2017. szeptember 13., szerda

Teremtővel kötött Szövetségünk megerősítése


Teremtővel kötött Szövetségünk megerősítése

Isten Igazsága a szívetekben van.
Ezt a Törvényt az ember a saját szabad akarata által szegte meg.
Ezáltal a Törvényt önmagában mindenkinek saját magának kell visszaállítania.
Azok a tanok, amelyek ennek az ellenkezőjét hirdetik, valótlanságot állítanak.
A Természet Rendje és Isten Törvénye az evolúció során mindig együtt alkotott. A túlkapások mindig abból származtak, amikor az ember kizsákmányolta a Földet, embertársát megbélyegezte, szolgasorsba hajtotta.
Ti magyarok, évezredek óta egy olyan rendet képviseltek, amelyben az Isteni Igazságok mérnek.
A mérték az arány. Mert nem mindegy, hogy az értékrended milyen irányban fedi a valóságot, az Egy Isteni igazságot.
Számos kinyilatkoztatás hozta nyilvánosságra azt a tényt, amelyben Égi Szüleitek felhívtuk a figyelmeteket arra a tényre, hogy eltolódott az arány.
Az idegen befolyás, számos civilizáció különböző kultúrköreinek átvétele megingatta a magyar hagyományrendszer talpazatát.
Vannak közöttetek olyan emberek és embercsoportok, akik és amelyek még hűen tükrözik azt a hagyományos irányzatot, melyet felmenőitek, őseitek, a régmúltból örökítettek reátok.
Az Ősi Törvények tiszteletre szólítanak.
Ez a tisztelet, a bennetek lévő erő által tudja megnyilvánítani magát.
Tiszteleteteket tehetitek Őseitek előtt, és megköttetik/megköttethetik az Új Szövetség, mely Istennek tetsző értékrenddel bír.
Egy javítani való dolgot találtam benne, és pedig az Új Világ megalakulása és rendje, csakis egy olyan rendszert alkothat, képezhet a Világ rendjében, amely az Új Szövetség megalkotásán belül, arra kéri/kötelezi a benne résztvevőket, hogy az Isteni Szándékot és Akaratot helyezzék előtérbe. Csakis, minden esetben Isteni Útmutatás által léphetnek előre és fektethetik le azt a jogorvoslatot, amely megalkotja, megalapozza az Új Világrend magyar megfelelőjét.
Számos helyen negatív tartalommal értelmezik az Új Világrendet.
Amikor Új Világrendről beszélek, nem a szabadkőművesek jogrendszerével kialakított globális értékendre gondolok, hanem egy olyan kategóriájú globálissá fejlesztett világrendre, amely magába foglalja az Országok egyenkénti csatlakozását egy olyan Unióba, melynek a mostanihoz semmi köze sincs. 
Ez az Unió egy olyan szövetséget képez és foglal magában, amelyben minden egyes tagállamnak rendelkeznie kell azzal a joggal, amely a teljes szabadságot adja népének és a körülötte lévő nemzetek semmilyen befolyást és hatást nem gyakorolnak felette, nem manipulálják, és nem hozzák kiszolgáltatott helyzetbe.
Az Új Szövetség megalapítása, Isten és Ember Szövetsége, mely visszaállítja azt az Ősi Világrendet, amelyet Őseitek egykoron beiktattak.
Ezért kérlek benneteket, kellő tisztelettel forduljatok ez irányba, és mérlegeljétek azokat a lehetőségeket, amely által egy olyan szeretetre épülő társadalom kifejeződése jöhet létre, melyben egyes emberek nem a társadalom alsó rétegeibe kényszerülnek, hanem egy adott helyzeten belül megtartják emberi mivoltukat.
Nagyboldogasszonyi áldásom van ezen a Szövetség létrehozásán!

Áldott Magyar Nemzet!
Térj vissza Őseid hitéhez, ahhoz a szent és sérthetetlen erényhez, amit a régmúltból reátok hagyományoztak Tudóitok.
Az ÉN hitem az ANYA HITE, él és még mindig létezik.
Ennek okán, ha ezt az Egységes rendet elismeritek, Nagyboldogasszony által egy olyan rendkívüli elhívásban lesz részetek, mely helyreállítja azokat a torzulásokat, amelyeket a keresztény egyház reátok erőltetett.
Bizonyos dekrétumok hűen tükrözik azokat a túlkapásokat, melyekhez magyari népemnek semmi köze sincs, sőt az évszázadok inkább megnyomorították a hit által, hogy ne olyan életet éljen, ami a sejtjeiben kódoltan gyökeredzik.
Az ANYA-HITE minden magyar lélekben benne él, kivétel nélkül.
Sejtszinten lett ez belétek kódolva, így mást nem kell tennetek, mint magatokba elmerülve emlékeznetek.
Emlékezzetek: az Ősi Hon dicsősége által egy olyan rend várományosai vagytok, mely vezető szerepet tölt be a körülötte élő népek közt.
Közhelynek tartják sokan, de tudnotok kell, egy nemzetet a hite határoz meg.
Hol álltok Ti ebben?
Miben hisztek?
Ki a Ti Istenetek?
Mily imára nyílik szátok, kit dicsőítetek?
Tudjátok-e, hogy van Nektek egy ősi, egy elfeledett, de minden nép közül egyedül Benneteket oltalmazó Égi Anyátok?
Ősi sorban tudták ki Ő.
Ti tudjátok-e ki Ő?
Ki az az ANYA, aki a hite által mindezidáig fenntartotta a Nemzetet?
Tudjátok-e mily cselekedetekre képes Ő, ha visszatértek és visszaállítjátok azt az egységes rendet, amit Őseitek hagyományoztak reátok?
Nos, kedveseim, a válasz a szívetekben rejlik.
Minden egyes magyar lélek szívében ott a válasz a kérdésre.
A sejtjeitekben kódolva létezem.
Bennetek élek és megsegítelek.
Áldott népem, magyari nemzetem, ébredj!
Ébredj a szóra, a hívó szóra, mely igazságot teremt.
A gazságot eltörli. Egy Új Ország felépítésének lehetőségét adja meg számotokra.
ANYÁTOK HITE belétek lett kódolva.
Hallatsszon a Hangom messzire, és értsétek és halljátok: Ti az ÉN véreim vagytok.
Anyátok soha sem akarta, hogy ily sorsba, szolgasorsba kerüljetek.
Mindenből a van kiút, csak ébredjetek és térjetek vissza az Ősi egységes Hitetekhez, és ennek megerősödése által alkothattok egy olyan Nemzetet, amely példamutatóvá válik a világ számára.
Áldott ébredést magyarok!
Szemetek előtt mindig csak a cél lebegjen!
Többre vagytok hivatottak, mint amit most elhisztek magatokról.
ANYA hitemmel átölellek bennetek, áldást hozok életetekbe!

Belső Hang által lejegyezte. Feketéné Lendvai Katalin

2017. Földasszony hava. 12. napján.


A két Boldogasszony nap közötti Szeren - amellyel a Teremtő és az Ember közötti Szövetség visszaállítását tervezzük elérni - folyamatosan jelen vagyok.
Testem jelenlegi egészségi állapota nem engedi meg, hogy fizikailag közöttetek lehessek, de Lelkem minden erejével végzem a Szerből eredő feladatomat.
Ez idő alatt is közvetítettem Boldogasszony Anyánk üzeneteit.
Most a legutóbbit adom közre, arra kérve Benneteket, ennek szellemében tegyetek fogadalmat Pusztaszeren, Földanyánk havának 17. napján, követve őseink útmutatását, akik 896-ban ugyanitt, a Nemzetet fenyegető veszély idején, Boldogasszony oltalmával kötöttek szerződést a Teremtő és az Ember közötti Szövetség megerősítésére.
Áldás!
Feketéné Lendvai Katalin


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése