2015. december 2., szerda

Wass Albert emlékére


Wass Albert szavai nem mások voltak, mint az igazság papírra vetett súlyos karcolatai, mely máig mély nyomot hagytak az Erdélyi havasok egén !! Onnan üzen mindannyiunknak, főleg nekünk hontalan magyaroknak, kiket a kényszerűség idegen földre vetett és kiknek otthona most nem a fenséges Kárpátok bérce, hanem egy kietlen, szürke "hon", .....mely idegen...mely nem a miénk, nem a mi drága szülőföldünk, nem a mi SZENT RÓNASÁGUNK !!!

HONVÁGY, EMBERSZERETET, HAZASZERETET, HIÁNYÉRZET, VÁGYÓDÁS......
ISTEN, HIT, HAZA ,CSALÁD, NEMZET, MAGYARSÁGTUDAT.....IGAZSÁG, SZABADSÁG, HARC, TISZTESSÉG, BECSÜLET, HŰSÉG, ERKÖLCS,......BÉKESSÉG, ÖSSZEFOGÁS, EGYSÉG !!!

Általában ezek a gondolatok, érzések fogalmazódtak meg minden egyes versében, valamint könyveinek írásakor, a híres erdélyi magyar írónknak; GRÓF CZEGEI WASS ALBERTNEK (1908-1998)... kinek neve aranybetűkkel van vésve (róva) a HŐSÖK HADAK ÚTJÁN, ....kinek írásai, gondolatai máig fennmaradtak az utókor számára, tanulságul szolgálva minden korosztálynak és az egész nemzetnek !!
Olyan gondolatok ezek, melyek ma sem vesztették el időszerűségüket, és amelyek nem hétpecsétes titkokat őriznek, hanem magasabb szintű igazságot hordoznak; - az emberi lélek és értelem abszolút igazságát.....melynek fájó sebei a mai napig nyomot hagynak egy végtelen, tiszta fehér papíron ... Onnan üzenve nekünk magyaroknak ........."És üzenem mindenkinek, testvérnek, rokonnak, idegennek, gonosznak, jónak, hűségesnek és alávalónak, annak, akit a fájás űz, és annak kinek kezéhez vércsöppek tapadnak: vigyázzatok és imádkozzatok! Valahol fenn a magas ég alatt mozdulnak már lassan a csillagok, s a víz szalad, és csak a kő marad, a kő marad..." !!!
Ezek a sorok máig örökérvényűek és legfőképpen megmásíthatatlan Isteni törvények egy olyan nemzet számára, amely sokat szenvedett mások igazságtalanságtól, idegen hadak honfoglalásától......és amely nemzet máig bilincset és rabigát cipel, önhibáján kívül !!!!!!!!!!!

Ezért Wass Albert intelmei arra szolgálnak alapul, hogy kellő tisztelettel óvjuk és vigyázzuk nemzeti értékeinket, hagyományainkat, szellemi-és kulturális örökségünket, hogy amikor itt lesz az ideje, legyen mit méltón átadnunk gyermekeinknek, unokáinknak !! Ennek tudatában,.... MI, A ZÁSZLÓVIVŐK, tegyük istenadta dolgunkat és soha ne engedjük ki kezünkből a láthatatlan lobogót.....!!!

"Mert élek még! Ha törten is,
ha vérben is, ha görcsben is,

még ha utolsó is vagyok,
kit az özönvíz meghagyott,

de harcom végig harcolom
s a lobogót megmarkolom!!"

Írta és bejegyezte : Magyar Etel (Szent Mihály -Földanya havának 10-dik napján)

Historica - Wass Albert emlékére Kard és toll cry hangulatjel heart hangulatjel

Harcolt ha kellett de a szónak élt
Ugyanúgy írt ahogy beszéltek sebei
Amit mondott amit írt
Azon felnőtt csendben egy nemzedék

Egy üldözött ki csak könyvet írt
Leírta a mosolyt és a kínt
Nem tudom kit miért zavar
Egy írni tudó, hontalan magyar

Száműzöttként élte életét
Meghalt de nem hiába élt
Sírjában legalább békét remélt
Amikor örök nyugovóra tért

Sötéttel eggyé olvadt lopakodó árnyak
Ti akik alázat nélkül gyaláztok egy sírt
Nevethettek most még de a pokolban várnak
Nevethettek de készüljetek ti is átélni a kínt

Volt kezében kard és toll
Mindíg szemből sohanem hátulról
Erős alapon mint egy sziklakő
Miből egy nemzet forrása törhet elő

Kényszerből ment másfelé az út
Így tollával vívta a háborút
Fegyelmezett szellemben nevelt
Embert aki soha nem felejt

És ti eljöttetek az éj leple alatt
Barbár kezetek mocsoktól ragadt
Felkelt a nap mind elszaladt
A sír könnyezett de a kő maradt

Sötéttel eggyé olvadt lopakodó árnyak
Ti akik alázat nélkül gyaláztok egy sírt
Nevethettek most még de a pokolban várnak
Nevethettek de készüljetek ti is átélni a kínt

Sötéttel eggyé olvadt lopakodó árnyak
Ti akik alázat nélkül gyaláztok egy sírt
Nevethettek most még de a pokolban várnak
Nevethettek de készüljetek ti is átélni a kínt

S ki mint vetett, azonképpen arat,
Mert elfut a víz, és csak a kő marad,
De a kő marad.

Wass Albert üzenete az ifjúsághoz heart hangulatjel

Wass Albert"Fiatal véreim, határokon innen és túl, idegen föld elhagyatottságában, az otthoni kényszerűségek sivárságában, rabságban, elnyomatásban, ahol csak vagytok: hozzátok szólok. Súlyos idők nyomása nehezedik lelkemre s mondanivalómat hosszú esztendők gondja s tudása érlelte. Ti vagytok a nemzet jövendője. Veletek él vagy pusztul a magyar. Amit ehhez az egyszerű történelmi tényhez hozzáfűzni kívánok, azt fogadjátok szeretettel, mint ahogy szeretettel csordul a szívemből....

Életrevalók vagytok. Életrevalóbbak, mint mi voltunk a ti korotokban. Okosabbak is vagytok, óvatosabbak és mérsékletesebbek. Megértőbbek egymással és idegenajkú embertársaitokkal szemben.
Az élet tanított meg erre. Látókörötök szélesebbre tágult a történelem viharverése folytán. Minden lehetőségetek megvan ahhoz, hogy egy okosabb, emberibb és talán szebb világot építsetek föl magatok köré, mint amilyen a mienk volt.
Adja az Úristen, hogy így legyen. Mindaz azonban azon múlik, hogy megtudjátok-e őrizni és hajlandók vagytok-e vállalni azt a magyar lelki és szellemi örökséget, amit mi vért izzadva átmentettünk valahogy a különböző "izmusok" özönvizén a ti számotokra, hogy ne legyetek lelki koldusok egy özönvíz-utáni új világban.
Ez az örökség a tietek egyedül és senki másé nem lehet ezen a földön. Ha ti eldobjátok magatoktól, örökre elvész. És nem csak önmagatokat fosztjátok meg valamitől, ami pótolhatatlan, de nélküle szegényebb lesz az emberiség is.

Nekünk magyaroknak az Úristen különösen gazdag és színes nemzeti örökséget adott. Az egész világon egyedül ez a mienk. Senki nem veheti el tőlünk, mint ahogy mi sem vehetjük át senkitől azt, ami nem illet meg minket. Hiába beszélünk angolul, franciául, spanyolul, németül, attól még nem leszünk sem angolok, sem franciák, sem spanyolok, sem németek.
Az ő örökségük nem a mienk s ha majmolni próbálnánk őket, könyökkel betörni közéjük, mindössze a magunk egyéniségét, a magunk örökségét veszíthetjük el, az övéket soha sem vehetjük át.
Gyökértelen idegenek leszünk az emberi világban s lelkileg elpusztulunk benne, mint a gyökerét vesztett fa.

Véreim, fiatal magyarok, jól-rosszul, de valahogy átmentettük számotokra azt a nemzeti örökséget, ami Isten rendelése folytán a tietek.

Átmentettük azt földrengésen, világégésen, nemzetpusztító, lélekgyilkoló nemzetköziség mesterséges tanainak szennyes özönvizén keresztül. Ha egyebet nem tudtunk értetek tenni, de ezt megtettük s becsülettel őrködünk fölötte, ameddig élünk. De a többi már a ti dolgotok és a ti felelősségetek.
Egyet ne feledjetek el: amíg magyarok vagytok s az ősi kulturális-örökség erkölcsi alapján álltok, addig Isten által kijelölt helyetek és szerepetek van a világban.
De ha eldobjátok magatoktól ezt az örökséget, ha magyarságotokból kivetkőztök, akkor senkik se lesztek, csupán egy halom szemét, amit ide-oda sodor a szél, míg végül is elmerültök a semmiben.

Én bízom bennetek. Áldjon meg mindannyiótokat az egy igaz Isten, kőszikla-örökségünk magyar Istene !! "

(Forrás: http://domonyi.aries.hu/Wass_Albert.html#.VA_BvsJ_shc)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése