2014. augusztus 5., kedd

MI nekünk magyaroknak a feladatunk óriási, ez a magyar küldetés!


"MI nekünk magyaroknak a feladatunk óriási, ez a magyar küldetés!
Ugyanis Mi kaptuk azt a kegyelmet, hogy annak a módszernek a birtokában vagyunk, ...." Dr. Halász József
Kérem végighallgatni a videót, nagyon fontos információt tartalmaz!


Hírelemző 2014. Új Kenyér havának 4. napján

Minden napom azzal kezdődik, hogy elolvasom a híreket, majd rendszerezem azokat, és miközben ezt teszem, egy-egy témacsoportot összevetek a két szembenálló gondolkodási mód mintával (paradigmával), a föderatívval és a konföderatívval.
Most két összefüggő témacsoport a legfontosabb: Izrael és a hidegháború, így erre összpontosítok – természetesen megjegyezve más témacsoportok eseményeit is.

A nekem címzett levelek és a Facebook bejegyzések a föderatív paradigma egy-egy következményéről szóló hírt emelnek ki.
Ezen a módszeren változtatok azzal, hogy közzéteszem két témacsoport napi híreit az azokhoz fűzött – rendszerszemléletű - véleményemmel együtt.

Képességeim határán belül az ősi civilizáció iránymutatását és irányelveit közvetítettem. Ennek legfontosabb anyagai a Gondoskodó Magyarország honlapon vannak, ahol elemző és ismertető anyagok is találhatóak.
Rendszerezést ad „A nemzetstratégiától a nemzettaktika teljesítéséig” c. írásom és az abban hivatkozott anyagok.
Általános paradigma-összehasonlítást tartalmaz

-    „Paradigmaváltás” c. tanulmányom,
-    „A globalizmust szolgáló Európai Unió alternatívája a Szent Korona értékrenden alapuló természetes rendszer” c. 2003-ban írt, majd az Európai Unió Alkotmányának Lisszaboni Szerződéssé válása után 2007-ben módosított tanulmány és

Megpróbáltam túllépni küldetésemet, de törvényszerűen kudarcot vallottam.
Sokszor türelmetlen voltam, de Pataki Antal ráébresztett arra, hogy mit jelent Zétényi Zsolt véleménye: „Nagyon gyors vagy te nekem, Józsikám.”
Köszönöm Antinak, hogy tanítóját egy nagyon fontos dologra megtanította.

Tudomásul veszem, hogy volt osztályfőnököm, Ésik Zoli bácsi ötvenegynéhány éve elhangzott intése szerint kell élnem: „Adj időt az időnek!”

Természetesnek veszem, hogy sokan nem mernek, vagy nem akarnak tenni a rendszerváltást jelentő paradigmaváltásért, mert az túl radikális.
Egy példa: Izrael terrorakciójának megakadályozását néhány határozott diplomáciai lépést követően fegyverrel látom lehetségesnek. Online aláírásgyűjtést indítottam ennek támogatására. Néhány nappal később két online aláírásgyűjtést indítottak, kizárólag diplomáciai lépést javasolva.
Radikális javaslatomat alig 70-en támogatják, a „visszafogottabb” két javaslatot közel 2000-en.
Nagyot hibáznék, ha ez kedvemet szegné.
Éppígy hibáznék, ha feladnám az országon belüli konföderativitást (települések és társadalmi csoportok érdekérvényesítésének összehangolását) megvalósító rendszer alkalmazásának szándékát, amely előkészítéseként minden magyar településre létrehoztam egy adatbankot, amely alapján akár az őszi önkormányzati választásokon el lehet kezdeni az alulról épülő társadalomszervezési munkát.
______________________________________________

A legutóbbi néhány nap hírei azokat a következtetéseket támasztják alá, amelyeket írásaimban korábban részleteztem.

1.  A gázai népirtás megfékezésének és az ismételt népirtásnak egyedüli módja Izrael móresre tanítása fegyverrel, mert - Lieberman egy szavát átértelmezve: "normális fejlett világ nem működhet egy terrorszervezet döntéseinek függvényében".

Azonnali teendő:
-    Irán példájának követése, a Gázában – és az 1967-ben elrabolt többi területen - önvédelmi harcot folytatók felfegyverzésével, és Izrael USA által felfegyverzésének megakadályozása,
-    Izrael fegyverrel történő rákényszerítése a terrorháború befejezésére a nemzetközi szervezetek (elsőként az EU) részéről, az aztkiváltó ok végleges megszüntetésére olyan paradigmával, amely biztosítja az államok és nemzetek társadalmi, nemzetiségi, gazdasági és védelmi érdekérvényesítések összehangolását.

Jövőt biztosító teendő:    
Megfékezni a Cionista Világ-gyarmatbirodalom kialakulását a konfödeartív paradigma alkalmazásával, vagy azzal, hogy az államokban az államalapító és államalkotó őshonos nemzetek gyakorolják kizárólagosan a hatalmat, valamint az élettér tulajdonlási- és a birtoklási jogát.

2.  A hidegháború mindkét pólusa igyekszik gazdasági alapot biztosítani a másik pólustól megszerzett lehetőségekkel, az emberek legalapvetőbb joga, az élethez való jog semmibevételével.
A megszerzett lehetőségek megtartásának feltételei is lényeges szempontot képeznek a gazdasági alapokat biztosító tárgyalásokon. A diktatúra jellegéből adódóan a felek most sem beszélnek nyíltan, titkos tárgyalásokat folytatnak azok mögött és azok érdekeinek semmibe vételével, akiknek a sorsáról döntenek.  
A „fölülről döntésnek” természetes következménye az államok és nemzetek érdekeinek összehangolására irányuló törekvés, aminek jelei nemcsak Ukrajnában, hanem az USA-ban, Németországban és Oroszországban is mutatkoznak, a föderatív államszerkezetet megszüntető folyamat elindulásával, aminek eredménye nyilvánvalóan a föderatív állam szétesése és/vagy konföderációvá alakulása. Ennek törvényszerű következményeként az EU-ban is elindult ugyanez a folyamat,egyelőre az európai polgárok akaratnyilvánításával, amit a bürokratikus szervezet még nem követ.
A föderációból konföderációvá átalakulást elősegíti a BRICS országok szövetsége, amely a pénzalapú kereskedelem értékalapú cserévé változtatását jelenti. A paradigmaváltás a liberális-kapitalista gazdasági rendszer átalakulását jelenti, ezért kemény választás előtt állnak azok a BRICS államok (Brazília, Oroszország, India és Dél-Afrika), amelyek vagy tagjai a másik pólus gazdasági alapját képező TTIP-nek (Transzatlanti kereskedelmi és befektetési partnerség), vagy kezdeményezték csatlakozásukat.

3.  Orbán Viktor politikája egy országon belül mutatja meg az átalakulás folyamatát.
Az „illiberális” fogalom értelmezésének a hiánya nem véletlen. Orbán Viktor ugyanazon dilemma előtt áll, mint azok a BRICS államok, amelyek a TTIP felé is közelednek. Úgy akarja a föderatív paradigma által kiváltott válság következményét megszüntetni, hogy az okot változatlanul hagyja.

Ez a politika a két világháború közötti időszak gazdaságpolitikájának restaurációja.
Ezt jelenti a magyar gazdaság „idegenektől mentesítése” úgy, hogy fenntartja a multinacionális cégek „stratégiai partnerségét”, a földbirtoklásban a nagybirtokrendszert, a kínálat-monopóliumot támogató bankrendszert, így az „illiberális” politika társadalmi hatása is ugyanaz lesz, mint 1921-től a Horthy-rendszerben volt.
Horthy Miklós meggátolta, hogy Trianon hatására a magyarság elvérezzen, az 1920-ban hozott törvények megalapozták a magyarság Géza előtti hagyományaihoz visszatérését. A következő években – elsősorban az ezeregyszáz éves társadalmi megosztottság következményeként és a megosztottság fenntartásában érdekelt csoportok hatására – letért az önmaga által kijelölt útról. Ennek következtében „másfél millió koldus országa lettünk”, „kitántorgott kétmillió hazánkfia”.
Orbán Viktor Horthy Miklóssal ellentétes tevékenységet folytatott mindaddig, amíg az általa is okozott helyzet folytathatatlanná nem vált (megismétlődött a Trianin-szindróma), majd ekkor veszi át Horthy 1921-től mutatott szerepét.
Orbán Viktor támogatta Magyarország kifosztását, közreműködött abban, hogy a négy liberális alapelvvel kiszolgáltatottá vált Hazánk. Két és fél millió koldus országa lettünk, kitántorgott közel egymillió hazánkfia. Ebben a helyzetben hirdeti meg a legyengült Horthy-politikát, ami kárainkat nem enyhíti, hanem fokozza.
Fenntartja a „kínálat által manipulált kereslet” szemléletet, de a kínálat-monopóliumot magyar állampolgárságú emberekkezébe adja, ezzel a magyar társadalom 92 %-a kiszolgáltatott marad. Nem „idegeneknek” leszünk kiszolgáltatottjai, hanem a Haza - jelenlegi állampolgársági törvény szerinti - fiainak. Óriási különbség! Vagy nem?  

Azt akarom elérni az Orbán Viktorral folytatott, államszerveződési minta kialakítására szolgáló érvütköztetésen, hogy a felülről leosztó, föderális „kínálat által manipulált kereslet” és az alulról felépülő, konföderális „igények és lehetőségek összehangolása” paradigma közötti különbség mindenki számára egyértelmű legyen és érthetővé váljon mindennapjainkra életünkre gyakorolt hatása.

Mivel Miniszterelnök úr nem szorgalmazza ennek a vitának a létrejöttét, kérem azokat, akik ezzel egyetértenek, aláírásukkaltámogassanak.
______________________________________________

A fentieket alátámasztó hírek:
   
Izrael

Izrael csak abban az esetben gondolkodik el a tűzszünetről, ha „visszatartó rendszereket” helyeznek el a Gázai-övezetből érkező támadások ellen.

"A hadsereg teljes erővel tovább cselekszik, hogy végrehajtsa a hadjárat céljait, biztosítsa a nyugalom és a biztonság hosszútávra szóló visszaállítását Izrael polgárai számára, jelentős csapást mérve a terror infrastruktúrájára"

Avigdor Liberman izraeli külügyminiszter: "normális fejlett ország nem működhet egy terrorszervezet döntéseinek függvényében" - "Meg kell gondolni az ENSZ-mandátumot. - Avigdor Liberman személyesen most először vetette fel ezt a lehetőséget

az izraeli hadsereg megpróbált kiszabadítani egy izraeli tisztet. Amikor azonban az elrablók nem akarták átadni, a tüzérség és a légi egységek egész kerületeket kezdtek megsemmisíteni.
A „humanitárius szünet” 3 napról szólt, azonban 2 óráig sem tartott.

Vasárnap este az izraeli hadsereg beismerte, hogy valóban lőtt egy célpontra, amely az iskola közelében volt.
több száz, izraeli légitámadások elől menedéket kereső palesztin tartózkodott. A légitámadásnak tűnő csapás élelemért sorban álló embereket talált el.
Cipi Livni igazságügyi miniszter: "még nem érték el a gázai hadjárat céljait"

A halottak száma legkevesebb 1822-re nőtt.
„az Izrael meghirdette fegyvernyugvás egyoldalú, s arra szolgál, hogy elterelje a figyelmet az általa elkövetett mészárlásról. Nem bízunk ebben a tűzszünetben, és óvatosságra intjük az embereket”
az izraeliek több mint fele, 56 százaléka ellenzi a katonák kivonulását az övezetből, amit 35 százalék támogat.

Hidegháború

The Wall Street Journal: világszerte csorbát szenvedett a politikai és gazdasági szabadság eszméje, annak egyik következménye, hogy az Egyesült Államok visszavonult globális vezető szerepéből. 
"Magyarország lassított felvételben történő átalakulása puha autoriter állammá provinciális problémának tűnhet Washington vagy Brüsszel számára Európa perifériáján, de Orbán Viktor csodálattal tekint Vlagyimir Putyinra és hozzá hasonló vágyakat dédelget"
"Orbán Viktor illiberális őszintesége figyelmeztetés, hogy a szabad piacok és a szabad társadalmak erőteljesebb védelmet igényelnek"
A cikk végül felszólítja Nyugat-Európát, hogy a gazdaság beindításával bizonyítsa be, mire képes a szabadság, valamint az amerikai elnökhöz is, hogy emeljen szót a liberális eszme védelmében.
The Washington Post: Magyarország az 1989-es forradalmakban betöltött szerepe után most ismét iránymeghatározó, az első európai ország, amely elítéli a liberális demokráciát, és elhatárolódik tőle. Olyan új rendszert vezet be, és olyan értékeket állít a középpontba, amelyekre példaként Vlagyimir Putyin Oroszországát szokták felhozni, de amelyek visszhangra találnak más országokban is
Ennek a rendszernek a legfőbb elemei a nacionalizmus, a vallás, a konzervatív társadalomszemlélet, az államkapitalizmus és kormánynak a média feletti uralma.
    Putyin sikere nagyrészt magának az orosz elnöknek és az általa vezetett országnak a sikerén fog múlni. Ha diadalmaskodik Ukrajnában, és Oroszország szomszédja végül Moszkvának fog könyörögni, akkor úgy tűnik majd, hogy Putyin győzött. De ha Ukrajna Oroszország érdekszféráján kívül is megállja a helyét, és az orosz gazdaság tovább gyengül, akkor Putyin egy globálisan elszigetelt, szibériai olajtermelő állam élén találhatja magát

Financial Times: a beszéd Orbán Viktor politikai filozófiájának eddigi legmerészebb ismertetése volt, amely ellenzői szerint szembehelyezi őt az Európai Unió elveivel
La Libre Belgique: „Bármi legyen is, a dolgok felgyorsulnak Magyarországon, és senkinek nincs hatalma ahhoz, hogy megfékezze az ország erős emberének ambícióit" - a Fideszben nem hallani a miniszterelnöknek ellentmondó hangokat, az ellenzék pedig egyszerre megosztott és népszerűtlen.
Die Zeit: Orbán Viktor "befejezettnek nyilvánította országában a nyugati liberális demokráciát", s Oroszország, Kína és Törökország "példáját akarja követni". - "nem szeretne több külföldit megtűrni országában"
ZDF heute.de: Magyarország az energiapolitikában "teljes mértékben Moszkvára támaszkodik", s miközben más tagállamok az Oroszországtól való függés csökkentésére törekszenek, "a problémás gyerek Magyarország szemmel láthatóan gondtalanul rohan az orosz medve karjaiba".
Rzeczpospolita: Orbán Viktor „Egy konzervatív párt elnökeként egyszerre liberális és szocialista.” - „Orbán majdnem háborúba ment a nagy nemzetközi cégekkel, ugyanakkor a kedvezmények révén a kisvállalkozókból álló hazai középréteg kialakítására törekszik”.

Az európai szakemberek számításai szerint, az új szankciók gazdasági veszteségei Oroszország számára mintegy 100 milliárd eurót tesznek majd ki két év alatt. Azonban nem lesz kevesebb a vesztesége az EU gazdaságának sem.
Azok az orosz ellenes intézkedések, amelyekbe Washington belesodorja az EU-t, és néhány másik országot, az egész világot sújtják. Ezen a héten az IMF már előre vetítette, hogy a szankciók negatív hatással lesznek az oroszországi külföldi vállalatokra.

A Krím szuverenitásáért cserébe az ukrán energiaellátás biztonságát garantálná az a megállapodás, amelyről titokban Vlagyimir Putyin orosz elnök és Angela Merkel német kancellár tárgyalt a hónapok óta húzódó ukrán válság békés megoldása érdekében - írta a titkos alkut ismerő forrásokra hivatkozva a The Independent című brit napilap. Ugyanakkor a német helyettes kormányszóvivő a beszámolóra reagálva cáfolta, hogy Merkel és Putyin titkos tárgyalásokat folytatna, és közölte, hogy a brit lap cikkének nincsen valóságalapja.
a stabilizációs terv első részeként Oroszországnak le kell állítania a Kelet-Ukrajnában működő különböző szakadár csoportok pénzügyi és katonai támogatását. Az ukrán államfőnek eközben bele kell egyeznie abba, hogy országa nem csatlakozik a NATO-hoz, cserébe viszont Putyin nem hátráltatja majd az Európai Unió (EU) és Ukrajna között néhány hete aláírt szabadkereskedelmi megállapodás megvalósulását.

Németország nem fogja felvetni Krím kérdését az Európai Bíróságon és nem szándékozik benyújtani keresetet Oroszországgal szemben, amiért a félsziget hozzá csatlakozott.
Németországnak nincs joga perelni az Európai Bíróságon.

„Oroszország ellenségként tekint a NATO-ra”. Ezzel összefüggésben a brit miniszterelnök javasolja új katonai hadgyakorlat tervének aláírását, új infrastrukturális létesítmények megépítését és a NATO katonák számának növelését.

A két vezető továbbá megerősítette a harcok mielőbbi megszüntetésének és a békés tárgyalási folyamat megkezdésének a fontosságát.

"Az Egyesült Államok a világ legerősebb hatalmaként sem tart mindent az ellenőrzése alatt. Több olyan konfliktus van, amelyet egyelőre nem voltunk képesek megoldani, de ez nem jelenti azt, hogy csökkent volna a befolyásunk. A diplomáciai erőfeszítések időt igényelnek"
Putyin semmibe veszi Oroszország hosszú távú érdekeit, amelyek megvalósításáért diplomáciai megoldásra, a szankciók feloldására és gazdasági növekedésre kellene törekednie.
összhangot kell teremteni Izraelnek az önvédelemhez való joga és a gázai polgári lakosság életének megkímélése között, ami nehéz feladat, de megvalósítása egy újabb fegyvernyugvás közepette könnyebben menne.
az Egyesült Államok a biztonsági szervezetei által alkalmazott kínzással és kémkedéssel hibákat követett el a 2001. szeptember 11-i terrortámadásokat követő időszakban.

Levonva következtetéseket és az orosz műhold-ellenőrző rendszer adatait alapul véve, megállapíthatjuk, hogy a közzétett fotóanyag tulajdonosa egyértelműen nem Ukrajna.
Ugyanakkor azok minősége és az Oroszországgal kapcsolatos vádaskodások, amelyeket az UBSZ fogalmaz meg, nem állják meg a helyüket.
Úgy tűnik, az eredeti tulajdonosok éppen azért nem közlik ezeket a képeket saját nevük alatt, hogy ne ássák alá a jelenlegi mítoszt a mindenható űrkutatásukról.

Kijev szerint a felkelők okozták a gép katasztrófáját, azok pedig mondják, hogy nem rendelkeznek olyan fegyverrel, amivel le tudnák lőni az utasszállítót.


Kelt Szegeden, 2014. Új Kenyér havának 4. napján
dr. Halász József
Ui.: Két tevékenységet kell továbbvinnem, amihez támogatást kérek online aláírás formában:
PeticioGaza.jpgPeticioOrban.jpg 

Az államszerveződési minta kialakítására szolgáló érvütköztetésre hívó nyílt levél Orbán Viktornak

Felszólítás Magyarország EP-képviselőihez - http://www.peticiok.com/az_eurocorps_fekezze_meg_izraelt

Szeretettel, Halász József
Európai Unió vagy Magyarország
Konföderatív levelezőlista Készíti: dr. Halász József (30/6163894gm@gondoskodomagyarorszag.com)
  Hírelemző 2014. Új Kenyér havának 5. napján

Ceterum censeo Charthaginem delendam esse (Továbbá, véleményem szerint, Karthágót el kell pusztítani) – mondta Cato, hogy a rómaiak mindig éberek legyenek az idegen uralom megelőzésére.   
Az a három pont, amelyeket a napi hírek megerősítenek, Cato intelmének mai változata.

Az alábbi hírekből egyet emelek ki, amely az ENSZ javaslata a „terrorizmus” értelmezésére: „terroristának tekint olyan személyt, aki bármilyen eszköz alkalmazásával, jogellenesen és szándékosan halált vagy súlyos testi sérülést okoz egy másik személynek, aki súlyos károkat okoz az állami vagy magántulajdonnak, a tömegközlekedési rendszernek, az infrastrukturális létesítményeknek, és így tovább.
A dokumentum hangsúlyozza annak fontosságát, hogy különbséget tegyünk a terrorcselekmények és a népek igazságos harca között, amelyet az önrendelkezésre való jogukért folytatnak.”   
Nem kell nagy észtorna annak megállapítására, hogy az önrendelkezési jogért folytatott harc a terrorizmus felszámolására irányul.
______________________________________________

Ceterum censeo …. Továbbá, véleményem szerint, a terrorizmus minden megnyilvánulását el kell pusztítani.

1.  A gázai népirtás megfékezésének és az ismételt népirtásnak egyedüli módja Izrael móresre tanítása fegyverrel, mert - Lieberman egy szavát átértelmezve: "normális fejlett világ nem működhet egy terrorszervezet döntéseinek függvényében".

Azonnali teendő:
-    Irán példájának követése, a Gázában – és az 1967-ben elrabolt többi területen - önvédelmi harcot folytatók felfegyverzésével, és Izrael USA által felfegyverzésének megakadályozása,
-    Izrael fegyverrel történő rákényszerítése a terrorháború befejezésére a nemzetközi szervezetek (elsőként az EU) részéről, az aztkiváltó ok végleges megszüntetésére olyan paradigmával, amely biztosítja az államok és nemzetek társadalmi, nemzetiségi, gazdasági és védelmi érdekérvényesítések összehangolását.

Jövőt biztosító teendő:    
Megfékezni a Cionista Világ-gyarmatbirodalom kialakulását a konfödeartív paradigma alkalmazásával, vagy azzal, hogy az államokban az államalapító és államalkotó őshonos nemzetek gyakorolják kizárólagosan a hatalmat, valamint az élettér tulajdonlási- és a birtoklási jogát.

2.  A hidegháború mindkét pólusa igyekszik gazdasági alapot biztosítani a másik pólustól megszerzett lehetőségekkel, az emberek legalapvetőbb joga, az élethez való jog semmibevételével.
A megszerzett lehetőségek megtartásának feltételei is lényeges szempontot képeznek a gazdasági alapokat biztosító tárgyalásokon. A diktatúra jellegéből adódóan a felek most sem beszélnek nyíltan, titkos tárgyalásokat folytatnak azok mögött és azok érdekeinek semmibe vételével, akiknek a sorsáról döntenek.  
A „fölülről döntésnek” természetes következménye az államok és nemzetek érdekeinek összehangolására irányuló törekvés, aminek jelei nemcsak Ukrajnában, hanem az USA-ban, Németországban és Oroszországban is mutatkoznak, a föderatív államszerkezetet megszüntető folyamat elindulásával, aminek eredménye nyilvánvalóan a föderatív állam szétesése és/vagy konföderációvá alakulása. Ennek törvényszerű következményeként az EU-ban is elindult ugyanez a folyamat,egyelőre az európai polgárok akaratnyilvánításával, amit a bürokratikus szervezet még nem követ.
A föderációból konföderációvá átalakulást elősegíti a BRICS országok szövetsége, amely a pénzalapú kereskedelem értékalapú cserévé változtatását jelenti. A paradigmaváltás a liberális-kapitalista gazdasági rendszer átalakulását jelenti, ezért kemény választás előtt állnak azok a BRICS államok (Brazília, Oroszország, India és Dél-Afrika), amelyek vagy tagjai a másik pólus gazdasági alapját képező TTIP-nek (Transzatlanti kereskedelmi és befektetési partnerség), vagy kezdeményezték csatlakozásukat.

3.  Orbán Viktor politikája egy országon belül mutatja meg az átalakulás folyamatát.
Az „illiberális” fogalom értelmezésének a hiánya nem véletlen. Orbán Viktor ugyanazon dilemma előtt áll, mint azok a BRICS államok, amelyek a TTIP felé is közelednek. Úgy akarja a föderatív paradigma által kiváltott válság következményét megszüntetni, hogy az okot változatlanul hagyja.

Ez a politika a két világháború közötti időszak gazdaságpolitikájának restaurációja.
Ezt jelenti a magyar gazdaság „idegenektől mentesítése” úgy, hogy fenntartja a multinacionális cégek „stratégiai partnerségét”, a földbirtoklásban a nagybirtokrendszert, a kínálat-monopóliumot támogató bankrendszert, így az „illiberális” politika társadalmi hatása is ugyanaz lesz, mint 1921-től a Horthy-rendszerben volt.
Horthy Miklós meggátolta, hogy Trianon hatására a magyarság elvérezzen, az 1920-ban hozott törvények megalapozták a magyarság Géza előtti hagyományaihoz visszatérését. A következő években – elsősorban az ezeregyszáz éves társadalmi megosztottság következményeként és a megosztottság fenntartásában érdekelt csoportok hatására – letért az önmaga által kijelölt útról. Ennek következtében „másfél millió koldus országa lettünk”, „kitántorgott kétmillió hazánkfia”.
Orbán Viktor Horthy Miklóssal ellentétes tevékenységet folytatott mindaddig, amíg az általa is okozott helyzet folytathatatlanná nem vált (megismétlődött a Trianin-szindróma), majd ekkor veszi át Horthy 1921-től mutatott szerepét.
Orbán Viktor támogatta Magyarország kifosztását, közreműködött abban, hogy a négy liberális alapelvvel kiszolgáltatottá vált Hazánk. Két és fél millió koldus országa lettünk, kitántorgott közel egymillió hazánkfia. Ebben a helyzetben hirdeti meg a legyengült Horthy-politikát, ami kárainkat nem enyhíti, hanem fokozza.
Fenntartja a „kínálat által manipulált kereslet” szemléletet, de a kínálat-monopóliumot magyar állampolgárságú emberekkezébe adja, ezzel a magyar társadalom 92 %-a kiszolgáltatott marad. Nem „idegeneknek” leszünk kiszolgáltatottjai, hanem a Haza - jelenlegi állampolgársági törvény szerinti - fiainak. Óriási különbség! Vagy nem?  

Azt akarom elérni az Orbán Viktorral folytatott, államszerveződési minta kialakítására szolgáló érvütköztetésen, hogy a felülről leosztó, föderális „kínálat által manipulált kereslet” és az alulról felépülő, konföderális „igények és lehetőségek összehangolása” paradigma közötti különbség mindenki számára egyértelmű legyen és érthetővé váljon mindennapjainkra életünkre gyakorolt hatása.

Mivel Miniszterelnök úr nem szorgalmazza ennek a vitának a létrejöttét, kérem azokat, akik ezzel egyetértenek, aláírásukkaltámogassanak.
______________________________________________

A fentieket alátámasztó hírek:
   
Izrael

a hadjárat csak akkor ér véget, ha helyreáll a nyugalom és a biztonság Izrael polgárai számára egy hosszabb időszakra.
„Nagyon súlyos csapást mérünk a Hamászra és a többi terrorszervezetre" - közölte a kormányfő, hangsúlyozva: nem áll szándékukban a Gázai övezet lakóit támadni.

"Gáza tűrhetetlen erőszaktól szenved immár több mint három hete. Elítéljük a szörnyűséget, hogy annyi embernek, köztük sok ártatlan nőnek és gyereknek kellett meghalnia. Sokan megsérültek, sokak megélhetése és tulajdona veszett oda. Ennek azonnal véget kell vetni"
"Izraelnek jogában áll, hogy elismert határai között biztonságban élhessen. A jogos védelem tiszteletben kell tartsa az arányosság elvét.
a palesztin és izraeli vezetőket egyaránt felszólítja, hogy "legyenek bátrak, s vessenek véget az értelmetlen erőszaknak".

Az Izrael lakosságának háromnegyedét olykor óvóhelyekre kényszerítő rakétatámadások nyomán júliusban jelentősen csökkent a vásárlások száma.
Igencsak megcsappantak a szórakozásra, sportra és kultúrára kiadott pénzek, ezekre a szokásosnál huszonhét százalékkal kevesebbet költöttek idén júliusban Izraelben

Hidegháború

Porosenko kérte az amerikai Kongresszust is, hogy ismerje el „terroristáknak” a felkelőket és mindazokat, akik támogatják őket. Azaz a Don-medence egész négymilliós lakosságát.
A nemzetközi jog szempontjából ostobaság beszélni arról, hogy 4 millió ember egyszerre terroristává vált.
Jelenleg az ENSZ szintjén a terrorizmusnak nincsen formális, közös meghatározása. Viszont van egy átfogó egyezménytervezet
terroristának tekint olyan személyt, aki bármilyen eszköz alkalmazásával, jogellenesen és szándékosan halált vagy súlyos testi sérülést okoz egy másik személynek, aki súlyos károkat okoz az állami vagy magántulajdonnak, a tömegközlekedési rendszernek, az infrastrukturális létesítményeknek, és így tovább.
A dokumentum hangsúlyozza annak fontosságát, hogy különbséget tegyünk a terrorcselekmények és a népek igazságos harca között, amelyet az önrendelkezésre való jogukért folytatnak.
Világos és figyelemre méltó meghatározások ezek.
Kik a terroristák? – Oroszország Hangja

középpontjában egyebek között a kereskedelmi és beruházási lehetőségek kiterjesztése, a fenntartható fejlődés és a biztonsági együttműködés áll.
Amerikai globális vetélytársai közül Peking 2000 óta már öt csúcstalálkozót rendezett Afrika vezetőivel, és hogy a Kína már öt évvel ezelőtt kiszorította az Egyesült Államokat Afrika elsőszámú kereskedelmi partnerének pozíciójából.
A következő nagy növekvő piac és a 21. század lehetősége Afrika lesz és Kína nem fog lemaradni erről... Amerikának sem kellene

Az Egyesült Államok egészségügyi és civil programok részvevőinek álcázott latin-amerikai fiatalokat küldött Kubába, hogy azok ott megpróbálják elősegíteni a politikai változást
A beutazók a szigetet turistaként körbeutazva próbáltak meg potenciális politikai aktivistákat felkutatni.
a USAID egy "kubai Twittert" üzemeltetett titokban két éven át azzal a céllal, hogy politikai nyugtalanságot keltsen a karibi kommunista szigetországban.
a projekt mögött valójában az amerikai kormány áll, mint ahogy azt is, hogy annak egyik célja a felhasználók személyes adatainak begyűjtése volt. 

a humanitárius katasztrófa Ukrajnában hasonló a Gázai övezetéhez.
„a nemzetközi közösség nem feledkezik meg az ukrajnai válságról, amelyet még mindig próbálnak elhallgatni”.

a mostani mozgósításkor mintegy százezer tartalékos kapott behívót, de ezek mindegyikére sem lesz szüksége a terrorellenes erőknek.
"a katonák és békés lakosok halálát okozó terrorizmus kelet-ukrajnai terjedése" miatt van szükség
Oroszország jelentős csapatokat csoportosít át Ukrajna határaihoz, ami "külső támadás veszélyét jelenti, és fenyegeti az ukrán állam függetlenségét".
a részleges mozgósítás mostani, harmadik szakaszában Kárpátalján 2500 ember, arányaiban körülbelül 250 magyar nemzetiségű férfi behívásával lehet számolni.

John Kerry államtitkár elmondta: a kijevi hatóságok készen állnak a tűzszünetre a Don-medencében „nem a jövőben, hanem most”.
amerikai tisztviselő a „független” Ukrajna nevében nyilatkozik.
ez a nyilatkozat csak megerősítette azt a tényt, hogy az ukrán földön Washington vezényel.
a kijevi vezetés egyre inkább esik a nemzetközi elszigeteltségbe. Ezért az USA kénytelen Kijev helyett tárgyalni.
Egész független Európában csak Svájc mert ellentmondani az amerikaiaknak. Bern nem volt hajlandó bevezetni szankciókat Oroszország ellen, bevallotta: ez a „dominó hatást” idézi elő, és ennek következtében kárt szenved a svájci gazdaság.

A német kormány az ukrán válság miatt leállított egy 100 millió euró értékű oroszországi hadiipari beruházást, annak ellenére, hogy az üzletre nem vonatkozik az uniós fegyverembargó
az eset precedensértékű és túlmutat az Oroszország elleni uniós gazdasági szankciókon, hiszen azok nem vonatkoznak az idén augusztus 1. előtt megkötött hadiipari szerződésekre.
fel kell tartóztatni az előző kormány idején kibontakozott trendet, az úgynevezett harmadik országokba - nem uniós tagországokba és nem NATO- tagállamokba - irányuló fegyverexport növekedését, és a hadiipari ügyeket nem gazdaságpolitikai, hanem kül- és biztonságpolitikai kérdésként kell kezelni.

a NATO állítólag rendelkezik olyan információval, amely bebizonyítja, hogy a felkelők okozták a gép lezuhanását. De hozzátette, hogy „nem kommentálja a hírszerzési adatokat”.
Rasmussennek nincs meggyőző bizonyítéka a felkelők bűnösségére, különben közölte volna azt. Amit mondott, az csak retorika.

Kelt Szegeden, 2014. Új Kenyér havának 5. napján
dr. Halász József
Ui.: Két tevékenységet kell továbbvinnem, amihez támogatást kérek online aláírás formában:
PeticioGaza.jpgPeticioOrban.jpg 

Az államszerveződési minta kialakítására szolgáló érvütköztetésre hívó nyílt levél Orbán Viktornak

Felszólítás Magyarország EP-képviselőihez - http://www.peticiok.com/az_eurocorps_fekezze_meg_izraelt

Szeretettel, Halász József
Európai Unió vagy Magyarország
Konföderatív levelezőlista Készíti: dr. Halász József (30/6163894gm@gondoskodomagyarorszag.com)
  

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése