2017. szeptember 15., péntek

Megemlékezés Áldott Anyánkról a Fájdalmas Boldogasszony ünnepénMegemlékezés Áldott Anyánkról a Fájdalmas Boldogasszony ünnepén

Ma van a Hétfájdalmú Szűzanya, vagyis Mária - kit a régi magyar szóhasználat szerint nevezünk még Fájdalmas Boldogasszonynak vagy Hétfájdalmú Szűznek is – anyaként elszenvedett fájdalmáról való megemlékezésnek napja. Áldott Anyánk liturgikus ünneplését először a szervita rendnek engedélyezték, kik a legjobban buzgólkodtak az emésztő anyai fájdalomról való megemlékezés elterjesztésében. Buzgalmuk nem volt hiábavaló mivel az ünneplést későbben VII. Piusz pápa kiterjesztette az egész egyházra, bár ez a nap a nagyböjt ősi liturgikus rendjében mindig megmaradt jövevénynek. Az egyházkutatók szerint a fájdalmas kultusz eredetét máig nem sikerült teljesen tisztázni. Valóban. Így járnak azon „kutatók”, akik pusztán kutakodó kíváncsiskodással kizárólag a száraz racionalitás talaján, az elméjükre támaszkodva közelítik meg a kérdéskört, vele együtt magát Áldott Istenanyánkat. Számukra a homály még sokáig homály marad. Utóbbi napokban nem egy de több, Őt szerető, gyermekén keresztül „szólalt meg” mintegy válaszolván a szeptember 09-én Békéscsabán megtartott Szerre. A Szeren való részvételtől függetlenül mára valamilyen formában minden „érdemes” megkapta tőle a neki szóló személyes üzenetét. Ezek közül - a teljesség igénye nélkül – ki kell emeljem Lendvay Kati:
„Teremtővel kötött szövetségünk megerősítése” című írását (http://ahimre.blogspot.hu/2017/09/teremtovel-kotott-szovetsegunk.html?spref=fb) valamint Halász József (Szent Korona Értékrend) megfogalmazója által létrehozott eseményt. Utóbbi a szövetség megerősítését célzó fogadalomtévő Szer mely Pusztaszeren 2017. szeptember 16. kezdettel kerül megrendezésre. Érzésem szerint mindezek alapján a nagyobb nyilvánosság elé kerülhet egy olyan üzenet, melyet ugyan már korábban megkaptunk, de melynek közzétételére most érkezett el az Idő.
  Ha a Lélek emberévé akarunk lenni, mindinkább élnünk kell a Harmadik Szövetség Kinyilatkoztatását, vagyis a Szeretet Törvényvilágát mely így hangzik. „Minden és Mindenki EGY.” Ekként kell tehát mindenhez, és mindenkihez közelednünk és viszonyulnunk, ekként kell a Feltétel Nélküli Szeretetet megélnünk. Harmadik szövetségről szólunk, akkor lennie kellett ezt megelőzően még kettőnek is. Köttetett is.

Az ELSŐ SZÖVETSÉGET - a Mennybevétele során - Áldott Anyánk a Földanyának nevezett Szellemi Személlyel kötötte, azzal, Aki a régmúltban a saját szellemi erejével óvón körbevette Földünket, lehetőséget biztosítva ezzel a Földi ÉLET megjelenésére……
A MÁSODIK SZÖVETSÉGET István király kötötte, mikor is Áldott Anyánk kegyelmébe ajánlja az országot.
Mindezekről azonban szóljon Ő maga, amit meg is tett egy arra kiválasztott Testvérünkön keresztül. Hallgassátok szavait!
„Köszöntelek, benneteket Gyermekem!
            Amiként mondtam: az Emberiség egy új szövetséget kell szerezzen az Éggel. Valóban meg kell köttetnie amaz Új Szövetségnek…
            De nem Atyánkkal kell, azt megkösse a Föld Gyermeke hanem Velem: Máriával, amiként Én kötöttem Szövetséget egykor a Földdel, majd a Föld Gyermekével; Istvánnal.
Már szóltam arról a szivárvány-ívről amely Szívemet, s a Föld Szívét kötötte össze. Ama szivárvány-ív (energia-híd) szerepe az volt: kellett, hogy Erőt áramoltassak Szívemből Föld-anyátok sebzett - fájó Szívére, amely tán nem is csak az addig esett történések végett kellett szenvedjen, de amely megérezte már előre mindahány sebet és tőrdöfést, amelyet kezetektől kellett, s kell mindmáig elszenvednie azóta is. S ez ekként is lett: sebek sokaságát adtátok, s adjátok most is Föld-anyátoknak, mint hálátlan gyermek, aki szülője, dajkálója és táplálója ellen fordul, hogy hálája és szeretete rózsaszirmai helyett a vadság, a gonoszság ezernyi nyilát szórja Rá…
            Az Én ezer fájdalom tőre által sebzett Szívemet kötötte össze hát ama szivárvány-ív Föld-anyátok épp úgy fájó, mert minden, az akkor még csupán a Holnapok távolában rejtező kínt és szenvedést tudó Szívével, hogy a Megbékélés Erejét áramoltathassam abba: legyen miből merítenie, míg mindazok bekövetkeznek, amiknek hamarosan meg kell lenniük.
            Mert amik elkövetkeznek reátok, azoknak meg kell lenniük; teértetek, és amaz Szellemi Személyért, Aki betöltötte ön-valójával a Földet, hogy Életetek lehessen gömbjén.
           
 Egy Szellem-energiai robbanás előtt áll a Föld! Hogy a Föld, és a Föld Szellemmel bíró lénye minél nagyobb esélyt kaphasson a túl, és továbbélésre, s ezáltal a folytatásra (vagy inkább az újrakezdésre!) már akkor szövetséget kötöttem Föld-anyátokkal, a Föld szívébe árasztva Szíven Szeretetének Erejét. A második Szövetséget István királyotok kötötte meg Vélem, amikor is Nékem ajánlotta fel az Országot. István nem véletlenül cselekedett ekként! Ő már azzal a céllal és feladattal érkezett, hogy még magasabb szintre emeli a Nép egészének szellemi szintjét s az Ország egészében tudatosítsa: Én vagyok az Őrizőjük, Legmagasabb szintű Patrónájuk! E felajánlás volt a második Szövetség, amelyet a Föld ama pontjával kötöttem: de akkor már nem magával a Földdel: a Földet örökéül kapó Nép vezetőjével kellett megköttessék ama Szövetség, s hozzá akként, hogy a Nép vezetője fordult Felém alázatos, gyermeki szívvel.
            A harmadik, tehát az Új Szövetséget most nektek: a Nép kicsinyei kell megkössétek Velem: már nem akként, hogy a Nép vezetői ajánlják fel az Országot, de akként, hogy mindenki maga ajánlja fel… - már nem csak az Országot, és nem a Föld szívét: Önmagát, és a saját szívét, tudatát és lelkét: s Én minden egyes felajánlóval személyes Szövetségre lépek, s reá árasztom az Én Anyai Szeretetemet, s megmutatom őt Szent Fiamnak, hogy Fiam ráismerjen, s tudja azon a bizonyos percen: az Enyéim ők, amint Én az övéké vagyok.
            E felajánlás persze nem csak szóban, és nem külsőségekben: tehát nem látványos körmenetekben kell meglegyen. A felajánlást ki-ki egyénileg kell megtegye, éspedig akként, amiként azt Fiam tanította néktek: vonuljatok be a te “belső szobáitokba”: azaz elmétek és lelketek és Szíveitek legmélyére, s kitakarítván azokat: azokba fogadjatok be Engem, hogy én is már tiszta elméket, lelkeket és szíveket fogadhassak magamhoz, mert csak ekként lehetek biztos abban: Szellemetek Akaratát közvetíti felém imádságotok! E szerződés akkortól fogva kötelez: benneteket is, és Engem is. Én mindenkor megtartottam az Én szavamat, amelyet az Atya trónusa elé tettem. Néktek is meg kell hát tartsátok szavatokat, hogy hasonlatossá lesztek Hozzám gyermeki alázatban, tisztaságban, és csakis Felfelé törő, Égi Vágyakozásban. Mert csak ha az Én Utamra léptek, lehettek egészen az Én Kiválasztottaim, s az Enyéim, s csak ekként lehettek az Atyáé és Szent Fiamé is, Akik EGYEK Énvélem, amiként Én is EGY vagyok Vélük, már az Örökkévalóság kezdetétől, s az Örökkévalóságon át mindenkor. Egyenlőre ennyi, amit mondani kívántam………..”
Belső Vezettetés által összeállította: Cseh András
2017. Földasszony hava. 15. napján.
Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése