2013. június 4., kedd

Trianonra emlékezve

http://lendvaykati.gportal.hu/portal/lendvaykati/image/gallery/1338736254_07.gif

Trianon emlékére
Gyújts egy szál gyertyát
Gyertyaláng

A múlt fájó emlékét emeljük Fénybe,- Trianon. 
 
Úttalan utakon,
bozótokon és szakadékokon,
árkokon és vízmosásokon
törtetünk láthatatlan cél felé, 

- írta legkedvesebb íróm Wass Albert.

Az út hosszú, s ki tudja mennyi az a rész, melyet már megtettünk belőle.Egy évvel ezelőtti írásomat megismételve, ugyanúgy érzem a szívem mélyén, hogy itt van ideje,- hogy a múlt fájó emlékét végleg emeljük a Fénybe és egy ezáltal MAG-unkat egy magasabb minőségbe helyezzük.
  Az igaz magyar szívében míg magyar lélek dalol, mindig marad a fájdalom Trianon gyászát illetően, de

Nem kell beszélni róla sohasem,
De mindig, mindig gondoljunk reá.
Mert nem lehet feledni, nem, soha,
Amíg magyar lesz és emlékezet,
Jog és igazság, becsület, remény,
Hogy volt nekünk egy országunk e földön,
Melyet magyar erő szerzett vitézül,
S magyar szív és ész tartott meg bizony.
Egy ezer évnek vére, könnye és
Verejtékes munkája adta meg
Szent jussunkat e drága hagyatékhoz.
Juhász Gyula: Trianon (részlet)

 

Ha egy eszmét, egy vállalást be akarunk teljesíteni, nem lehet széthúzás, nem lehet megosztás.
Nem hagyhatjuk, hogy a feladat nagyságát olyan hatásoknak tegyük ki, amelyek megosztottságot szülnek. 
Mindenki a saját maga lényével, megnyilvánulásával, erejével, tesz hozzá a közöshöz, és így egyszer csak az utak összeérnek, s elvezetnek feladatunk beteljesítéséhez. 
Egy évvel ezelőtt írtam ezt az írást,  de a magyarság még mindig a múltat tisztítja és annak a méltóságát állítja helyre, ezzel lehetőséget adva egy Új Jövőt megteremtésére.
Határon túl élő magyar testvéreink mindezt hogy élik, arra pedig legjobb példa az alábbi levélrészlet, amit egy határon túl élő kedves Olvasóm  írt,- ami ugyan fájó emlékeket ébreszt, de mégis e sorok oly kedvesek szívemnek, mert valahol mélyen az ÖSSZETARTOZÁST hirdetik.
A reményt, hogy van közös jövő, és a hitet, mely soha el nem múló szeretetettel táplálja az EGYSÉGET.
 
 
Kirekesztett magyarok, de magyarok
Nagyszelmenc egy ungmegyei falucska, ami arról nevezetes, hogy mint színmagyar lakta települést szeltek ketté 46-ban a mai Szlovákia területén. Így választottak szét családokat évtizedekre egymástól úgy, hogy csak talán egyszer életükben láthatták egymást, ha sikerült a vízumot megkapniuk egy távolabbi járási székhelyen, majd aztán nagyobb kerülővel elindulni egy aránylag hosszú útnak. Majdhogy egy pár méterrel arrébb lakó testvéreit, vagy szüleit látogathassák meg. Egy pár éve már jobb itt a helyzet(közvetlen a faluban megépítették a határátkelőt), de számomra ez a kettézárt falucska még mindig a magyarsággal szembeni, úgymond Trianonhoz hasonló- nagyhatalmi bűnszövetségi politikai megnyilvánulás jelképe, bár kicsiben. Előttem mégis e falu lakosai nagyok.
Itt az egyesítés óhajának jelképe a székely kapu egyik fele Szlovákia területén a másik fele pedig az ukrán oldalon.
A községháza udvarán szintén egy székely kapu jelzi a magyarsághoz való tartozást, sőt rovásírással díszítve.
Kell még ettől nagyobb magyar falu?  Lám, mi a sorsa?
Ti ott Magyarországon róluk se feledkezzetek meg.
Bizonyára az Úr e  falucska sorsának kialakulását is tanúbizonyságként engedte meg a világ szeme előtt, hogy még mire is képesek elvetemedni a világ harácsolói egy magyar falucska lakóival szemben. Ekképp járatják le magukat a világi hatalmasok.
Az idejük már lejárt. Remélem ide is áthat az  Isten Szent keze.
Szelmenc bár nem a szülő falum, de már szívemben szelmenci lettem.
www.remakjanos.net/default.html

 Meggyőződésem, hogy még mindig a bennünk lévő Krisztusi fájdalommintát gyógyítjuk Nemzet szinten.
Úgy gondolom itt az ideje, hogy véglegesen Fénybe emeljük a múlt fájó emlékeit, amit az idő vasfoga lelkünkbe égetett.
Csakis megbocsátás és feloldozás által engedhetjük el a múltunkhoz kapcsolódó fájdalommintát. A megértés és az átértékelés által, új tudatosság születik bennünk. 
Ennek tükrében már elindulhatunk a Fény egy magasabb lépcsőfokára lépve, hogy megteremtsük azt a valóságot,- amelyben szabadon élhetünk, amelyben már nem szabályoznak be minket.
 Amelyben boldogan élhettünk, szabadon gondolhatunk, büszkén vállalhatjuk magyarságunkat, MAG-unkat, azt az Isteni Önvalót, Akik MI MAG-unk VAGYUNK.
Együtt, összefogva teremthetjük meg csak az Új Jövőt, az Új Hazát. Ehhez tennünk kell, ki kell állnunk azért, amit képviselünk, MAG-unkért, egymásért, a Hazáért, a Magyar Nemzet újjászületéséért, feltámadásáért!
Összefogás által vihetjük győzelemre azt az eszmét, ami bennünk él, mert legfőbb vágyunk, hogy újra szabadokká váljunk, és ne más mondja meg nekünk, hogy saját Hazánkban mit is csináljunk.
 
Új Idők szele lengedez, s ébredeztek. Lassan felébredtek abból a kábultságból, amelyben eddig tudatosan tartottak benneteket.
Szárnyaszegett madárként pihentetek, s a múlt fájdalmaiban fetrengtetek. 
Eljött az ideje, hogy a múltat szeretettel átforgassátok MaGatokba, és meglássátok mi az, amit tapasztalásként tarthattok meg.
Kérlek benneteket,- akárhogy is volt a múlt, a fájdalom mintáit újra és újra ne szakítsátok fel!
Szívetekben a gyógyulás útjára lépjetek, alkossatok SZÍV Nemzetet, - mely azt példázza, hogy elől jár a megbocsátásban.
A múlt tapasztalását megőrizve, Szívében megbocsátva, az Új Jövőt teremtve haladjatok előre! 
ht
tp://lendvaykati.gportal.hu/gindex.php?pg=34216736

Szeretném megköszönni Önöknek, hogy figyelmet szenteltek az írásomnak/írásaimnak.
Szívből kívánom, adjon az Isten számunkra egy szebb, élhetőbb, boldogabb jövőt. 

”Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában,
Hiszek egy isteni örök igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában.”


Isten áldja Önöket!
Szeretettel: Feketéné Lendvai Katalin

Veszprém. 2012. június 4.

Wass Albert: Magyar Miatyánk

Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben,
Tarts meg minket szeretetben,
Áldott Szemed ne vegyed le rólunk,
Akkor se, ha méltatlanul szólunk.
Tudjuk, sokszor panaszos az ajkunk,
Kereszt súlya nyomokat hagy rajtunk.
Bűneinket ne ródd fel, óh nékünk,
Rég fizetett érte, magyar népünk.

Szenteltessék meg a Te neved,
A bölcsőinktől a sírunkig Teveled
Igaz magyar hitben megmaradjunk,
Magyar voltunk mellett hitet valljunk,
Ne foghasson rajtunk, mi idegen,
Áruló közöttünk sohase legyen.
Hű gyermekként kövessünk Téged,
És örökké áldjuk Szent Nevedet.

Jöjjön el a Te országod,
Legyen velünk atyai jóságod,
Minden magyar szerte e világban,
Térdre hulljon hálaadó imában!
Add, hogy egymás kezét megtaláljuk,
Kopogtató testvért ki ne zárjuk.
Fülünk úgy figyeljen magyar szóra,
Mintha hozzánk Édesanyánk szólna.

Legyen meg a Te akaratod,
Harangok hirdessék diadalod,
Jóság lakjék magyar szíveinkben,
Örömöd teljék gyermekeinkben.
Add, közülünk egy is el ne vesszen,
Minden útjuk Tehozzád vezessen.
Magyar honban, idegen világban,
Tartsd meg őket örök magyarságban.

Add meg a mindennapi kenyerünket.
Lágy eső öntözze földjeinket,
Éltető Nap arany napsugára
Áldást hozzon a magyar hazára!
Szőlőt roskadjon minden hegyhát,
Virág nyíljék, merre csak szem lát.
Legyen bőség halakban, vadakban,
Gyermekáldás a magyar falvakban.

Bocsásd meg a bűneinket,
Kínzó súlyuk régen gyötör minket,
Szent Orcádat fordítsd felénk végre,
Engeszteljen népünk szenvedése.
Tisza táján nagy hontalanságban,
Fényes Erdélyben és Vajdaságban.
Simogasd meg fájdalmas orcánkat,
Őrizd, védjed magyar hazánkat.

Ne hagyj minket a kísértésben,
Zárj bennünket jóságos Szívedbe,
Adjál nékünk édes békességet,
Barátunknak minden nemzetséget.
Add, hogy minden népek világában
Gyarapodjunk javakban és számban.
Magyarságban legyünk bátrak, hűek,
Bajban sohse legyünk kishitűek.

Tied az ország, a hatalom, a dicsőség,
Mindenható hatalmas istenség,
Kérünk, hallgasd meg esdeklő szavunk,
Lássad, milyen nagy szükségben vagyunk,
Széttépett honunkban népünk zokog,
Megkínzott arcunk könnyektől ragyog.
Hallgasd meg bús, könyörgő imánkat,
Óh, add vissza nagy magyar hazánkat! Ámen.

 
  http://lendvaykati.gportal.hu/portal/lendvaykati/image/gallery/1275592387_41.jpg Bartis Ferenc
És mégis élünk! 


Széttépve és összetörten
Győzelmektől meggyötörten
Már magzatként bajba ölten
Vándor bölcsőtemetőkben -
És mégis élünk

Dobra vernek minden vágyat
Árverezés a vasárnap
Nászunkra is gyászhír támad
Üresek a gyermekágyak -
És mégis élünk

Elavult a dülők lelke
Kórót terem tarló mezsgye
Pusztul a föld egyre-egyre
Hull a szikla tenyerünkbe -
És mégis élünk

Fogaskerék futószalag
Egyik elmegy másik marad
Bölcsőnk, sírunk porrá szakad
Zokognak a kövek szavak -
És mégis élünk

Hogyha sírunk: kiröhögnek,
Hogyha kérünk: fel is kötnek,
Hogyha küzdünk: odalöknek
Történelmi kárörömnek -
És mégis élünk

Magyar, szavad világ értse:
Anyanyelvünk létünk vére;
Anyánk szíve tetemére
Átok zúdult: vége, vége... -
És mégis élünk!Bartis Ferenc Utószó című versét
1956. november 1-jén, halottak napján szavalta el
Kolozsváron a Házsongárdi temetőben
Dsida, Brassai, Kriza sírjánál,
s e verséért a Román Katonai Törvényszék
a költőt hét évi nehéz börtönbüntetésre ítélte...  http://lendvaykati.gportal.hu/portal/lendvaykati/image/gallery/1264349838_09.gif Andróczky Lászlóné Etelka: ADÓSUNK EURÓPA!
Volt egyszer egy ország,
ahol együtt élt a magyar,
a Kárpátok védték,
ha jött a zivatar.

Az idők folyamán
ráéheztek mások,
széjjeldarabolták
Nagymagyarországot.

Ki akarta? - Ma élők
tehetünk mi róla?
Felelős mindezért
a vén Európa!

Széttépték országunk'
és sok millió szívet,
kisebbség nemzetünk
öt országban így lett.

Ki kérdez meg minket:
jó nektek így élni?
Kinek van jogában
szíveinket tépni?

Trianont sínyli
hat ország magyarja,
köztük nem sok akad,
aki így akarja.

Fel is sorolhatom:
a szép Kárpátalja
lakossága magát
ősmagyarnak vallja.

Ott nyílt meg számunkra
a Kárpát-medence,
ontotta a magyart
az áldott Verecke.

Ezeréves múltat
biztosított nekünk,
s mi erre a múltra
mindig büszkék leszünk.

De megjelent Trianon
és sorsokkal játszva,
csodás országunkat
darabokra vágta.

Ekkor szlovák, végül
orosz lett Verecke,
ez a magyarságnak
mindenkorra lecke.

De mindegy ki hogy számol,
összead vagy szoroz,
ha magyar a magyar,
nem lesz abból orosz!

És így van ma Bánát,
Baranya és Bácska
hetven év óta lenn
Jugoszláviába'.

Ezért román Erdély,
szlovák a Felvidék,
Nagymagyarországot
ekképpen tépték szét.

És Szlovákiában még
elvárnák e néptől:
váljon meg örökre
a múlt emlékétől.

A szlovák a magyartól
- fájdalom - irígyli,
ha Felvidéket mond
őt még az is sérti.

Az erdélyieknek sem
fényes a sorsa,
értük is felelős
marad, - Európa!

Ők azok, kiket a sors
kevésbé kényeztet,
de annál gazdagabbak:
szeretnek, éreznek.

Ott vasvillákkal, bottal
erőltetnék rájuk,
hogy a magyarokból
legyenek románok.

Ebből kifolyólag
békétlenség zajlik,
de az igaz magyar,
nincs amiért hajlik!

Így nem csak minket sújt
a trianoni átok,
kik bennünket tipornak,
azokra is szállott.

Számukra sem hozhat
eszményi boldogságot,
míg más, üldözöttként
éli a világot.

Ausztriában sem
mindenkinek mindegy,
ha jól megy is sora
mégsem cserél szívet.

Van, ki nem feledi
honnan jön, hova tart,
nem hagyja kiölni
magából a magyart!

Nézem így sorjába'
mi maradt még hátra?
Sok-sok széjjelűzött
magyar a világba.

Fontosnak tartom, hogy
még Bácskáról meséljek,
mert születésemtől
e vidéken élek.

Ennek a porában
játszottam mint gyerek,
ez oltotta belém, hogy
mindig magyar legyek!

Ez tanított arra,
hogy ami nekünk sóhaj,
más nemzeteknek
az ne legyen óhaj.

Erről a síkságról
látni a végtelent,
ez tár fel számunkra
múltat, jövőt, jelent.

Itt van a Kárpátok lánca
a szívben bent;
ej, ha érezhetnék:
nekünk ez mit jelent...

A magyar nem kér mást,
nem a régi földet,
egy, amit nem ad fel,
hogy értsék végre őket!

Lássa be a világ
a békétlenség okát:
e nép azért harcol,
ne vegyék el jogát!

Ne legyen a magyar
mások keze-lába,
ne, ne alattvaló
a saját hazájába'.

Beszélhesse nyelvét
úgy, ahogy tanulta,
hisz' ő tekinthet vissza
a leggazdagabb múltra.

Sokaknak nem tetszik,
ha mi ezt kimondjuk,
de - ÉL AZ IGAZSÁG -
akárhogy titkoljuk.

Együvé tartozunk,
de büntetnek azóta...
e hét évtizedért
a vádlott Európa!


http://lendvaykati.gportal.hu/portal/lendvaykati/image/gallery/1275592462_05.jpg

Kárpáti Piroska: Üzenet Erdélyből

Kárpáti Piroska (tanítónő; a románok e verséért 1920-ban felakasztották)

Üzent az Olt, Maros, Szamos,
Minden hullámuk vértől zavaros,
Halljátok, ott túl a Tiszán,
Mit zúg a szél a Hargitán?
Mit visszhangoznak a Csíki hegyek,
Erdély hegyein sűrű fellegek?

Ez itt magyar föld és az is marad,
Tiporják bár most idegen hadak,
Csaba mondája új erőre kél,
Segít a vihar és segít a szél,
Segít a tűz, a víz, a csillagok,
S mi nem leszünk mások, csak magyarok!

Ha szól a kürt, egy szálig felkelünk!
Halott vitézek lelke jár velünk.
Előttünk száll az ős Turul-madár,
Nem is lesz gát, és nem lesz akadály!
Ember lakol, ki ellenünk szegül,
A székely állja, rendületlenül!

Üzenik a gyergyói havasok:
Megvannak még a régi fokosok!
Elő velük, jertek, segítsetek!
Székely anya küld egy üzenetet:
Hollók, keselyűk tépik a szívünket,
Rablóhordák szívják a vérünket!

Ha nem harcoltok vélünk, elveszünk!
E végső harcban: egyedül leszünk!
És a honszerző hősök hantja vár,
Ha odavész az ősmagyar határ!
És ha rablóknak kedvez a világ,
Mutassunk akkor egy új, nagy csodát!

Megmozdulnak mind a Csíki hegyek,
Székelyföld nem terem több kenyeret,
Elhervad minden illatos virág,
Mérget terem minden gyümölcsfaág.
Vizek háta nem ringat csónakot,
Székely anya nem szül több magzatot!

Vadon, puszta lesz az egész vidék,
S végezetül, ha ez sem lesz elég,
A föld megindul, a mennybolt leszakad,
De Erdély földje csak magyar marad!

http://lendvaykati.gportal.hu/portal/lendvaykati/image/gallery/1275632745_25.gif

Ima a Hazáért

Én Uram, Istenem, vigyázz reánk!
Ne hagyjad elveszni a hazát!
Sírva kér két szemünk,
Irgalmazz minekünk!
Emeld fel magadhoz Nemzetünk!

Szeretet fénye ég bennünk.
Míg élünk hiszünk és remélünk!
Vigyázz ránk, nyújtsd kezed,
Oltalmazd népedet,
Az ősi Magyar Nemzetet!

Szűzanyánk szeplőtlen Mária,
Hozzád száll sok magyar sóhaja,
Kérd értünk fiadat,
Megváltó Urunkat,
Védje, s őrizze Országunkat!

Míg igaz magyar él a földön,
Nem hagyjuk, hogy a rossz legyőzzön!
Bármi volt, bármi lesz,
A magyar, magyar lesz,
Így éled újjá a Nemzet.
( Ismeretlen Szerző; Forrás az MVSZ "Hogyan történhetett?!" című CD-jéről )
http://lendvaykati.gportal.hu/portal/lendvaykati/image/gallery/1275630070_12.jpg


ISTENEM OTT FENT
A MAGAS ÉGBEN…

Ima Magyarországért

Istenem ott fent a magas Égben,
Trónusodon ülsz nagy fényességben.
Szánj meg minket, a mi kis Hazánkat,
Fordítsd újra felénk az orcádat.
Szeretetet- Békességet kérünk,
Erre vágyik a mi magyar népünk.

Istenem ott fent a magas Égben,
Lakozol ott fénylő dicsőségben.
Szent Fiaddal Adjál Reményt nékünk,
Térdre hullva, imádkozva kérünk.
Csüggedőknek Hitet adjál újra,
Ne gondoljon soha háborúkra.

Istenem ott fent a magas Égben,
Higgyél újra e kis magyar népben.
A Hit mellett újítsd meg erőnket,
Tisztítsad meg Bűntől a lelkünket.
Dobbanjon meg szívünk együtt újra,
Kézen fogva Hozzád imádkozva.

Istenem ott fent a magas Égben,
Mondd meg Uram leszünk üdvösségben?
Bocsánatod elnyerjük a Bűnben,
Marad - e még Hitünk a jövőben?
Esedezve Uram arra kérünk,
Ne hagyd cserben kicsiny magyar népünk.

  Ifj. Nagy Bálint (Valentinus) Trianon rejtelmei, VELÜNK ÉLŐ TRIANON

Világ-panoráma - Trianon rejtelmei. ( 2011 03.11. ) 1.rész
http://www.youtube.com/watch?v=-bFOoSrEk_4&feature=related

Világ-panoráma - Trianon rejtelmei. 
( 2011 03.11. ) 2.rész
http://www.youtube.com/watch?v=i08AZtB_ZI8&feature=relmfu

Világ panoráma-Trianon rejtelmei 3.rész
http://www.youtube.com/watch?v=ZgBO-NcX5HY&feature=related

------------------------------

    
VELÜNK ÉLŐ TRIANON - 01 : MEGIDÉZETT MÚLT
http://www.youtube.com/watch?v=bkdpwmbHbh0&feature=related

VELÜNK ÉLŐ TRIANON - 02 : MEGIDÉZETT MÚLT
http://www.youtube.com/watch?v=uo_9xsmeKnk&feature=relmfu

VELÜNK ÉLŐ TRIANON - 03 : MEGIDÉZETT MÚLT
http://www.youtube.com/watch?v=OEMmRlVNhzs&feature=relmfu

VELÜNK ÉLŐ TRIANON - 04 : MEGIDÉZETT MÚLT
http://www.youtube.com/watch?v=u6tp-MBSY1M&feature=relmfu

VELÜNK ÉLŐ TRIANON - 05 : MEGIDÉZETT MÚLT
http://www.youtube.com/watch?v=JGj5kNOMAPo&feature=relmfu

VELÜNK ÉLŐ TRIANON - 06 : MEGIDÉZETT MÚLT
http://www.youtube.com/watch?v=RKSDfME1Cog&feature=relmfu

VELÜNK ÉLŐ TRIANON - 07 : MEGIDÉZETT MÚLT

http://www.youtube.com/watch?v=hF5RLMvubsI&feature=relmfu

VELÜNK ÉLŐ TRIANON - 08 : MEGIDÉZETT MÚLT
http://www.youtube.com/watch?v=PdtfHKXgGIM&feature=relmfu

VELÜNK ÉLŐ TRIANON - 09 : MEGIDÉZETT MÚLT
http://www.youtube.com/watch?v=8KBK9507wJI&feature=relmfu

VELÜNK ÉLŐ TRIANON - 10 : MEGIDÉZETT MÚLT
http://www.youtube.com/watch?v=VmdTOj2-Sj8&feature=relmfu


VELÜNK ÉLŐ TRIANON - 11 : MEGIDÉZETT MÚLT

http://www.youtube.com/watch?v=aZrP4fRg5Zk&feature=relmfu

VELÜNK ÉLŐ TRIANON - 12 : MEGIDÉZETT MÚLT
http://www.youtube.com/watch?v=9xCl2bEwXVY&feature=relmfu

VELÜNK ÉLŐ TRIANON - 13 : MEGIDÉZETT MÚLT
http://www.youtube.com/watch?v=MmXHop9p_t4&feature=relmfu

VELÜNK ÉLŐ TRIANON - 14 : MEGIDÉZETT MÚLT

http://www.youtube.com/watch?v=mdF2pWZ5BTY&feature=relmfu
Az első világháborút lezáró ún. versailles-washingtoni békerendszer részeként íratták alá a magyar delegációval a békeszerződést a Kis-Trianonnak nevezett palotában 1920. június 4-én. Ezzel a békediktátummal nemcsak az Osztrák-Magyar Monarchia tűnt el a térképről, hanem a 14 részből, 364 cikkből és több függelékből álló trianoni békeszerződés alapján Magyarország (Horvátország nélküli) területét 293 ezer négyzetkilométerről 93 ezerre, lakosságát 18,2 millióról 7,6 millióra csökkentették. Ezzel a magyar állam elvesztette területének mintegy kétharmadát, iparának 38, nemzeti jövedelmének 67 százalékát. Mintegy 3,2 millió magyar, a magyarság egyharmada az új határokon túlra került, felük összefüggő tömbben a határ mentén.

http://lendvaykati.gportal.hu/portal/lendvaykati/image/gallery/1338796180_49.jpg


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése