2016. január 2., szombat

Napatyánk Fénye, Hold Anyánk éke legyen veletek minden nap!

Kedveseim!

Ezt az üzenetet azoknak írom, akikkel már együtt fohászkodtunk nemzetünkért, országunkért, gyermekáldásért őseink szerezte szertartáson.
Tudnotok kell, hogy ezek nem hiábavaló, népi játékok, hanem működő kapcsolat elődeinkkel és Égi Családunkkal.

Természetesen  a kapcsolatunk folyamatos az Égi Világgal, hiszen ők adták le azt a tudást, módszert, ahogyan a szertatásunkat tartjuk. Ők mondták meg révületben lévő magyar emberen keresztül, mi a teendő, mi az ami működik, hogyan kell az energiákat megmozgatni, hogyan és kitől kell kérni az Égi segítséget különféle bajainkból való megsegítésre.

Az utóbbi idők szertartásain hatalmas energiák érkeztek az áldáskérésem alatt. Az őszi napéjegyenlőségi szeren akkora fényoszlop érkezett, ami a Föld összes vizét megtáplálta. Ezt videó felvételen lehet is látni.

Az utolsó szerünkön, a Sólyomünnepen ismét éreztem ezt a nagy erőt, szinte megbillentem. Mivel nem láttam a jelenséget, ezért megkértem az egyik látót, nézze már meg, mi ez, mi ennek az üzenete.


A látó fiú megnézte.  Ez az üzenet:
"Minden szertartásod elő van készítve, és ugyanúgy  ünnepség fent, mint lent. Ünneplőbe vannak öltözve.  Sünd ( ő egy jóságos pártus tanítószellem, a könyveimhez ő mond útrabocsátó szöveget)  biztosan ott van. Trón  szerű valamin ül, díszesen felöltözve.Amire kéred, arra jön áldás. Energia és áldás jó bőséggel.
Minden energia egy áldás, ami szétterjed oda, ahova kéred, földön és égen egyformán, és aki kéri, arra is.
Minden egyes szertartás egyben beavatás neked is, kapsz egy részt az egészből. "

Látni kell, nem vagyunk egyedül, Égi Szüleinkkel és Testvéreinkkel folyamatos a kapcsolat, hiszen minden szertartáson meghívjuk őket. Jósággal, szeretettel vesznek körül bennünket. Sugallataikkal személyenként is segítséget kapunk a mindennapi dolgainkhoz.

Tudnotok kell, hogy a mi őshitünkben nincs világvége és apokalipszis, hiszen jóságos Égi Atyánk nem azért teremtette, szépséges Égi Anyán meg nem azért nemesítette ezt a földi világot, hogy gyermekeivel együtt elpusztítsa.

A mi jelképeinket nem lehet meggyalázni, leönteni, hiszen nem kell templomokban, palotákban lennünk, hogy láthassuk azokat. Elég, ha kimegyünk a természet megszentelt helyére, és égen-földön láthatjuk azokat. A jelképek mindig azt az energiát hozzák le, amit ábrázolnak. A jelképeken keresztül tudnak segíteni Égi Szüleink. Sajnos egyre kevésbé ismerjük ezeket a szent ábrázolásokat, és ezáltal el is zárjuk magunkat az áldástól.

A mi szent szövegeinket nem lehet meghamisítani, mert az a Magyarok Istenének a tudása, és a magyar  ember ezt érzi

Mellékelek Nektek a titkos tanításokból egy részletet. Ebből megérthetitek, őseink miért a Napot tekintik Teremtő Istennek. Nyílván nem a Nap, mint fizikai égitest hordozza a teremtés lényegét!
Ugyanúgy, ahogyan azt is tudjuk, hogy a sólymok röptetése és a tüzes celőkék sem emelik a Nap pályáját a fizikai síkon, ám energetikailag  mozdulnak az erők, és a magyarság tényleg tevékenyen vesz részt a világban a fény növelésében.

A magyar elme, a magyar szellem viszi előre a földi tudást, HA TUDUNK RÓLA, HA NEM. !

Amíg a zsidó-keresztény templomok zsúfolásig teltek, és ott a héberek vérengző, bosszúálló istenéhez fohászkodnak nemzettestvéreink, addig nehéz dolgunk van, mert ők azt az "áldást" kérik és kapják, vagyis a bűntudatot, a félelmet, a homályt. Aki idegen népek istenéhez fohászkodik, az annak a népnek a rabszolgája lesz!

A mi feladatunk az, hogy minden nap kérjünk áldást Napatyánktól arra a napra, és az összes többi napunkra, és kérjük, segítsen, hogy a fényében, gyermekeként élhessünk, és ezt a fényt szórhassuk másokra is. Hiszen a Nap fiai, a Tűz gyermekei vagyunk, ehhez méltón kell élnünk!

Napatyánk Fénye, Hold Anyánk éke legyen veletek minden nap! Éljétek meg a szkíta és magyar elődeink erkölcsét, és lássatok tisztán a dolgaitokban. Ha  a magyar szeretet útját követitek, teljesebb lesz az életetek. 
Üdvözlettel Kovács Kálmánné Nóri
Életem Virága (selyem mandala)
AZ ÉLETERŐ (VITALITÁS)


A Napból számtalan erő jut el a Földre, de az elvont tudományok csak három fajtát ismernek.

1.)    elektromosság (fohat)
2.)    életerő (vitalitás, prána)
3.)    kígyó tűz (kundalíni)

Az elektromosság gyakorlatilag magában foglalja az általunk ismert fizikai erőket, amelyek mindegyike átalakítható egy másikba, mint például az elektromosság, a mágnesesség, a fény, a hő, a hang, a kémiai egyesülési képesség (affinitás), a mozgás és így tovább.
Az életerő (vitalitás) olyan életerő, amelyek létezését a tudósok hivatalosan még nem ismerték el. (Szabad szemmel látható, tiszta égbolton, fényes napsütésben, a Napnak háttal. Nóri)
A kígyótűz olyan erő, amelyet nagyon kevesen ismertek fel.
Ez a három erő egymástól teljesen eltér, és ezen a szinten (evilági) egyiket sem lehet a másikká átalakítani. Továbbá ez a három erő kapcsolatban van a három Nagy Kiáramlással. A kiáramlások a Napistenség meghatározott tevékenységei úgy is tűnhet, hogy az elektromosság (fohat) az életerő (vitalitás) és a kígyótűz (kundalíni) inkább a Napistenség életének és tulajdonságainak megnyilvánuló eredményei, bármilyen látható tevékenység nélkül.
Az életerő (vitalitás) tekinthető a Legfőbb Én, az Egy energiának a kifejezésére is. Mivel minden egyes sík életéről úgy beszélhetünk, mint az adott sík életerejéről, ezért ez a vitalitás a minden teremtményben lévő élet-lehelet.
A vitalitás az egységbe rendező energia, amely a fizikai molekulákat, sejteket összhangba hozza és meghatározott szervezetként együtt tartja azokat.
Ez az a szervezetben lévő élet-lehelet, az egyetemes Élet-lelehetnek az a része, amelyet az adott szervezet az „életnek” nevezett testi tartalma alatt magának kisajátított. Ha ez az életerő nem volna jelen, akkor egyetlen fizikai test sem lehetne teljesen egész, ami egy lényként működik. Az életerő köti össze és egyesíti ezeket teljes egésszé oly módon, hogy az „életháló” ágain és csomóin tevékenykedik. A buddhikus anyag egyetlen fonalából alkotott csillogó, aranyszínű, elképzelhetetlen finomságú és pompás szépségű szövedéken, amelynek szemein belül a durvább atomok egymással összeépülnek.
Az életerőt minden élő szervezet magába szívja, és létezésükhöz szükség van ennek megfelelő pótlására. Tehát nem az élet hozza létre, hanem az élő által a növény, stb. az életerő terméke.
Az életerő idegrendszerben túlságosan nagy mértékű felhalmozása betegséget és halált okozhat, éppen úgy a túl kevés mennyiség is kimerüléshez és végül a halálhoz vezet.
A fizikai síkon az életerő épít fel minden ásványt és a protoplazmában végbemenő kémiai és fiziológiai változások szabályozó közege, amelyek a növényi, állati és emberi testek különböző szöveteinek elkülönüléséhez és kialakulásához vezetnek. Jelenlétét az ingerekre való válaszolás képességével mutatják ki.
A vitalitás megnyilvánulásával a néma szellem beszélőként jelenik meg.
Az asztrálisnak a fizikai életerővel való elegyítése ideganyagot hoz létre, ami alapjában véve a sejt, és amely az öröm és fájdalom érzésének képességét adja. A sejtek, mint a gondolat eredménye, rostokká fejlődnek, az életerő pedig, amely fizikai, asztrális és mentális vitalitásból áll, e rostok mentén lüktet.
A Titkos Tanítás beszél az okkult tudomány egyik „alaptételéről”, amely szerint a Nap az életerő tárháza, és hogy a Napból indulnak ki azok az életáramlatok, amelyek átrezegnek mind a téren, mind a földön lévő minden élő szervezetén.
A nasmyth – fűzfa levelei a nap-életenergia tartályai, a valódi Nap a látható Nap mögé elrejtve termeli azt az életfolyadékot, amely egy tízéves ciklusban kering mindenhol a rendszerünkben.
Magukat az idegközpontokat természetesen a „táplálék-burok” vagy sűrű test látja el, azonban az életerő az az irányító energia, amely az idegközpontokon keresztül működik, amely a táplálék-burkot engedelmessé teszi, és átalakítja annak a célnak megfelelően, amelyet a magasabb értelemben székelő Én megkíván.
Fontos megjegyeznünk, hogy bár az idegek a fizikai testben vannak, nem maga a fizikai test az, mint olyan, ami az érzés képességével rendelkezik. Mint egy burok, a fizikai test nem érez, az csak a benyomások felvevője. A külső test fogja fel a behatást, azonban a saját sejtjeiben nincsen meg az öröm vagy fájdalom érzésének képessége, kivéve egy nagyon bizonytalan, tompa és „nehézkes” módot, ami az olyan határozatlan, szétszórt érzéseket okozza, amilyen például az általános fáradtság.
A fizikai hatásokat befelé az életerő közvetíti, és ezek hevesek, élesek, metszők és határozottak, teljesen különböznek a sejtekből magukból származó nehézkes, szétszórt érzésektől. Így minden esetben az életerő az, ami a fizikai szerveknek az érzés-tevékenységet adja, és ami a külső rezgéseket átadja azoknak az érzés-központoknak, amelyek a kâmában, abban a burokban székelnek, amely a legközelebb áll az életerő burkához. Az éterikus testmás segítségével történik az, hogy az életerő végigfut a test idegei mentén, így teszi lehetővé a számukra, hogy ne csak a külső behatások, hanem a belülről származó hajtóerő hordozójaként is működjenek.
A vitalitás életáramlatoknak az ásványok, növények és állatok éterikus testmásában végbemenő tevékenysége az, amely lappangó állapotából felébreszti azt az asztrális anyagot, amelyet atomi és molekuláris összetevőik szerkezete tartalmaz. Így egy „rezgést” hoz létre, amely lehetővé teszi, hogy a forma monádja behatoljon azokba az asztrális anyagokba, amit a természetszellemek lazán kialakított tömeggé, a leendő asztrális testté építettek fel.
Az életerő teljesen különálló és eltérő a fénytől, hőtől, stb, mégis a fizikai síkon való megnyilvánulása függ a napfénytől, mert amikor bőséges a napfény, az életerő is bőségesen van jelen, és amikor nincs napfény, az életerőből is kevesebb van.
Az életerő a Napból áramlik ki és belép a végső fizikai atomba, amelyek a Föld atmoszférájában megszámlálhatatlan mennyiségben lebegnek. Ez a belépés azonban nem kívülről történik, hanem egy magasabb dimenzióból, a negyedikből lép be. Két erő van, amelyek belülről lépnek be az atomba. A Logosz Akaratereje, amely összetartja az atomot a megfelelő alakjában, és az életerő. Fontos megjegyeznünk, hogy az életerő a Napistenség Második Megnyilvánulásából, míg az akaraterő a Harmadik Megnyilvánulásából áramlik ki.
A Napból kisugárzott életerő behatol néhány, az atmoszférában lévő atomba és ezek lesznek az életerő gömböcskék. Ezeket a gömböcskéket a ragyogásuk és a rendkívüli mozgásuk miatt szinte mindenki megláthatja. Hatalmas mennyiségben ide-oda cikáznak, különösen a napfényes napokon.
Ragyogó napsütésben az életerő állandóan feltör és a gömböcskék hihetetlen mennyiségben képződnek.
Természetesen a fizikai elelementál feladata az, hogy megvédje a testet, és asszimilálja az életerőt azért, hogy a fizikai test visszanyerje erejét. Amíg a fizikai test ébren van, az idegek és izmok feszült állapotban vannak, készen az azonnali cselekvésre. Amikor a fizikai test alszik, a fizikai elementál elernyeszti az idegeket és az izmokat, és elsősorban azzal foglalkozik, hogy az életerőt beépítse. Ez a magyarázata az alvás felfrissítő erejének, még ha csak egy rövid szundításról van is szó.
Az elementál a leghatékonyabban az éjszaka első részében működik, amikor az életerőből bőséges készlet áll rendelkezésre. A nappali időszakban a gömböcskék mennyisége a kora reggeli órákban, a napkelte előtt áll a legalacsonyabb szinten, és ez az egyik oka annak, hogy olyan sokan halnak meg ezekben az órákban. Innen ered az a mondás is, hogy egy óra alvás éjfél előtt többet ér, mint kettő éjfél után. Természetesen hasonlóképpen az életerő készlet kisebb télen, mint nyáron.
Továbbá, mivel az életerő nemcsak a fizikai, hanem mindegyik síkon kiárad, az érzelem, az értelem és a spiritualitás a legmagasabb szintet tiszta égbolt alatt és a napfény felbecsülhetetlen segítsége mellett éri el. Ennélfogva a helyes érzés és a tiszta gondolat visszahatnak a fizikai testre, segítenek neki az életerő beépítésében, és így fenntartják kicsattanó egészségét.
Az életerő ad életet az éterikus testmásnak és ezen keresztül a sűrűtestnek. A test egyes részeinek egészségi fokát nagymértékben a szétosztott életerő határozza meg.
Az életerő a harmadik csakrába lép be, ahonnan a megfelelő „csakra küllők” megragadják és továbbítják.
Egy jó egészségű emberben sokkal több életerő részecske van, mint amennyire szüksége van. Az ilyen ember az egészség és az erő forrása és öntudatlanul is életerőt áraszt másokra. Ezért kedvelnek az emberek mellettük lenni.
Másrészről az olyan ember, aki valamilyen okból képes arra, hogy önmaga számára elegendő mennyiségű életerőt gyűjtsön össze, gyakran és ugyancsak öntudatlanul úgy működik, mint a szivacs, fizikai elementálja életerőt von ki bármely érzékeny emberből, aki történetesen a közelében van. Teszi ezt saját ideiglenes hasznára, gyakran azonban az áldozatának komoly kárára. Leggyakrabban ez a jelenség az okozója annak a kimerültségnek és bágyadtságnak, ami azután lepi meg az embert, ha olyan valaki közelében volt, aki maga nem eléggé életerős, viszont rendelkezik ezzel a szerencsétlen vámpírszerű képességgel, hogy kiszívja mások életerejét (energia vámpírok).
A növényvilág szintén szív magába életerőt, azonban a legtöbb esetben csak keveset használ fel abból. Sok fa, különösen a fenyő és az eukaliptusz a gömböcskékből majdnem pontosan ugyanazokat az összetevőket vonják ki, mint amit az ember éterikus testének finomabb része, és kilökik magukból mindazt a felesleges, rózsaszínű életerővel feltöltött atomot, amelyre önmaguknak nincsen szükségük. Ez az oka annak, hogy az ilyen fák közelsége rendkívül jó hatással van azokra az emberekre, akik idegileg kimerültek.
Az ezekből a testből kilökött részecskékből álló egészség-aura azt a hasznos célt szolgálja, hogy megvédje az embert a betegséget okozó baktériumok betörésétől. Amikor az ember egészséges, a részecskék a pórusokon keresztül a test felületére merőlegesen, egyenes vonalak mentén lökődnek ki, és az egészség aura mintegy barázdált hatást kelt. Mindaddig, amíg a vonalak erősek és egyenesek maradnak, a test szinte teljesen védettnek tűnik a rossz fizikai befolyásokkal szemben, mint amilyenek a betegséget okozó baktériumok, mert ezeket valósággal visszaveri, és magával sodorja az életerő kiáramlása. Amikor azonban gyengeség, teljes kimerültség, sebesülés, szellemi levertség vagy túlságosan rendszertelen élet következtében szokatlanul nagymennyiségű életerőre van szükség, hogy a veszteség vagy a sérülés helyreálljon a testben, és ennek következtében jelentősen csökken a kisugárzott mennyiség, akkor az egészség-aura vonalai lekonyulnak, szabálytalanokká és zavarosakká válnak, a védelmi rendszer meggyengül, és ez után a halálos baktériumok behatolása aránylag könnyű.
(A.E. Powell: Az éterikus test c. könyve alapján)

Összegzés:

A teremtő szellemiség jelenlétének egyik bizonyítéka a fény polarizáltsága, azaz irányítottsága.
A DNS az információt ebből az irányított fényből veszi, és ennek a fénynek a segítségével továbbítja a többi sejt DNS-einek a fénytest segítségével. A fénytest úgy működik, mint egy információs-energiasztráda.
Az irányított, polarizált fényenergia tehát egy teremtő akarat – szellemiség jelenlétét bizonyítja.

(Tarpai B. László: Tiamat c. könyve alapján)Szeretetfa (selyemkép)
http://lendvaykati.blogspot.hu/2014/01/szeretetfa.html
A magyar szeretetről

Életünk központi hiánya a szeretet. Nem vagyunk képesek szeretni magunkat, másokat, az életet, de még a felénk áramló kedves érzések befogadására is alkalmatlanok vagyunk.
Minden érzés mögött sunyi számítást, érdekeket sejtünk, ahelyett, hogy bizalommal fogadnánk a velük azonos testvéri érzéseket.
Nos, lássuk, mi is a szeretet?
A keresztények nagyon büszkék a Pál apostol által megfogalmazott szeretet fogalmára, bár Pál inkább azt mondja el, mi nem a szeretet. „ A szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem gőgösködik. Nem tapintatlan, nem keresi a magáét. Haragra nem gerjed, a rosszat föl nem rója. Nem örül a gonoszságnak.
Nyilván ebből még nem derül ki, mi a szeretet.
 Nálunk, magyaroknál is, mint minden népnél a bölcsességek megfogalmazódnak, hogy az tovább adassék nemzedékről nemzedékre. A helyes magatartási formák, a segítő gondolatok, az erkölcsi elvárások, amelyek egy népre jellemzőek. Lehet, hogy külsőségükben az évszázadok alatt változnak ezek az örök érvényű dolgok, ám a belső lényegük, a helyes alapminták időtlenek.
A magyaroknál a szerető kapcsolat azt jelenti: szeretlek téged és segítem a kiteljesedésedet az életed minden területén. Vagyis ott vagyok melletted, nem tüntetőleg, nem tolakodólag, de elérhető módon.
Támogatlak az utadon, az életed dolgaiban, terveid, vágyaid megvalósításában, kéréseidet teljesítem.
Elfogadlak olyannak, amilyen vagy, hiszen nem tudhatom, sorsod beteljesítéséhez miért arra a tulajdonságodra van szükséged.
A szívemmel és a lelkemmel látlak, mert a tükröm vagy, s a benned látott hibák az én kivetüléseim, amiből tanulhatok. A kimondott szó lehet hazug, de amit a lelkeddel meglátsz bennem, az az igaz, és az áramlik feléd.
 Nem teszek neked nagy ígéreteket, de a fontos dolgaidban ok és kérés nélkül segítek. Nem ítélkezek a tetteiden, mert nincs jó és rossz. A rossznak ítélt cselekvéseidből segítek kiemelkedni, hogy lelked ne szenvedjen a saját fájdalmától.
 Egyszerűen veled vagyok, nem csak testben, de a lélek kapcsolódásával is. Elvtelenül nem babusgatlak, hiú ábrándokat nem gerjesztek benned. Ha kell, feladatot állítok néked, hogy ha megoldottad, legyen örömöd az eredményben, a sikeredben.
Megvédelek a külső veszélyektől, s, ha szükséges, önmagadtól is, bár sorsod fordulóit és buktatóit tiszteletben tartom, mert a tanulás néked is fontos.
Ragyog a szemem, sugárzik a lelkem, ha rád tekintek. Derü és nyugalom árad, ha megmosolyogtatlak.
A szeretetnek ez fajta megnyilvánulása nem csak személy és személy között jöhet létre. Ez a fajta szeretet volt igaz Árpád vezérre is, akit  népe, nemzete iránt érzett szeretete vitt  a hatalmas európai túlerő ellen szembeszállni Zalavárnál ( Hainburg ) és Pozsonynál a harcmezőre , és vállalni a halált fiaival együtt.
Nem volt ez másképp Hunyadi János esetében, Aba Samu királyunk életében, vagy Szent László érzelmeiben sem.  A magyar szeretet  élő és   kötelez!  
Bár minden magyarban égne ez az érzés!

  
Debrecen, 2015. Áldás havának 23. napján

                                                                                                          TündérNóri


A magyar ember

-          szépen, szabatosan beszél magyarul. Nem használ idegen szavakat, „szlenget”, oktalan rövidítéseket, kifacsart, torzított szavakat, kifejezéseket mert  magyar nyelven nem lehet hazudni.
Egyben élesíti az elmét, és bővíti a tudatot.

gyermekeinek ősi magyar nevet ad, és nem késő még felnőtt fejjel sem egy varázslatos magyar nevet felvenni.
Több mint 3.500 csodálatos nevünk őrződött meg , amelyek fényes életutat,életfeladatot jelöl ki a viselője számára. Neveinkben hatalmas teremtő erő húzódik meg, ezért zárták el tőlünk.

magyar népdalokat énekel. 200.000 lejegyzett népdalunk van, amelyekkel minden érzést, gondolatot, közölnivalót el tud mondani. Aki pedig énekel, az nem tud félni. mert az elméje a dal mellett nem enged be más, ártó gondolatokat.
Az éneklés egy gerjesztett rezgés, amely az emberi testen áthaladva megtisztítja azt, és áldott erőkkel tölti fel.

öltözékében visszahozza őseink viseletét. Amúgy is divat most világszerte a magyar hímzés, ruháinkra pedig rávarrható a zsinórozás korszerű formában. A zsinórmintáknak megvan a sajátos erőrendszere, és egyben védelmet is nyújt a rossz szemek és gonosz gondolatok ellen.

fehérben gyászol, mert tudja, hogy nincs halál, a lélek csak egy új világba költözik, a Csillagösvényre, ahol megtisztulva készülhet az új testetöltésére.
A fekete gyász a lelket visszaszületésre készteti, az itt maradottat pedig lehúzza a reménytelenség sötét erejével.

ősei táncát táncolja. A magyar néptánc a világon egyedülálló, felüdíti a testet, lelket, és elképzelhetetlen módon töri a teret, ahonnan a leérkező tiszta erők feltöltik a táncosokat, és a teret is megtisztítják.

megtanulja ősei írását, a rovást. A rovott jelek mögött megszentelt tartalom van, mind fizika, mind szellemi szinten. Ezek hatalmas támogató és gyógyító erőt adnak annak, aki rója, vagy olvassa ezeket a jeleket.

nem fohászkodik más népek isteneihez, mert azok nem szórják áldásaikat, csak a saját teremtményeikre.
A Magyarok Istenét, a Boldogasszonyunkat és a Sólymot szereti és tiszteli. Ők a mi Égi Családunk, akik mindig velünk vannak, és támogatnak bennünket. Sugallataikkal vezetnek  a leghétköznapibb dolgainkban is.

ismeri az ősi jelképeket. Ezek ismerete köti össze a nemzetünket, és a szent jelképeken keresztül tud segíteni bennünket az Égi Családunk. A jelképek mindig azt az erőt hozzák le , amit ábrázolnak. ( a kereszt egy kínzóeszköz!)

tiszteli az őselemeket, mert érzi, hogy azok az Egy Nagy Hatalmas Teremtő Isten, a Magyarok Istenének megnyilvánulásai, azaz jelenléte a világunkban, hogy gyermekeit segíthesse.
                                                             -  2  -
nem használja az ötágú csillagot, mert az a boszorkány ötszög (pentagramma), és a hatágú csillagot, mert az egy másik népé, és azokat segíti.
Ha felnézünk az égre, a csillag sziporkázik, vagyis sokszöge van, mint Boldogasszonyunk csillagának, ami a négy és annak a többszöröse ágban fénylik. A hétágú csillag a magyarok szerencsecsillaga
                                             
            Nem mindegy hát, mely csillagot ábrázoljuk, vagy dolgozunk vele, melyik csillag  ere-
            jét   hívjuk be a tudatunkba.                                  

a szkíta és ősi magyar erkölcsben és erényekben él, magatartásában ezt követi. Ennél magasabb létezés nincs!

tudja, bár most még nem állítható vissza, hogy a hazatért őseink alkotmánya az egyetlen, üdvözítő előírás a magyarság számára, amit honfoglaló őseink, a teljes nemzettség jóváhagyásával alkottak meg. Ez a Vérszerződés Alkotmánya, amely kimondja:

„ Minden magyar egyenrangú! Magyar a magyarnak alárendeltje nem lehet! A szerzett és termelt javakat egyformán kell szétosztani, mert a nemzet egyformán tiszteli mindenki sorsát!”

Az összes többi alkotmány idegen befolyás alatt,  és az uralmon lévő osztály érdekeiben készült. Csak a  nemesség és a papság hagyta jóvá, és legtöbbször a király ellen irányult, a vezető réteg érdekeiket szolgálva. A nép, a nemzet nincs jelen semmilyen döntésben, érdekeit nem képviselte senki.

munkája során a magyarfajta növényeket és állatokat részesíti előnyben!

gyógyulásához főként a Magyar Föld ajándékozta gyógyító növényeket és az áldott hévizeinket használja.

Aki pedig lélekben megértette és megélte  magyarságát, ügyes magyar kezével, teremtő tudatával már képes megteremteni  önmaga és családja földi javait.

  
 Debrecen, 2015-01-01. O óra 45. perckor.    TündérNóri
A szkíták

Justinus:  „Semmi olyat nem szerez, aminek elveszítésétől féljen.” Ha győznek, semmit sem kívánnak a dicsőségen kívül!
„Úgy a fáradalmakhoz, mint a háborúkhoz hozzáedzett nemzet volt a szkíta, testi erejük mérhetetlen.

Curtius:  „A szkíták észjárása nem faragatlan, vagy csiszolatlan, mint a többi barbároké.”
’’Annyi bizonyos, hogy nagyon igazságosak voltak, tartózkodtak a fegyveres cselekvéstől, kivéve, ha megtámadták Őket.”

Alexandriai Kelemen:
„A szkíta vitéz nép.”
„A szkíta nép szabad.”
„a szkítára: „sem szószaporító, sem csevegő bölcsességgel, hanem szabados életmód, józan ész és találó beszéd” a jellemző.

Aeschylus elnevezése a szkítákról „jó törvényű szkíták.”

Scymnus írja a pásztor szkítákról, „hogy közülük senki sem bánt semmi nemű állatot, s igavonó barmot.”
„Úgy élnek, hogy mindnyájuk birtoka és összes vagyona közös.”

Strabon írja a szkítákról, hogy igen egyszerű gondolkodásúak, azaz őszintén becsületesek és a legkevésbé sem ármányos észjárásúak.”
„… nagy hírű filozófusaik váltak, mint Abaris, Toxaris, Anacharsis, …. Nagy becsületben éltek, mert honfitársaiknak barátságos, romlatlan és igazságos jellemet tanúsítottak”
„A szkíták jeles és igazságos emberek ….. nem ismernek jövedelemtakarítást, sem szatócskodást, kivéve az árucserét.”
„Amarcharsis és Abaris szkíta bölcsek a könnyedség, tökély és igazság nemzeti jellegét tüntették föl.”

Ephorus: „a szkíták a legigazságosabb erkölcsökben élnek.”

Homeros: „a szkítákat a legigazságosabb embereknek tartja.”

Toxaris: a szkíta barátságról: „hogy a szkíta barátok sokkal hívebbek, mint a görög barátok.”

Justinus: „A szkíták nemzete harcedzett, megfékezhetetlen, nem ismeri a fösvénységet, a legyőzöttektől semmit sem követelt a dicsőségen kívül.
Az igazság náluk nem törvényekkel volt elfoglalva, hanem jellemükbe volt oltva. Nem volt nagyobb gonosztett náluk a lopásnál. Ezüst, arany után, erkölcsüknél fogva, nem futottak.
Egyébként igen mértékletesek és önmegtartóztatóak, s természettől fogva becsületek voltak.

Desercius: „jegyezzünk fel valamit az utókor számára a szkíták természetes tehetségéről is. Csak a nagyon idegen nem ismeri, s tudja, hogy a mai magyarok, mint a szkíták sarjadékai, igen tehetségesek.
„Hadi taktikával győzték le Cyrust, Dariust, Perosust.”

Barclaius a saját korában igen neves történetíró mondja rólunk, magyarokról: „A magyar nemeseknek (amint ez természetes is) szelleme magasztosabb, tekintete fennköltebb s gondolkodása nemeslelkűségre termett, taglejtése s fellépése nyájas méltóságra valló, okos tanácsban igen gazdagok.”

Őseink nemességéről:

Bölcs Leó császár, aki igen jól ismerte a magyarok hadakozási módját, így ír:

„Számos nép, nemes és szabad. Pompán, bőségen nem kap, csak harcban viseli kitüntetni magát. Jól nyilazók, nemcsak magok talpig fegyveresek, de a fővebbek lovai is vassal, vagy vastag övvel fedezvék az első részen….

…ők, mint a Scythak, a természet ép fiai, nyersek, de igazságosak voltak, még főnökeiket is keményen megbüntették, és száműzték, ha nem igazságban jártak.

Nagyobb mértékletességben és szüzességben nem élhetni a magyar katonáknál, ki a hítlenségből és törvénytelen szeretettől leginkább írtódzik. Nagyobb része házas és gyermekes, lovasságként gyakran 3 évig is katonáskodik házától távol, de házassági hitét soha meg nem töri.”

„Nagyon óvatosak és tervüket titokban tartók, s a kedvező alkalmat gondosan kilesik, s ellenségeiket nem annyira kézzel és erővel, mint csellel, meglepetésekkel és a szükségletek elzárásával igyekeznek legyőzni.”

„Népes és szabad ez a nemzet, s minden kényelem és élvezet fölött arra törekvő, hogy ellenségei ellen magát vitézül viseli.”

Bíborban született Konstantin:
„A magyarok nagyon szép és büszke nemzet.”Őri Erő (selyemkép)
Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése