2015. május 29., péntek

Tomory Zsuzsa : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA CSIKI-CSUKI MALOMJÁTÉKAÚjjászületettMagyar szellemű egyéneink, tudósaink ellehetetlenítése látszólag a jövőre is kiható rombolást eredményez. Ugyanakkor szellemi síkon történő, látszólagos engedmények leple alatt is működő rendszert képez. Jól indított tervének kényszere folytán, a „játszótárs” minden lépése az ellenfél malmára hajtja a hasznot. Gyermekkorunkban sokat játszottuk ezt a malomjátékot, gondolom még most sem ment ki a divatból, s így nem kell sokat magyarázgatnom.

Bizonyára nagyon sok területen felfedezhető ez a jelenség, de most csak a legismertebb, jelenkori csiki-csukit hozom fel: a finnugor elmélet bámulatosan működő kettős szerepét. Ismerjük megalakulása kezdő tervezetét: a magyar nép megrontására ki kellett találni egy hazúg származás elméletet, melynek elfogadása lehetetlenné teszi  való történelmének felismerését, ugyanakkor megosztja a magyarság egységes világszemléletét. Ez működött is igen szépen, noha nagyjaink, ezek között Arany János is küzdött, műveltségünk ellehetetlenítése ellen, mint Az orthológusokcímű költeményében:

 
"Kisütik, hogy a magyar nyelv 
Nincs, nem is lesz, nem is volt, 
Ami új van benne mind rossz, 
Ami régi, az meg tót."

Civilizációnk című költeményében ennek módját is szépen elmondja nekünk, s akinek van füle a hallásra: meg is hallja:
                                                             "Ezelőtt a háborúban

                                                              Nem követtek semmi elvet,
                                                             Az erősebb a gyengétől
                                                             Amit elvehetett, elvett."

                                                              "Most nem úgy van. A világot
                                                             Értekezlet igazgatja:
                                                            S az erősebb ha mi csinyt tesz,
                                                           Összeűl és – helybehagyja."

Így is történt, s az erősebbek kiagyalták nemcsak a lehetetlen finnugor elméletet, de az egész, a valóságban tetten nem érhető nyelvcsalád elméleteket, feledve azt, hogy a nyelv él, s mint ilyen nem tűri a határokat: mint búvópatak átsiklik ezek alatt, s járja a maga élet-szabta útját. Arany János említette erős csoport célja: Magyarország megszerzése. Ha a Pozsonyi Csatában elment a nyugatiak kedve Kárpát hazánk területének elfoglalásától, a szellemi, lelki síkon való rombolást választották, sunyi alattomossággal. Sajnos hosszú időre be is vált Hunsdorfer Pál karmester úr vezetése mellett. Megbízóitól ezért kapott kitüntetését tábortűzzel is megünnepelte: elégette a Szentkatolnai Bálint Gábor által összegyűjtött magyar rovásírásos emlékeket. E dicső tettéért természetesen újabb kitüntetéseket kapott megbízóitól.

Ez volt a Habsburg Csiki-Csuki megalapozott rendszerének első lépése.

Nagyjaink kezdetben küzdöttek ezen elmélet ellen, látták hibáit, buktatóit, s főleg azt, hogy ezzel ellehetetlenül a valós magyar őstörténelem, mely népünk lelkében mindig is az Égből induló Isten áldása volt. Korunkban nemzetünkre szakadó minden átoknak viszont volt egy, megrontónk áltsl előre nem látott eredménye: idegenbe üldözött hazafiak hozzájutottak a külföld könyvtáraiba, s igen sok, otthon soha nem hallott történelmi, főleg őstörténelmi adat került látókörükbe, mely mind jobban döngetni kezdte a finnugor elmélet alapjait. Jöttek a finnugorizmust cáfolni akaró eredet történetekek, melyek – akkor még nem tudtuk, nem láttuk – vélt ősisége felülmúlja a sajátunkat, s természetesen ezekből az idegen népekből származónak véltük magunkat. Pedig csak körül kellett volna nézniük, megismerni a Kárpát haza magyar népének nyelvét, szokásait, hogy világosabb kép táruljon szemeilk elé. Ez a mellék körülmény is Habsburgék terveinek támaszává vált a magyar egység megbontásával.

De a világra szakadt sok magyar még valamit meglátott: bárhova fordult a nagyvilágban, mindenütt talált „rokonokat”: édes magyar nyelvünk egy-egy szava áttörte évezredek ködét, évszázadok hazugságait, s a nyugati történészek „notratic”elméletei között meglátta ősnyelvünket, melynek idegenbe szakadt csonkjai, ősregéinek félreértett árnyképei csak egy következtetést engedtek meg: nyelvünk a világ ősnyelvének egyedl életben, s lelkiségében tisztán megmaradt része. Idegen nyelvcsaládosok notratic álma a mi nyelvünkben ölt testet, viszont ennek megvalósulását nem engedhetik meg. Útjaik végén tehetetlenül felemelt kézzel mondanak le erőlködéseikről, s a „nostratik nyelvet” proto nyelvnek kiáltják ki, a világ bármely nyelvének végpontjához érve.

Ezt a valóságot már évszázaddal korábban felfedezték tudósaink, erősen hátat fordítva a finnugorizmus bűbájának, népünket a Kárpát haza ősnépeként ismerték fel, így tárgyalták nyelvét, néprajzát. Itt most a Magyar Tudományos Akadémia által ellehetetlenített Magyar Adorjánról beszélek: ő volt az egyetlen magyar tudósunk, aki nyelvünkkel együtt néprajzunkat is tanulmányozta egy hosszú életen át, s ősiségünk tényét, kapcsolatait kidolgozta. A negyvenes években Magyarságtudományi széket ajánlottak fel neki – melynek beindulását a háború ellehetetlenítette. A háború utáni nemzedék, amint fent említettem, a MTA által hiteltelenné tett tudósokat továbbra is ebbe a kalitkába zárta.

Voltak, akik megértették Magyar Adorján mondanivalójának legalább azt a részét, hogy hazánkban ősnép vagyunk, sehonnan nem jöttünk, ide tartozunk. Ősnyelvünk tizenhat őstörzsének segítségével „rokonságot” fedeztek fel a világ számtalan népével, s elérkezett azon fejlődési pont, amikor már nem máshonnan eredeztettük önmagunkat, hanem tőlünk eredőnek ismertük fel a talált népeket: nem is rokonainkként, hanem származékunkként, gyermekeinkként.

 Idegenek részéről már a sumir műveltség emlékeit kiásó régészek sejtették mindezt, de a MTA-tól segítséget nem kaptak ezen kutató munkához. Jelen korunkban Alinei professzor az etruszk műveltség magyar eredete mellett tör már lándzsát.

Vannak nyelvészek, néprajzosok akik a finn, a vogul, az osztják legendákban ismerik fel az ősmagyar gondolkodás parányait, de a finn szó említésekor a finnugor elméletből kiábrándultak teljes dühhel fordulnak az illető ellen, „nem tudod, hogy nem vagyunk rokonok?” felkiáltással.

Itt indul be a jól megtervezett Habsburg és    MTA által szentesített csiki-csuki malom másik lépése: A finnugor elmélettel össze lehetett ugrasztani a magyarokat, most pedig – ellenkező irányból – ugyancsak a finnugor elmélet ver éket közénk. Közben máig őröl bennünket a Habsburgok csiki-csuki malma.

A csiki-csuki játékot jól ismerő gyermekek jól tudják, ha a játék kezdetekor sikerül valakinek saját játék gombját egy sarkalatos helyre tenni, a másik minden lépése könnyű szerrel megtörhető, s az illető menthetetlnül elveszíti a játékot.

Gondoljunk erre! 


SARKALATOS PONTUNK A KÁRPÁT HAZÁBAN SZÜLETETT ŐSNÉP VOLTUNK FELISMERÉSE ÉS ÉLÉSE.

Remélhetőleg nem találkozunk már ilyen mondattal: ősnép vagyunk, a szittyáktól származunk... vagy akár kitől. Ősnép azért ős, mert tőle származnak a később született műveltségek. Ezért nevezte nagy művét Magyar Adorján is így:

                                                       AZ  ŐSMŰVELTSÉG


S ez Az Ősműveltség magyarul szól hozzánkmagyar díszekkel aranyozza be életünket és még a legegyszerűbb házi eszközök rovott díszein is megörökített világteremtés történetében gyönyörködhetünki...

Kérve kérek mindenkit, mielőtt idegen nyelveket rokonít, másokban gyönyörködik, mert évszázadokon át más példaképet hozott a csiki-csuki malomgyáros tudatukba, nézzenek mélyebben magyar ősműveltségünkbe, nyelvünkbe. Ezt cselekedem már vagy hatvan éve, s máig nem jutottam ősnyelvünk, ősműveltségünk csodájának a végére. Szükségünk van erre a tudásra önmagunkért, s a világ népeinek megsegítéséért is. Talán egyszer majd ráeszmélnek, hogy itt már nem csiki-csuki malommal, de fényt hozó csodamalommal találkoznak.


  • És ne felejtsük el megköszönni a Jó Istennek, hogy magyarnak teremtett bennünket.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése