erőből, meggyőződésből? 
Abból a szellemi tartományból, amely szíved, lelked rejtekében ha megnyitod magad feléje, előtör. 
Hogy tudjuk ezt előhívni?
Sajnos mi nők eltávolodtunk a természetestől, és vele együtt nagyon sokan eltávolodtunk a természettől. Pedig a természet üzen nekünk.
Ha elmegyünk a természetbe és kitárjuk a szívünket Ősanyánk felé, az Ősi Természetasszony felé, akkor Ő megszólít minket.
Csak ilyenkor az erdőben látó emberekké kell válnunk.
Olyan emberekké kell válnunk, akik rácsodálkoznak a természet szépségeire, most a jelenben az elmúlásra, arra, ami bennünk is jelen van, hisz egyet alkotunk a természettel, nincs különválás, - minden egy, s mi is egyek vagyunk a természettel, azzal az isteni eszenciával, aki eredendően megnyilvánul bennünk, a Termékenység Ősistenasszonyával, a természeti Asszonnyal, aki bennünk él és bennünk dolgozik, és utat mutat ha engedjük.

Ez az erő ez már régóta bennünk van, csak nagyon sokszor elfelejtettük, hogy Ő mellettünk van, kísér minket, támaszt nyújt nekünk, védelmet ad nekünk, és elkísér minket a létezésnek ahhoz a forrásához, ahol meg tudjuk nyitni és meg tudjuk nyilvánítani magunkban a létezésünk természeti forrását.
A létezésünk természeti forrása abból az időből jött velünk és hoztuk át a jelenbe, amelyben egy olyan erőt képviseltünk, amikor mi magunk voltunk a Természetasszonya. Bele tudtunk állni abba az ősi minőségbe, aki szépen belesimult a természet karjaiba, abba az eredendő minőségbe, aki tápláló volt, aki kiáradó volt, aki elengedő volt, aki megmutatta a világnak, hogy igen, az elengedés az fájdalmas, de muszáj azonosulnunk az elengedés nehéz és lehúzó, súlyos fázisaival is.
A nőknek nagyon sokszor jelen van az életében ez az időszak.
Van amikor a szerelmünket kell elengedni, a férjünket, a párunkat, a társunkat. És ennek a feldolgozása azért nagyon mély belső lelki folyamatot igényel.

Megélhetjük ezt belső gyászként is, - nevezhetjük annak, amikor a szívünkből egy darabot kiszakítottunk és átadtuk annak az embernek, hogy ezzel a kis darabkával, amely a szívünkből ered, boldoguljon az életben, táplálja tovább azt részt ami bennünk, belőle született meg.
Aztán eljön az az időszak, sajnos nagyon sok nő életében, amikor a még meg nem született gyermekét engedi el. Ezek súlyos és nehéz időszakok az ember életében. Egy olyan erőhöz kapcsolódnak, amely egy lebontó erő, egy elengedő erő, a gyász időszakát jelölik ebben a minőségben.
Ilyenkor nagyon fontos lenne, ha nem magunk akarnánk megoldani ezt a lelki folyamatot, hanem ha kapcsolódnánk a létezés természeti és isteni forrásához, és ha kérnénk a Természeti Asszonyt, az Őseredet Istenasszonyát, hogy segítsen nekünk ebben a folyamatban.
Nagyon sok nő megéli azt, amikor elhagyja a párja, és egy gyermeket egyedül kell neki kihordania, és egyedül kell megállni a létezésben a helyét. 
Ő lesz egyben a nő, a férfi, a szülő, a teremtő, az apa és az anyai erő.
És ilyenkor mit tud tenni egy nő? Beáll a sorsába és harcol.
És harcol és erőssé válik, megkeménykedik a szíve, és sokszor nem látja az utat. 

Belekerül egy olyan valóságba, amely által erős nővé, és az erős nő által harcossá és férfi minőséggé válik.
Ez mind természetes abban a formában, hogy megkeményítette az élet. De ha nem maga akarná megoldani ezeket a dolgokat, hanem hozzákapcsolódna a létezés ahhoz a forrásához, amely a természeti minőséget jelenti, azt az Ősanyai minőséget, azt Természeti Asszony minőséget, aki megtámasztaná élete nehéz napjaiban, akkor könnyebben boldogulna az életben.
Aztán vannak olyan időszakok egy nő életében, amikor már megnőnek a gyerekek és kirepülnek. És nagyon sokszor valójában magányossá válik, mert az a család, az a családi légkör, a gyermekek kacagása, a gyermekekről való gondoskodás elmúlt az életéből. Kirepültek a gyerekek, és Ő egy belső bölcsességgel magára maradt ebben az időszakban, és keresi az útját, hogy fontossá váljon, hogy még tudjon adni, hogy még tudjon táplálni.
A gyerekek már nincsenek úgy, olyan szinten jelen az életében, ahogy eddig voltak. Ezt az időszakot nevezzük mi nők amikor belépünk a bölcs asszonyi minőségünkbe. Abba a bölcs asszonyi minőségbe, aki már egy más szemszögből látja a világot. Egy más szempontból nézi a világ dolgait, és a világ segítőjévé, az emberek, a lelkek gyógyítójává akar válni akaratlanul is, mert ez a szívéből ered,- mert a nő mindig gondoskodó, tápláló, áradó, szerető,- ez a minőség van benne.
Aztán vannak olyan nők, akik eltévednek az úton, és egy olyan irányt vesz az életük, amelybe maguk sem tudják, hogy mit csináljanak, hogy vigyék tovább az életüket.
Az Ég és a Föld egyesül bennük. Az Ég és a Föld nászából születik meg ha megengedővé válnának egy olyan erő, amely megmutatja az utat amely előrevisz, amely által elengedővé válsz, mely által elengedővé válnál az életednek lehúzó, hátrahúzó dolgait magad mögött hagyjad. 

Én csak azt tudom tanácsolni, hogy próbáljuk meg magunkhoz venni azt a minőséget, aki bennünk képviseli a létezés természeti forrását, és az isteni létezés forrását. Kapcsolódjunk ehhez a minőséghez.
A gyökereinket engedjük a Földanyába mélyen, és kérjük tápláló, segítő erejét, és a karjainkkal jó magasan kapaszkodjunk az Égi Anyához, és kérjük tápláló, áldást osztó segítségét.
Áldás! Áldás! Áldás!
Szeretettel: Feketéné Lendvay Katalin

2018. november.01.

Meghívó "Selyembe álmodott világ visszatér" kiállításom megnyitójára


Kedves Érdeklődők, Ismerőseim, Barátaim, Levelezőtársaim!
Ismételten sok szeretettel meghívlak benneteket a 2018. november 15.-én 17.órakor kezdődő kiállítás megnyitómra, hogy élőben is lássátok és magatokba fogadjátok selyem alkotásaim üzenetét, energiáit.
 A magyar jelképrendszerrel ellátott selymek mellett új, gyógyító kódokkal ellátott selymekkel is szeretettel várlak benneteket! 
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt

Feketéné Lendvay Katalin

"Selyembe álmodott világ visszatér"
című kiállításának megnyitójára.


A megnyitó időpontja. 2018. november 15. 17 óra
A kiállítást megnyitja:
Hanny Szabó Anikó (költő, újságíró)

Énekelnek: Kék Balaton népdalkör tagjai
Bonyai Mária karnagy citerán játszik

A kiállítás állandó kiállításként lesz jelen.
A kiállított selyemek megvásárolhatóak, előrendelhetők.


Óvárosi Művészkávéház
Balatonfüred

Kossuth Lajos utca 31.


Egy kis ízelítő selyem mandaláimból a kiállításomra készülve.


2018. november 3., szombat

November a felszabadulás ideje a Tudatosság útjánNovember hónap Energiájának egyik legerősebb és lenyűgöző arculata az, hogy képes felfedni az Életünk tanulságainak többdimenziós minőségét, 
Csodálatos kreatív novemberi Energiák nagyszerű Erővel és potenciállal rendelkeznek. Ebben a hónapban a 11/11 erős intenzív galaktikus portál hatása érződik majd ami 11-én érkezik, ez a portál rezonál a 11/11/11-es számmal, ami egy tripla Energia vagyis mester portál . Ez a tripla Mester Energia segít feltárni , hogy felismerhessük hol is vannak még életünkben olyan rejtett érzelmi minták, kiegyensúlyozatlanságok , elfolytó mechanizmusok melyeket kijavíthatunk tudatos döntéssel. Azáltal, hogy tisztán , őszintén, felelősségteljesen, következetesen , magunkat és másokat tisztelve élünk, most hatalmas változást hajtunk végre az emberi evolúció egyik kulcsfontosságú pontján. Felismerjük mennyire értékesek vagyunk. Azt is meg fogjuk tapasztalni, hogy ezek a frekvenciák gyógyító Energiákat hordoznak, és tudni fogjuk hogyan tudunk majd dolgozni ezekkel az Energiákkal és kódokkal, hogy gyógyulást és egyensúlyt hozzunk magunk számára és a körülöttünk élők életébe. Nagyon hasznosak lesznek ezek az Energiák a lelki ébredések előmozdításában, illetve Szellemi Segítőkkel való összekapcsolódásban. Ezen a napon fokozott érzékenységgel, empátiával, a szinkronicitás növekedésével, asztrális aktivitással, tudatossággal és erős kreatív energiával szembesülünk.
November a felszabadulás ideje a Tudatosság útján. Amikor tisztában vagy ezzel megváltoztathatod a " játékot". Egy "játékváltó" idõszakban vagyunk, és az esélyek számunkra áttörést jelentenek. Az Angyali Birodalom és a Szellemi Vezetők készen állnak arra ,hogy segítsenek. Ráhangolódunk egy magasabb frekvenciára ,gondolj a tűzmadárra a főnixre, a Lélek madara Ő , aki felemelkedik hamvaiból és nem aggódik amiatt ha ez alatt az idő alatt bármi "elégeti" ... a Belső Erőnkről tanít a tűzmadár csodálatos transzformáció mely által képesek vagyunk feltámadni ,újjászületni... szárnyalj főnixként !
Hallgasd testet üzenetét amikor fáradtnak érzed magad... Ebben a hónapban van egy szuper erős gyógyító Energia örvény, hangolódjunk rá, ezt az Energiát most használjuk az egészségünk megerősítésében és a tisztítások alatt , meg kell értenünk az öngyógyítás Energiájának képességével Mindannyian rendelkezünk ,mely a legdrágább kincsünk. Legyen mindig időnk önmagunkra. Újratöltődés, öngondoskodás... szeretetteljes figyelem önmagamra... sok pihenés, jóga, vegyünk egy forró fürdőt, sétáljunk egyet a természetben, a víz mellett tisztuljunk, a napfény gyógyító Energiáját szívjuk magunkba, igyunk sok vizet, fedezzük fel a finom gyógynövény teák csodálatos ízvilágát, az egészséges életmódot, tisztító diéta alkalmazása étrendünkben,tehát fokozott test és táplálkozási tudatosság fontossága lényeges, hallgassunk meditációs zenét, mantrákat zengessünk, közös meditációban legyen szándékunk kapcsolódni Szellemi Mentorunkhoz, naplóírással, akár inga használatával, vagy kártya olvasással, álmokon keresztül, kristályokkal, gógyító terapeutákkal ... nagyon erősen érezzük majd segítő, gyógyító hatásaikat. Ne felejtsük el gyakorolni a hálát! Mindig hallgassunk a szívünkre! 
Itt az idő , hogy gyógyítsuk testünket, szívünket, Lelkünket, elménket minden szinten. A Szeretet Fény vibrációja vagy! Leld Örömöd ebben a folyamatban, lazíts, örülj mindennek ami Veled történik és szeresd magad! 
Úton vagyunk a Mester portál felé... a Lélek Fénye aktiválódik. Örömteli átjárót kívánok Mindannyiunknak a 11/11/11-es portálon, fogadjuk, lélegezzük be mélyen a manifesztáció és a Teremtő Szeretet kreatív áldott Energiáját. Sat Nam! 
🦋Minael🦋
2018. november 1., csütörtök

Égj, Gyertya, Égj! Fényeddel,Vidd, Szeretetünket!


Égj, Gyertya, Égj!
Fényeddel,Vidd, Szeretetünket!
Melegségeddel, Köszöntsd,
Velünk, Együtt,
Ki, Értünk, Élt,

Értünk, Létezett,
S ma is,Szívünkben,
Lelkünkben él!


Lobogj!
Izzásod, Legyen, A mi, Követünk!
Vidd hírül, Velünk voltál,
Velünk vagy,
Velünk maradsz!
S velünk leszel örökké!
A HALOTTAK NAPJA FÉLRE VAN ÉRTVE.


A HALOTTAK NAPJA FÉLRE VAN ÉRTVE. 

Egyáltalán nem ZOMBIünnep. Nem a tökről, a horrorbulikról és a halálról szól, hanem az életedről. Neked is vannak őseid, akiknek az élete és munkássága hatott az életedre, ha más nem az anyukádon és az apukádon keresztül. Ha már rájöttél, hogy nagyon is van túlvilág, itt az ideje, hogy foglalkozz vele.
KÉT CSODA VÁR RÁD.
Október 31.én halottak napján elvékonyodik a „fátyol” az anyagi és a lelki világ között. Érdemes az elhunyt szeretteidre gondolva megbocsátani és bocsánatot kérni, rendezni a kapcsolatot az eltávozott szeretteiddel. Mivel a lelki világban vannak, ezért hallják, amit nekik mondasz. Gyújts egy gyertyát, tegyél magad elé egy fotót és mondd el neki, amit még szeretnél.

MINDENSZETNTEK NAPJA.
A másik, hogy november 1.én a túlvilág bölcs lakói minden évben segítséggel állnak a rendelkezésünkre. Ha szeretnél változtatni, kérd a segítségüket! Ha szeretnél jobb emberré válni, befejezni egy rossz szokást, kilépni egy szeretet nélküli helyzetből vagy meghaladni Önmagadat, itt a nagy lehetőség.
A lélek világának lakói nagy szeretettel segítenek Neked ebben.
Egyetlen ilyen alkalom van az egész évben. Amikor mindenki a felületes dolgokkal foglalkozik, te lásd a lényeget! A halottak napja és a Mindenszentek napja jó lehetőség, hogy letegyük lelki terheinket és ezért egy sokkal jobb minőségű életet kezdjünk el, mint amit ez előtt éltünk.


Az előadás az Életről szól. Tudmány és ősi bölcselet egyszerre. Amit a modern tudomány állít a halál pillanatáról, és ahogyan a több ezer éves írások mesélnek erről az átmenetről. Az előadás arról szól, hogy miért nem kell félnünk a haláltól. Arról, hogy milyen bizonyosságaink vannak, és hogy milyen csodálatos élet vár ránk a lélek világában...

Magyarország Értékes- ÖcsényMüller Péter: Halottak napja nincs, csak szeretet napja vanNINCS HALÁL. És nincsenek HALOTTAINK. Mindenki él, csak nem itt, hanem ott. Tovább ment. Átköltözött. Akit szeretsz, az VAN.
Szándékosan nem azt mondom, hogy akit „szerettél” – mert a szeretet nem múlik el soha.
Gondolj rá, idézd meg magadban a lényét – s ő is azt teszi majd, mert ha valóban szereti
tek egymást, összeköt benneteket az Aranyfonál.

https://diamonds.cafeblog.hu/2018/10/27/muller-peter-halottak-napja-nincs-csak-szeretet-napja-van/?fbclid=IwAR0H-LhTIOJnNabzuQDtKXxEPrk50QVbriMVfTvo1KBMafwVj782weJDLnc


Átalakítás a változás alatt,- Az illúzió fátylainak lebontása


A változás szerves részeként hat, hogy testeteket is átalakítsátok különböző szinteken.
Itt nem csak fizikai testre gondolok, hanem az azt körülvevő energiatestekre is.
Minden olyan mintát ami már nem szolgál bennetek, engedjetek útjára.
A fátylat, amelyet a felejtés fátylaként magatokra húztatok, ideje hogy lebontsátok.
Szellemi lényetek kiteljesedése folyamatban van. Éppen ezért mindent meg kell tennetek annak érdekében, hogy a korlátaitoktól megszabaduljatok.
Isteni Kegyelem és Irgalom által léptek előre.
Minden egyes alkalommal, amikor kibillentek az egység állapotából, elveszítitek egyensúlyotokat- csak az elérendő célra összpontosítsatok.
Lássátok amit el akartok érni, és töltsétek fel energiával.
Teremtő energiáddal összekapcsolódva helyezkedj újra vissza a középpontodba, és tudd, hogy amire vágysz, az meg fog valósulni.
Ne keresd a miérteket, a hogyanokat,- csak tudd, hogy az Isteni Kegyelem és Irgalom megadja mindazt számodra, amire éppen szükséged van.
Kérd meg Istent, hogy gondoskodjon rólad,- és innentől fogva már nincs miért aggódnod.
Szellemi lényedet úgy tudod a legjobban kiteljesíteni, ha mindennap a Kegyelem és az Irgalom állapotába helyezkedsz.
A Kegyelem és az Irgalom mintái lebontják mindazt, amit mélyen magatokba zártatok, éppen ezért szükséges hogy minél többet ebben az állapotban tartozódjatok.
Sok olyan mintát hordoztok még mélyen magatokban, amelyben megtagadtátok isteni Lényetek, és a megosztottság mintáiba helyezkedtetek.
Eljött az ideje, hogy felismerjétek ezt a mintát, és az abból adódó élethelyzeteket.
Kegyelmi és Irgalmi gyógyítást kérhettek magatokra, amelyben felszínre kerülnek a régi mintához kapcsolódó élethelyzetek.
Nem árt ha tudatosan is végigmentek a folyamaton, feltárjátok azokat az emlékképeket, amelyek a sérülést okozták lélektestetekben.
Tudatos megéléssel és átértékeléssel sokat javíthattok a helyzeten,- mert felismeritek azokat a szituációkat, amelyben igencsak mélyre merültetek.
A Kegyelem és az Irgalom mintái begyógyítják a sebeket, de mindezt kérnetek kell.
Fontos értelmezni azokat az életedben felmerülő történéseket, amikor az isteni Lényedet megtagadtad egy bizonyos szituáció hatására, és a megosztottságba helyezted.
Ennek azért van jelentősége, hogy a jövőben ne ess vissza ugyanabba a hibába. Másrészt pedig azért, mert a megosztottság mintái korlátozzák Szellemi Lényed kiteljesedését.
A fátyol a saját kérésed által kerül lebontásra.
Felejtés fátyla: - lelketeket egy mélyebb anyagi síkba zártátok.
Miben gátol a fátyol?
- Abban, hogy emlékezz Önmagadra,- a való, az Eredendő Lényedre.
- Bizonyos szinteken megosztottságban tart.
- Gátolja a kiteljesedésedet, ezért nem tudsz intergalaktikus dimenziók között mozogni, beszűkíti a teredet.
- „a fától nem látod az erdőt.”
- Nem ismered fel teljességgel ki vagy valójában.
- Bizonyos keretek között tart, és csak e között mozoghatsz.
- Eltávolít való Énedtől és egy más szegmensbe helyez.
A fátyol lebontásával, új erőteret képviselsz, ezáltal Szellemi Éned kiteljesedik.
Szeretettel: Áhimré

Eljött az ideje, hogy a megosztottságban élő részeinket is a Fénybe emeljükEljött az ideje, hogy a megosztottságban élő részeinket is a Fénybe emeljük, átalakítsuk, és Fénnyé váltsuk.
Ezek azok mélyen eltemetett részeink, amelyek árnyoldalunkat képviselik. 
A megosztottságban élő részek, a félelemből, kétségből, haragból, aggodalom stb… táplálkoznak és innen nyernek energiát. Számos cikluson keresztül küzdöttünk ezen részeinkkel, hadakoztunk ellene, ahelyett szívünk, lelkünk templomában összeolvadtunk volna vele, és teljes Fénnyé formáltuk volna.
Most eljött az idő, hogy felismerjük megosztottságban lévő részeinket, amelyek megkötésként visszatartanak minket. A megosztottságban tartanak, hátráltatva a fejlődésünket, a kiteljesedésünket.
Nézzünk szembe magunkkal, és tárjuk fel árnyoldalainkat,- vizsgáljuk meg miből ered. Milyen mértékben tőlünk, belőlünk eredeztethető, vagy talán valami kívülről jövő erő még ráerősít minderre, hogy megkötései által ne ismerjük fel azt az utat, amit leszületésünk előtt választottunk magunknak.
Ezek az erők megnyilvánulási formái csak akkor tudnak hozzánk csatlakozni, ha bennünk is vannak ilyen mélyen eltemetett részek. 
Céljuk mindenféleképpen az, hogy kétségben, félelemben tartsanak minket, átvegyék sorsunk felett az irányítást.
Ennek felismerésének több módja van,- az első, szembe nézel az érzéseiddel.
Vizsgáld meg a megosztottságban lévő részeid honnan eredeztethetőek.
Számos életünkben voltunk kitéve különböző hatásoknak, amelyek félelmet, fájdalmat, kétséget, stb…ébresztettek bennünk. 
Ezek a kódok lélektesteinkben is megjelentek, és egyik leszületésről a másikra magunkban tároltuk őket. De eljött az idő, hogy mindettől megváljuk, Fénnyé alakítsuk. A Fénytesteink tiszta fénylővé váljanak, és már semmi és senki ne akadályozza felemelkedésünket.
Szíved, lelked templomában van egy hely, ahol az Örökkévaló Éneddel kapcsolatba léphetsz. Kérd a segítségét ebben a folyamatban. 
Nem biztos, hogy egy alkalom által Fénnyé tudott formálni, Fénnyé tudod váltani ezen részeidet. Egy a fontos, hogy teljes elfogadással legyél önmagad iránt. 
Fogadd el, hogy ezen részeid is hozzád tartoznak,- sugározd át őket végtelen szereteteddel, és emeld a Fénybe.
Valószínű, hogy ezt a gyakorlatot Örökkévaló Éned segítségével többször is meg kell ismételned. De az igazi próba, megpróbáltatás még csak ezután következik. 
Mert a való világban, amelyben élsz, szintén helyt kell állnod. 
Saját tudatosságod által jutsz el egy olyan szintre, amelyben megosztottságban lévő részeidet átalakítod.
A társadalom azon rétegeinek, akik félelemben, kétségek közt kívánnak tartani, hatalmat kívánnak gyakorolni fölötted, manipulálni akarnak,- nekik (ahogy tudatosodsz, és egyre inkább Fénnyé váltod megosztottságban lévő részeidet),- már egyre kevésbé lesz hatalmuk feletted, és egyre kevésbé tudják irányítani életed.
Ahogy ezen részeidet Fénnyé váltod, egyre inkább ráébredsz isteni mivoltodra, szellemi nagyságodra,- arra a tényre, hogy ez mind csak egy illúzió, senki nem veheti át az irányítást feletted. És ha eljutsz eddig a pontig, akkor már nyert ügyed van, mert felismerted azt a tényt, hogy helyet foglalsz a Teremtésben, részese vagy. 
Kialakult álláspontot képviselsz, és szent meggyőződésed által egy olyan energiát teremtesz magad köré, amely a vonzás hatalma,- a szinkronicitás által, lehetőséget ad, hogy anyagi és szellemi jólétben és bőségben élj.
Ennek az útnak a bejárása nem könnyű folyamat, de ha szívedben vágyat érzel a Fény hívására, akkor kérlek indulj el, minél gyorsabban cselekedj, és ne hagyd, hogy meggátoljanak ebben. Senki sem veheti el tőled a szabadságod, tudatos Lényként, tudatos Létezőként lehetőséget kapsz, egy új és szebb életre.
Sok sikert és tudatos elkötelezettséget kívánok ehhez a munkához, Isten áldása segítse Önöket.
Szeretettel: Áhimré


Tudatos gondolkodás" Nagyon fontos, hogy összhangban légy a valódi Önmagaddal, és ne a körülményeid irányítsanak, hanem te irányítsd a körülményeidet.( Pl: ha valaki rosszat mond rólad, vagy megbántott cselekedetével, vagy nem úgy cselekszik, ahogy te azt elvártad tőle, számodra nem kellemes az időjárás, akkor rosszkedvűvé válsz.) Fontos, hogy a feltétel nélküli szeretet állapotában légy, és ne arra építs, hogy attól érzed jól magad, hogy másoktól kapj nagyrabecsülést, helyeslést, elismerést. A legerőteljesebb körülmény az, hogy milyen a többi ember róluk alkotott véleménye, felfogása. Nagyon nagy tévedés azt hinned, hogy lehetséges úgy viselkedned, hogy valaki a viselkedésed hatására elismerően vélekedjen rólad, miközben olyan oka van annak, hogy miért van éppen abban a rezgésállapotban van, amiben van. Nem te vagy az oka annak ahogy a többi ember érzi magát, mégis amit ők éreznek, az visszatükröződik a számodra. Olyan világba érkeztünk sajnos, ahol sok ember azt mondja, hogy ilyennek és ilyennek kell lenned, hogy én jobban érezzem magam. Így aztán mindenki számára másképpen kellene lenned ahhoz, hogy jól érezzék magukat. Ha mindig a másik ember kedvére akarsz tenni, akkor soha nem Önmagadat adod, hanem az Ő elvárásának felelsz meg, hogy jól érezze magát és elfogadjon téged.
Amikor felismered a saját isteni Forrásodat, mert ráhangolódsz arra a frekvenciára, akkor feltöltődsz, és kiegyensúlyozottan, magabiztosan állsz a lábadon.
Ezután pedig kimész a világba, és mindenre a feltétel nélküli hozzáállással tekintesz, mert felismerted, hogy egyetlen embernek és egyetlen helynek sem kell alkalmazkodnia ahhoz, hogy neked jó legyen.
A feltétel nélküli szeretet fenntartója és továbbadója vagy. Rájössz, hogy nincs szükséged arra, hogy bármi, vagy bárki másmilyen legyen azért, hogy jól érezd magadat. Ez az igazi szabadság!
Ezzel nemcsak megváltozik a rezgésed, megváltozik a vonzásod irányultsága, egyre több jó érzést keltő dolog fog körbevenni téged, és a feltétel nélküli szeretet fenntartója és továbbadója leszel, mert senkitől nem fogod azt követelni, hogy más milyen legyen mint amilyen.
Hogyan jutsz el abba az állapotba, amiben nem érzed szükségét, hogy mások elismerjenek?
– Úgy, hogy újra és újra megtalálod a Forrással való összhangot.
A Forrással, aki ismer téged, aki egy veled. Tiszta pozitív energia, amely feléd és rajtad keresztül áramlik."

Kérem a Szellemet, hogy a mai napon is legyen velem utamon


Üdvözöllek Drága Testvér!
"Kérem a Szellemet, hogy a mai napon is legyen velem utamon, és hogy legyen bátorságom a bennem rejlő igazságot minden cselekedetemben érvényre juttatni. Ha teljes mértékben kiállok az igazságom és belső erőm mellett, azzal kifejezem a bennem élő Szellem iránti tiszteletem.
Segítséget kérek ahhoz, hogy a mai napon is emlékezzek arra, ki vagyok és ki nem vagyok.
Aki vagyok – egy Csodálatos Szellemi Létező, viszont ha azzal foglalkozom, hogy látszólag mi nem vagyok – ez egyre inkább csökkenti nagyszerűségemet.
Ha igazán elfogadom a jelenlegi korlátaimat, ezzel megnyitom az utat az igazi belső erőm, hatalmam felvállalásához.
Tudom, hogy csak akkor tudom magamhoz ragadni és fenntartani ezt a hatalmat, ha nem félek a sebezhetőségtől.
A mai napon egyensúlyba hozom az egómat azzal, hogy gyakran ellenőrzöm és megnézem mi az igazi mozgatórugóm az adott helyzetben.
Elfogadom az engem jogosan megillető belső erőt, és arra használom, hogy a fátyol innenső oldalán megteremtsem az Otthont.
Kérem, hogy a Szellem rajtam keresztül sugározza fényét mindenkire, akik ma rám néznek, valamint hogy tökéletes tükrük lehessek, és ezáltal ők is meglássák a bennük rejlő Istent.
Segítséget kérek, hogy szeretetemmel megérinthessem a szívüket, és lehetővé tegyem számukra, hogy ugyanúgy, ahogyan én emlékszem arra ki vagyok, ők is emlékezhessenek az Otthonra és arra, kik ők valójában.
Ahogyan a Szellemmel járom az utam a mai napon, nem felejtek el köszönetet mondani azért az ajándékért, hogy a Szellem folyamatos támogatását élvezhetem, amit mindig úgy használok fel, hogy az minden érintett számára a lehető legjobb legyen.
Megfogadom magamnak, hogy a lehető legteljesebb mértékben élvezni fogom, amit a mai nap kínál számomra és megragadok minden alkalmat egy jóízű nevetésre.
A mai napon részt veszek ebben a csodálatos Játékban és annak minden egyes mozzanatába magammal viszem az Otthon rezgéseit. A mai napon emlékezni fogok…
Szeretettel KÖSZÖNT Téged
Szellemi Lényed és Szellemi Családod"

Emberangyali minőségek jellemzőiAmikor összekapcsolódsz a saját angyali éneddel, testvéreiddel,- azt a teljességet nem felejted el soha, felejthetetlen élmény lesz a számodra.
A szívedből egykoron kiszakadt rész visszatér és beteljesíteni magát. Átölel végtelen szeretetével, jóságával, egy pillanatra azt érzed ISTEN tenyerén élsz.
HAZA jöttél, HAZA érkeztél,…
Átölelnek a testvéreid, a tieid, hozzájuk tartozol…., csodálatos, felülmúlhatatlan érzés….
De aztán hamarosan eljön a következő lépés, ami már elemi erővel hat rád, mert rádöbbentenek, hogy nem maradhatsz itt, mert a FÖLDÖN van még dolgod. Vissza kell térned a választott testedbe, és újra azonosulnod kell felvett szokásaiddal,- hiszen te vállaltad egykor, hogy ide a földi szférába leereszkedsz, és a legjobb tudásod szerint teljesíted be vállalt feladatod. Még azon az áron is, hogy egy csomó olyan mintát magadra vettél rejtőzködésképpen, ami nem éppen emeli a lelkedet, de te tudod, hogy ezzel felismerhetetlenné válsz, és így még jobban be tudsz illeszkedni az adott rendbe.
Az Emberangyalok feladata nem a legkönnyebb vállalások közé tartozik. Nagyon sokszor vágyakoznak HAZA, mert nem igazán érzik idevalónak magukat, és az átlagosnál érzékenyebb lelkülettel bírnak, de ez az érzés más Csillagcsaládokban is ugyanúgy jelen van.
Sokszor érzik magukat áldozatnak, és sokszor vesznek magukra a TEREMTŐ iránti végtelen szeretetükből áldozati mintákat, hogy ezzel még jobban megsegítsék a FÖLD, a BOLYGÓ felemelkedését.
Az emberek közt élve egy magosabb minőségű szeretetre vágynak, és ezt legtöbb esetben nem kapják meg, mert a velük együtt élő emberek nem értik, hogy valójában milyen szeretet után vágyakoznak.
A körülöttük élő emberek általában ezeket az embereket, túl érzékenyeknek, lelkizősnek tartják.
Ugyanakkor az sem érthető a többség számára, hogy honnan ered belőlük az a nagy szeretetet Isten vagy a Haza iránt, és miért olyan nyíltszívűek és közlékenyek az emberekkel szemben.
Ezek az Emberangyali minőségek, a legnagyobb beilleszkedési akaratuk ellenére kilógnak a sorból,- különcnek tarthatják őket.
Általában gyógyító, kisegítő, lélekemelő munkát végeznek, ehhez kapcsolódó munkakörben helyezkednek el. Ugyanakkor ezzel egy ütemben a FÖLD, a BOLYGÓ gyógyítását, beleértve az itt élő-tartózkodó egyedek védelmét nagyon fontosnak és elengedhetetlennek tartják.
Egyre több Emberangyal döbben rá, hogy Ki Ő, miért van itt a FÖLDÖN, mi az a vállalás, az a feladat amiért ő jelentkezett és hajlandóságot mutatott, hogy felvegye ezt a földi testet.
Ha a megértés kapuja kitárul számukra,- akkor először a felismerés és a különváltság érzése, megdöbbenésként hat rájuk. De aztán rövid időn belül elcsitul ez az érzés, és jön a felismerés, a megértés,- hogy KI Vagyok, mi az feladat amiért valójában itt a FÖLDÖN most jelen vagyok.
Ennek a megtalálásához, felismeréséhez és megértéséhez kívánok teljes szívemből nagyon jó munkát.
Szeretettel: Áhimré
TI multidimenzionális lények, a létezésnek ezt a formáját választottátok, hogy emberi testben élitek az életetek. Mindez a ti választásotok alapján történt.
Ezzel a magas szintű tudatossággal, amellyel most összekapcsolódtok,- emberi testben lévő, Ember- angyali minőségekké váltok.
Akik a létnek ezt a formáját választottátok, részt vállaltatok a BOLYGÓ felemelkedési folyamatában.
Tudatos létezőként, tudatos döntéseket hoztok, és ezzel segítséget nyújtatok az emberi minőség egy magasabb tudatiszintre emelkedésében.
A létezés két formáját élitek,- egyiket ember létezőként, - a másikat multidimenzionális lényként.
Eljött az idő, hogy ezek a szálak összekötődjenek, kiteljesedjenek, és a lét egy magasabb formájára emelkedjenek.
Multidimenzionális lényetek tőletek független „dolgozik”, részt vállal a létezésben. Tudatosságotok azon fokán álltok (akik ezt a folyamatot élik), hogy ezt a két szintet összekapcsoljátok.
Multidimenzionális létezőként földi testben vegyetek részt a BOLYGÓ megmentéséért folyó munkálatokban.
Minden multidimenzionális lény rendelkezik egy információs csomaggal. Ezek az információs csomagok különböző kódokat, programokat tartalmaznak.
Összekapcsolódásotok által ezek a „csomagok” aktiválódnak, kibomlanak, és egy magasabb létezési síkra emelik tudatosságotok.
Szép lassan, fokozott ütemben haladtok felfelé a létezésben, és ugyanakkor a Világfa begyökereztetésében.
Amint egyre magasabb tudati szintre juttok,- annál mélyebbre hatoltok az emberi létezésben, megnyilvánulásban.-
A Világfa ágát, lomját, koronáját,- összekötitek a gyökérzettel.
Eget és Földet összekötitek, és középre helyezitek. Ez a középre helyezés egy újabb tudatossági állapotra hívja fel a figyelmet,- egy olyan létformára,- amely a Teremtésből ered és a Teremtéshez kanyarodik vissza,- a TELJESSÉG LÉTFORMÁJÁT alkotja meg.
A teljesség kódjait magatokban hordjátok, ott van minden létezőben, emberi megtestesülésben. Tudatszinttől függően tudjátok ezeket a kódokat megnyitni és feltárni a benne lévő programot.
Ehhez magatokban is igen mélyre kell hatolnotok,- tehát a földi valóságotokban is igen nagy mélységekbe ereszkedtek alá. De csak így tudjátok a megfelelő programot begyökereztetni,- a feleslegessé vált akadályozó programokat pedig kiüríteni. Ez a folyamat tudatosságot és sok odafigyelést igényel.
Minden esetben javasolt a tudatos gondolkodásforma, a tudatos életvitel, és tudatos légzés fontossága sem hanyagolható el.
Testünket, lelkünk templomát nem hanyagolhatjuk el, nem tagadhatjuk meg származásainkat, gyökereinket. Éppen ezért mindent el kell követnünk annak érdekében, hogy a FÖLDÖN betöltött szerepünket se hanyagoljuk el, csak a létezés egy másik síkjára emeljük fel.
Szeretettel: Áhimré

Kiterjesztem önmagam valóságát a körülöttem lévő emberekreA belső Lényed megismerési fázisában egyre több mindenre rácsodálkozol.
Olyan dolgokat is észreveszel, amelyek eddig közömbösnek tűntek számodra.
Egy Új Életteret alakítasz ki magad körül.
Újdonságát a benned történő változás adja, és rácsodálkozol,- a körülötted lévő világodban alig történt változás. De benned mégis mélységek mozdultak meg és tisztultak fel, és kötődtek össze magasságokkal.
Ennek tükrében a változás, a megújulás benned született meg.
A változás folyamatában kiteljesedik részed, Önmagadra, isteni Önvalódra találsz.
Az első szakaszban még csak ismerkedsz magaddal,- meglepődsz, hogy az eddiginél mennyivel másképpen reagálsz különböző történésekre, helyzetekre.
Egy olyan útra léptél, amelyben a lelked mélységei összekapcsolódnak a Szellem erejével.
Határozott döntéseket hozol meg és kitartasz mellette.
Érdeklődve figyeled Önmagad változási szakaszait, a megújulást,- és már egyre kevésbé tölt el fájdalommal, ami a múlt veszteségeiből ered.
Kíváncsi vagy, vágysz megismerni, felfedezni Új Önmagad.
Érdeklődve figyeled mivé alakulsz, mi az amivel azonosulsz.
Önmagad belső értékeit felszínre hozod,- rájössz, hogy mindez eddig is benned volt, csak tudatod befolyásoltsága által eddig nem tudtad ilyen mélységekből felszínre hozni, és vállalni azt a csodát, azt a Létezőt, Aki Te magad vagy.
Különös tiszteletet kezdesz érezni Önmagad iránt,- hisz tudod már, hogy hatalmas Szellemed végtelen ereje táplál téged, és ad hozzá erőt, hogy jól érezd magad testedben.
Szenteld meg napjaidat Önmagad tiszteletével, ezáltal másokat is még jobban tisztelsz, és nyitottabb szívvel fordulsz feléjük.
Önmagad kisugárzása által, veled azonos minőségeket vonzod magadhoz.
Rövid időn belül megérzed ki az, akivel összekapcsolódj, és azt is megérzed ki az, akivel csak utad egy bizonyos részén találkozol, - aztán Te is, Ő is tovább halad, mert nincs közös dolgotok.
Intuíciód, látásmódod még jobban kiszélesedik, és ennek egyetlen magyarázata,- hogy nyitott és szeretetteljes állapotba helyezkedtél Önmagadon belül,- és ezt sugárzod ki a világba.
 A szív szeretetén, és az elme tudatosságán keresztül szemléled a dolgokat,- egyensúlyba hozod mindkettőt, és középre helyezed magadban.
A Krisztusi Szeretet ezáltal egy magasabb szintre emel, egy olyan valóságba röpít, amelyben eddig még nem volt részed.
Saját magad mesterévé válsz, Önmagad lelki tanácsadójává, mert megszületik és kiteljesedik benned az Isteni.
Az a minőség, akit Emberangyalnak,- Angyalembernek nevezünk, és az Istenemberré válás folyamatánál tart.
Mantra: Kiterjesztem Önmagam valóságát a körülöttem élő emberekre, minden Létezőre.
Szeretettel: Áhimré


Angyali kísérőinkAngyali kísérőink
Az Angyalok a mindennapjainkban is velünk vannak.
Most ebben a különösen nehéz időszakban még közelebb húzódtak a Földhöz, hogy bátorítsanak, egyengessék a felemelkedés felé vezető utunkat. Minden időben körbe vettek minket az Angyalok, de most többen vannak mint valaha.
Isteni elrendelés által érkeztek hozzánk, hogy segítsenek a felemelkedés hullámaiban.
Magasabb rezgésállapotuk miatt, a legtöbb ember nem láthatja Őket. Éppen ezért kell megemelni a rezgésünket, hogy könnyedén kapcsolatba léphessünk velük. Ahhoz, hogy megpillanthassuk Őket, egy magasabb tudatállapotra van szükségünk.
Az Angyal szó jelentése:- Üzenetvivő, Hírvivő, Küldött.
Isten teremtményei, akik hódolnak a színe előtt és minden tettükkel Őt szolgálják. Az Angyalok folyamatosan üzeneteket hoznak a Teremtőtől.
Legelőször életünkben a Születés Angyalával találkozunk. Hiszen születésünkkor Fényfolyóson megyünk keresztül, ott a Születés Angyala vár reánk, aki életcélunkért felel.
Minden leszülető lelket Ő lát el tanácsokkal. Kellő pillanatban Ő veti el a MAG-ot anyánk méhében. Az Ő szerető arca, akit születésünk előtt látunk.
„Azt mondják, hogy születésünk előtt, az Anyaméh Angyala szájunkra teszi az ujját és azt mondja,- Pszt! Ne áruld el, amit tudsz!”- ezért van a bemélyedés a felső ajkunkon, és nem emlékszünk arra, hogy honnan jöttünk. De az érzés életünkben megmarad, lelki képekben megőrizzük.
Még a születés előtt, ahogy a Fényfolyóson tovább megyünk, találkozunk a Védő Angyalunkkal ,
Ők azok az Angyalok, akik a születésünktől-életünk végéig velünk vannak, és életünk sorsfordító feladataira ügyelnek.
Akárcsak a Szellemi Vezetőink, Ők is csak annyira kerülhetnek közel hozzánk, amennyire ezt lehetővé tesszük számukra. Kérni kell a segítségüket, a támogatásukat.
Mindannyian halljuk a Mennyek hangját, - akár hisszük, akár nem.
Ez a hang a szívünkön keresztül, látomásainkban, megérzéseinken, álmainkban szól hozzánk. Sajnos mi emberek hajlamosak vagyunk rá, hogy mindezt figyelmen kívül hagyjuk.
Az Angyalok bármikor készek segíteni rajtunk.
Ha nem is látjuk Őket, akkor is gyakran lehet érezni a jelenlétüket.
Gondoltunk e már arra, hogy esetleg egy balesetből csodával határos módon menekülhetünk meg. Hiszen sokszor „véletlenen” múlik az életünk, és ezek a „véletlenek” mögött Angyalaink húzódnak meg. Pl:- nem találjuk meg a kocsi kulcsot, így nem érünk oda időben, lekéssük a repülőt és utána halljuk, hogy pont az a gép zuhant le.
Amint említettem, manapság az Angyalok nagy számban közelebb húzódtak a Földhöz, és csak arra várnak, hogy segíthessenek, - hogy megkérjük rá Őket.
Az egyetlen ok ami megakadályozza, hogy segíthessenek, hogy nem vagyunk nyitottak feléjük. Pedig éltünk minden pillanatában kérhetjük a segítségüket. A mindennapjainkba bevonhatjuk Őket. Itt kitérnék arra, hogy korunkban az emberek többsége túl misztikusnak tartja ha az Angyalokról beszélünk.
Őseinknek ez teljesen természetes volt.
Ők még hittek az ártó és a védő erőkben. A védő erőket,- Angyaloknak, az ártó erőket, - ördögnek, démonnak nevezték el.
A SZER-tartásnak és az ünnepeknek is vannak Angyalai.
- Amikor az ember megállapodást vagy házasságot köt, fogadalmat, esküt tesz,- akkor legalább egy Angyal van jelen és hallja ezt.
A nagyszabású ünnepségeken a szó szoros értelmében egy sereg Angyal is részt vesz, az Ő jelenlétük által telik meg az esemény élettel.
Ha két ember kölcsönösen megállapodik valamiben, egyezségüket az Angyal feljegyzi az Akasha krónikába és segíti a feleket ígéretük megtartásában.
Házasság során,- egy Angyal száll a párra és igyekszik összetartani a házasfeleket.
Ha házasság csak anyagi vagy politikai okokból köttetett, nem szentesíti az Angyal.
Nem az elhangzott szavak, hanem a mögöttes szándék a fontos.
Egy esküvő során az Angyalok kara is énekel, örvendezik és megtölti a SZER--tartást szeretettel és mennyei boldogsággal.
Mikor megkeresztelnek egy újszülöttet, akkor is jelen vannak az Angyalok.
Mély bizalommal töltik el a kisdedet, aki érzi, hogy itt a Földön is jelen vannak a szellemi világ lényei, és segíteni fogják az útján.
A földi utunk minden fontos állomásán Angyalok ünnepelnek velünk vagy osztoznak a szomorúságunkban.
Meglátogatnak bennünket mindegyik születésnapunkon, az évfordulóinkon, érettségin, házavatón, akkor is, ha egy új állásba lépünk.
Karácsonykor és Húsvétkor többféle Angyallal találkozhatunk.
Régen az élet minden fordulópontját megünnepelték.
Ünneplésre méltónak találták a tavasz érkezését, a vetést, az aratást, a napfelkeltét és napnyugtát. Ezen rítusok alkalmával megjelennek az Angyalok és velünk együtt örvendeznek.
Ha lennének váló-és búcsúünnepeink az Angyalok arra is eljönnének és áldásukat adnák azokra akiknek elválnak útjaik.
Az Angyalok jelen vannak a temetéseken is és örvendeznek. Azok, akik látnak tudják, hogy a fizikai test börtönéből való szabadulás a legörömtelibb élmények egyike a lélek számára.
Nem véletlenül utalnak úgy a halottra,
hogy „megboldogult”.
Az Angyalok kara ekkor is énekel, valamint továbbítja az elhunytért mondott imáinkat, hogy ezzel is segítse az útját.
A SZER-tartások és az ünnepek Angyalai jelen vannak földi utunk minden fontos állomásán.
Nemcsak a Védőangyalok vannak a közelünkben,- vannak Angyalai a kegyességnek, az igazságnak, a szeretetnek, az együttérzésnek, a szerénységnek, a békének és minden egyéb jó tulajdonságnak, örömnek, kiegyensúlyozottságnak, jóindulatnak, bizalomnak.
Minden Angyal más és más, másként is néznek ki,
- színük, köntösük stílusa, mintázata összhangban van a tulajdonsággal amit képviselnek.
Egy vonás azonban közös mindegyik Angyalban, ha segítségért fohászkodunk hozzájuk, imáink meghallgatásra találnak.
Ha az ima nem ártó szándékú, és a szellemi fejlődésünket szolgálja,- teljesíteni fogják.
Néha túlságosan elborít bennünket a kétségbeesés, és nem érezzük a jelenlétüket, pedig ők ekkor is megpróbálnak felemelni bennünket. Ha a karmánk lehetővé teszi, küldenek egy embert, aki majd megvigasztal minket.
Írta: Áhimré2018. október 31., szerda

Az ősi erő benned éled újjá


Az ősi erő benned éled újjá, ha megengeded, ha azonosulsz vele, ha megtalálod a helyed a Létezésben. Indulj el az úton és vedd magadhoz Önmagad elől is elrejtett, megtagadott részeidet! Öleld magadhoz őket, válj eggyé velük és ünnepeld léted!Szeretettel: Feketéné Lendvay Katalin


2018. október 12., péntek

Új Kezdet- Emberangyal kiteljesedéseA változás folyamatában különböző szakaszokon megyünk végig.
Többször megváltunk már a múltban bizonyos régi részeinktől, de eljött az idő, mikor végérvényesen búcsút kell mondanunk a régi mintáinknak, és azzal együtt járó kötődéseinknek. Ez egy hosszú és mély belső folyamat életünkben.
Többnyire úgy érezzük, mintha az egészbe egy kicsit mi is belehalnánk.
Az elválás és vele együtt a leválás, fájdalommal és néha végtelen szomorúsággal jár.
Azok az értékek, amit eddig igaz értékeknek hittünk, egy varázsütés alatt szertefoszlanak és semmissé válnak.
Eljön az a pont életünkben, amikor teljesen más értékrendet állítunk fel, és ebből kifolyólag már más értékeket tartunk fontosnak.
Emberi kapcsolataink többnyire megváltoznak, átminősülnek.
Új utakat járunk be, új emberek, új kapcsolatok lépnek be az életünkbe.
Egyre inkább előhozzuk magunkból azt az isteni Lényt, - isteni Önvalónkat,- Aki teljeséggel mi magunk vagyunk.
Mielőtt viszont mindez megtörténne, az idáig elvezető útnak van egy igen nehéz folyamata, az pedig,- A teljes leválasztás és istenivé formálás.
Minden, ami a múlt nem építő energiáit tükrözné vissza a jelenbe, fájdalommal, vagy éppen csak olyan kötésekkel töltene el, ami által nem tudsz továbblépni, nem tudsz teljességgel újjászületni és kiteljesedni, - az a legjobb, ha leválik rólad,- mert különben vissza akar a múltba húzni, megkötni, mert már beleivódott a sejtjeidbe, egy megszokássá, valamilyen szinten függőséggé vált.
Ajánlatos túl lépni magadon, de ehhez szükséges, hogy leválaszd, átformáld a múltad, és csak az igaz, színtiszta értékeket tartsd meg belőle, amely együtt rezonál a te valóságoddal.
Nehéz ilyenkor megtalálni az igaz értékeket, mivel a születés fájdalmas szakaszában már sok mindent elvesztettél, és csak azt látod, hogy alig maradt veled valami.
Lecsupaszítva állsz önmagad előtt újjászületett világodban, és valójában azt sem tudod először mivé születtél.
Ilyenkor nagyon mélyen szükséges befelé figyelned, hogy megtaláld Önmagadat, azt a Lényt, Aki Te magad vagy,- másrészt pedig azért, hogy ne építsd vissza a régi megkötő kötelékeket, bármiből is származzon az.
Semmi esetre se építsd vissza a régi múltba húzó kötéseket csak azért, hogy veled legyen valami!
A múlt értékei egy másodperc alatt semmisé válnak, mert újjászületésed tartalmilag más minőséggel ruházza fel.
Egy részed (Egod) ragaszkodna bizonyos múltbéli kötésekhez, de ha Isteni Éned nem tanácsolja, hogy az Újba magaddal vidd azokat a részeidet, akkor legjobb ha hallgatsz a belső útmutatásra. Az is előfordulhat, hogy azt az útmutatást kapod Isteni Önvalódtól,- Semmit ne vígy magaddal,- Új Jövőt teremts!
A Szellem igaz üzenete segít megtalálni ezen a „semmin” belül, mi az, amit tovább munkálhatsz, mert mindig is részedet alkotta és együttrezgett a Mindenséggel, a te Isteni Valóságoddal.
Figyelj,- mélyen és csendesen,- alázattal és hittel hagyatkozz a benned élő Istenire, bármennyire ellent mond a benned lévő másik részednek (Egodnak).
Önmagad Isteni Lényét, Önvalódat csak így tudod kiteljesíteni.
Így találod meg azokat az értékeket, amelyek továbblendítenek az úton, és egy Új Élet megteremtésére adnak lehetőséget.
Állj meg egy pillanatra és ünnepeld újjászületésed!
Már ne a múlt fájdalmaival foglalkozz, a jelent ünnepeld!
Élvezd az Új Világod, még ha az számodra először ismeretlenként is hat.
Bátran és bizalommal vágj bele az újba, - indulj el utadon.
Többnyire bizonytalanul teszed meg az első lépéseket. Néha meginogsz, nem vagy teljesen biztos magadban, nem tudod valójában mit kell tenned, merre indulj el az úton. Nyugodj meg ez természetes,- hisz még nem találtad meg, nem fedezted fel Önmagad. Lassan találod meg újjászületett Önmagad, és lassan érted meg ki az, Aki valójában vagy.
Egyre biztosabb lépésekkel haladsz előre. Most már mindent alaposan átgondolsz, nem kapkodsz, nem sietsz, nem döntesz felelőtlenül.
Létezésünk tükrében újjászületünk, minden porcikánkkal átéljük ezt a folyamatot.
Vannak olyan pillanatok amikor nem igazán értjük mi is történik velünk. De ha hitünket és bizalmunkat adjuk a Feljebb Valónak, ezáltal a következő percben, órában vagy napon ráébredünk, hogy a születés fájdalmán keresztül Új Életet nyertünk.
A múlt elengedése felszabadít, új energiát áramoltatsz át magadon, Új Forrásból merítesz.
Szeretettel: Áhimré